Vækst og konkurrenceevne

Erhvervsministeriets arbejde understøtter vækst, en stærk konkurrenceevne og gode vilkår for erhvervslivet.

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne

En økonomi i vækst er grundlaget for udviklingen i fremtidens velstand og velfærd, derfor er det vigtigt at have fokus på de danske virksomheders vækstvilkår og konkurrenceevne. Redegørelse om vækst og konkurrenceevne sammenligner de danske vækstvilkår med vilkårene i andre lande, og redegørelsen er regeringens årlige tjek på, hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence.
Læs mere

Danmark i Vækst

Regeringens erhvervs- og vækstpolitik skal styrke rammevilkårene for erhvervslivet og herigennem sikre et Danmark i Vækst. Vi skal både have blik for de konkrete udfordringer, som dansk erhvervsliv står over for netop nu, og samtidig have blik for de mere langsigtede globale udviklingstendenser, som vil præge danske virksomheder og vækstmuligheder fremmod 2025. Dette gælder ikke mindst digitalisering og ny teknologi, fortsat globalisering og en voksende middelklasse globalt. Disse tendenser skaber nye udfordringer, men også muligheder for danske virksomheder – muligheder, der kan være med til at løse produktivitetsudfordringen og fastholde produktion og udvikling i Danmark.
Læs mere

Erhvervsministeriets vision er at skabe Europas bedste vækstvilkår og udvikle rammevilkår, som gør danske virksomheder i stand til at skabe vækst og bidrage til at Danmark fortsat er blandt de lande med højest velstand. For at sikre et Danmark i vækst sætter vi ind på seks strategiske områder: 

 • Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor
 • Digitalisering
 • Iværksættere og entreprenørskab 
 • Lettere at drive virksomhed og være forbruger
 • Vækst og udvikling i hele Danmark
 • Global økonomi og grøn vækst

Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor

Danske virksomheders konkurrenceevne er central for at sikre fortsat fremgang i vækst og beskæftigelse. Effektiv konkurrence skaber velfungerende markeder til gavn for både virksomheder og forbrugere. Samtidig er en sund og stabil finansiel sektor en forudsætning for holdbar vækst i Danmark og at erhvervslivet har gode vilkår for at foretage omstillinger mv. I den forbindelse er det blandt andet væsentligt, at den internationale finansielle regulering tager et passende hensyn til danske finansielle institutioner, herunder dansk realkredit.

Det finansielle område

Regulering og konkurrence

Digitalisering

Håndteringen af den digitale omstilling er en af de helt centrale udfordringer i de kommende år. Det gælder for danske virksomheder, men også for de offentlige myndigheder. Digitaliseringen vil markant forandre markeder, virksomheder og arbejdsmarkedet. Som en lille åben økonomi vil Danmark under alle omstændigheder mærke konsekvenserne af den digitale omstilling, men har selv muligheder for at gøre Danmark til vindere i den digitale omstilling. Derfor skal udnyttelsen af de nye digitale muligheder i erhvervslivet understøttes og samtidig skal der sikres velfungerende markeder, bl.a. vedr. markedsadgang og IT-sikkerhed. 

Digital vækst

Iværksættere og entreprenørskab

Omstillingen til et mere digitalt samfund vil også have konsekvenser for vore mange små og mellemstore virksomheder. Det er derfor ekstra vigtigt at vi har et stærkt iværksættermiljø som fødekæde til nye virksomheder, der kan vokse og udvikle sig. Gode vækstvilkår for iværksættere og vækstvirksomheder er derfor et centralt fokusområde.

Vækstkapital

Lettere at drive virksomhed og være forbruger

I sammenhæng hermed skal det også være lettere at drive virksomhed og være forbruger. Regeringen har fastsat, at erhvervslivets byrder skal lettes med 4 mia. kr i 2020 og 6 mia kr. inden 2025 i forhold til 2015. Vi skal arbejde med at forenkle reglerne for virksomheder og forbrugere og arbejde for velfungerende markeder.  

Forbrugerforhold og produktsikkerhed

Enklere regler og færre byrder

Vækst og udvikling i hele Danmark

Erhvervsministeriet skal endvidere bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark, bl.a. ved at gennemføre initiativer inden for planområdet og turisme. Ligesom i resten af verden har urbaniseringen også påvirket udviklingen i Danmark. Det er positivt, at Danmark har større byer og vækstcentre. Men der skal også være beskæftigelse, udvikling og attraktive områder uden for de større byer.

