Arbejdsgruppen vedrørende analysearbejdet ift. dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde

En tværministeriel arbejdsgruppe har vurderet, hvorvidt det samlet set er i Danmarks interesse at deltage i det styrkede banksamarbejde.

Der peges i den endelige rapport fra april 2015 på, at dansk deltagelse i det styrkede banksamarbejde vil kunne styrke Danmarks interessevaretagelse i EU, ikke mindst i forhold til udviklingen i lovgivningen på det finansielle område. Derudover vil deltagelse kunne give adgang til en større ”fælles forsikringsordning” for danske kreditinstitutter, hvilket vil være relevant i ekstraordinære situationer, hvor der opstår store tab i banksektoren. Rapporten peger derudover på, at en mere ensartet praksis for tilsyn og afvikling inden for samarbejdet kan styrke konkurrencen i det indre marked.

Der er samtidig nogle områder, hvor yderligere afklaring vil være hensigtsmæssig.

På nogle områder vil yderligere afklaring først og fremmest ske i takt med, at der opbygges erfaringer med det styrkede banksamarbejde. Det gælder bl.a. spørgsmål om ECB’s og afviklingsinstansens praksis og beslutningsproces. Dertil kommer, at der kan komme større klarhed om håndteringen af de økonomiske udfordringer, herunder ikke mindst de statsfinansielle, i visse europæiske lande, som kan påvirke sundhedstilstanden i de pågældende landes banker.

På andre områder vil afklaring skulle tilvejebringes gennem nærmere drøftelser med ECB, afviklingsinstansen og Kommissionen. Det drejer sig særligt om behandlingen af dansk realkredit og Styrelsesrådets mulighed for at træffe beslutninger om makroprudentielle værktøjer i Danmark uden om Tilsynsrådet. De fornødne afklaringer om behandlingen af dansk realkredit, makroprudentielle beslutninger mv. inden for samarbejdet bør foreligge, inden der træffes beslutning om, hvorvidt Danmark skal tilslutte sig det styrkede banksamarbejde.

Parallelt med udarbejdelsen af rapporten har Justitsministeriet vurderet, at der med en deltagelse i det styrkede banksamarbejde ikke overlades beføjelser som omtalt i Grundlovens § 20


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)