Vækst og udvikling i hele Danmark

Global økonomi og grøn vækst

Små åbne økonomier som den danske er afhængige af eksport og samhandel med udlandet. Danmark vil blive udfordret af bl.a. tendenserne til øget protektionisme i den ny globale økonomi og af Brexit. Vi skal udnytte vores styrkepositioner inden for en række internationalt orienterede erhverv, blandt andet de maritime erhverv, life science, fødevarer, kreative erhverv mv. Danmark skal være frontløber inden for grønne teknologier og ”smart cities”.

Sammen om fremtidens virksomheder

Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Regeringen ønsker en stærkere dansk iværksætter- og aktiekultur, hvor det bliver mere nærliggende at starte, udvikle og investere i virksomheder. Her er materialer til regeringens udspil.
Læs mere

Regeringens udspil - sammen om fremtidens virksomheder

Pressemeddelelse

Grafikker

 • Danmark er bagud med børsnoteringer
 • Det skal være nemt at investere i virksomheder


Erhvervsministerens vækstteams og paneler

Regeringen har nedsat vækstteams inden for Det Blå Danmark og Life Science, et iværksætterpanel og et et Digitalt Vækstpanel. Deres opgave er at komme med anbefalinger til rammevilkår og indsatser, der understøtter vækst og udvikling. Det gør regeringen for at forbedre det strategiske sigte og for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.
Læs mere

Teknologipagten

Regeringen igangsætter i løbet af den kommende tid en Teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst.
Læs mere

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med digitale, naturvidenskabelige og tekniske kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes i fremtiden, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale, naturvidenskabelige og tekniske færdigheder. 

Derfor vil regeringen i løbet af den kommende tid igangsætte en Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale, naturvidenskabelige og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser. 

Regeringen sætter med Teknologipagten et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers – og det er oveni, hvad der er på vej som følge af de seneste års øgede optag på de videregående uddannelser. 

På det faglærte område betyder det, at Danmark skal vende en faldende tendens i antal uddannede til en stigning. På det videregående niveau betyder det – sammen med de seneste års øgede optag på STEM-området – at Danmark over de kommende 10 år alt andet lige løfter sig op blandt de lande i OECD, hvor flest tager en STEM-uddannelse blandt de 18-40-årige.

Teknologipagten startes formelt op i foråret med et arrangement, hvor parterne skriver under på, hvordan de konkret vil deltage i Teknologipagten (”Teknologipagterklæringen”). 

Der nedsættes et TeknologipagtRåd, der sammen med regeringen (ved erhvervsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisnings-ministeren og beskæftigelsesministeren) skal være med til at sikre fremdriften og udbredelsen af Teknologipagten. Et sekretariat vil varetage det daglige arbejde og koordinere de projekter, der igangsættes. Teknologipagten er åben for alle, der vil bidrage. 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Erhvervsministeriet på tlf. 91 33 73 90.


Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne halter bagefter på en række nye digitale vækstområder, og mangel på it-kompetencer risikerer at bremse den fremtidige digitale udvikling.
Læs mere

EU's indre marked

Det indre marked er med sine 500 mio. forbrugere det største hjemmemarked i verden. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at virksomheder og forbrugere har de bedste betingelser for at handle på tværs af grænserne i det indre marked. Forudsætningerne for et velfungerende indre marked er bl.a. en sund finansiel sektor, digitale markeder, forbrugertillid, åbne markeder, avanceret produktion og enklere regler.
Læs mere

Det indre marked for varer og services

Formålet med det indre marked er at fjerne traditionelle hindringer for udveksling af bl.a. varer og services. På mange områder har fælles regler på tværs af EU gjort det nemmere for danske virksomheder at eksportere på tværs af EU’s grænser til gavn for vækst og beskæftigelse. Udover de fælles regler har de enkelte EU-lande på udvalgte områder mulighed for at lave deres egne regler – såkaldte nationale særregler. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for et mere velfungerende indre marked, herunder bl.a. ved at fokusere på effektiv håndhævelse af EU-reglerne samt færre uhensigtsmæssige nationale særregler.

Det digitale indre marked

I forbindelse med den øgede digitalisering af samfundet er det centralt, at der er et velfungerende digitalt indre marked, så forbrugerne og virksomheder kan agere på tværs af grænser i det digitale univers. Det digitale indre marked er en vigtig kilde til øget vækst i EU, og Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at det digitale indre marked generelt bør kendetegnes ved åbenhed over for digital innovation og konkurrence, og at der ikke indføres unødige byrder i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det digitale indre marked.

Bedre regulering

Indsatsen for bedre regulering sigter mod at reducere lovgivningsmæssige byrder i EU-regulering for at gøre hverdagen lettere for europæiske virksomheder og bidrage til bedre konkurrenceevne og vækst på EU's indre marked. Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder for, at der på EU-niveau sikres en sammenhængende indsats for at indrette reguleringen på en bedre måde, der gør det nemmere at drive virksomhed i EU uden at gå på kompromis med reglernes formål.

Det indre marked for forbrugere

Forbrugerne spiller en central rolle i realiseringen af det indre marked. Mange forbrugere holder sig imidlertid tilbage, bl.a. fordi de ikke har tillid til rammerne for den grænseoverskridende handel eller mangler viden om, hvor de kan henvende sig med en klage. Regeringen arbejder for, at forbrugerbeskyttelsen bliver håndhævet, så forbrugerne kan føle sig sikre, når de handler på internettet.

Patenter og varemærker

Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder på, at europæiske virksomheder skal kunne håndhæve og beskytte deres opfindelser, forretningshemmeligheder og varemærker effektivt også på tværs af grænserne i EU.

Effektiv konkurrence

Sund og effektiv konkurrence er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe vækst i Europa. Konkurrence kan medvirke til øget velstand, lavere priser og højere kvalitet. Regeringen arbejder derfor for at sikre et effektivt og velfungerende indre marked i EU til gavn for de mange danske forbrugere og virksomheder, der handler på det indre marked. Et velfungerende indre marked forudsætter, at konkurrencereglerne håndhæves effektivt af Kommissionen og de enkelte medlemsstater.

Udbud

Udbudsreglerne skal bidrage til at skabe et indre marked i EU for offentlige indkøb. Regeringen støtter, at udbudsreglerne i EU skaber en fair og effektiv konkurrence om udførelsen af de offentlige opgaver på tværs af grænserne i Europa. Det medvirker til, at de offentlige opgaver bliver løst af dem, der kan gøre det bedst til prisen til gavn for skatteyderne. En effektiv konkurrence opnås blandt andet gennem offentlighed om, hvilke offentlige kontrakter der bliver indgået.

Selskabslovgivning

Danske selskaber kan i kraft af det indre marked få adgang til at handle med 500 mio. forbrugere. Derfor er det vigtigt, at selskabslovgivningen giver optimale rammer for at kunne etablere sig og drive virksomhed også i andre EU-lande. Det skal med andre ord være enkelt at drive virksomhed i det indre marked samtidig med, at der gennem målrettet tilsyn og transparens sættes effektivt ind mod systematisk misbrug, og at medarbejderne beskyttes. EU-reglerne på området skal desuden bibringe merværdi for danske virksomheder i form af nemmere adgang til det indre marked på tværs af grænserne. Det er dog samtidig vigtigt, at forskellige nationale traditioner for selskabsstruktur kan opretholdes i et smidigt og fleksibelt system.

EU's handelspolitik

EU-kommissionen forhandler på vegne af EU’s medlemsstater i bilaterale frihandelsaftaler mellem EU og en række tredjelande. Disse forhandlinger supplerer de multilaterale frihandelsforhandlinger, som foregår i Verdenshandelsorganisationen WTO.
Læs mere

EU’s handelspolitik sigter på at skabe optimale globale rammebetingelser for europæisk erhvervsliv, herunder for Danmark. Der forhandles såvel multilateralt og bilateralt inden for en lang række områder med henblik på at åbne nye markeder, som kan bidrage til vækst og beskæftigelse.

Formålet med at indgå bilaterale frihandelsaftaler er at udbygge økonomiske og politiske relationer mellem EU og tredjelande. Handel og internationale investeringer er til gavn for både forbrugere, vækst og arbejdspladser, og handelsliberalisering er grundlæggende i Danmarks interesse, fordi vores velstand og velfærd i høj grad afhænger af, at danske virksomheder er i stand til at sælge deres varer og tjenester i udlandet.

Verdenshandelsorganisationen WTO

Danmark støtter stærkt WTO og det multilaterale handelssystem som det bedste og mest effektive værn imod protektionisme. 
Regeringen arbejder for en tilfredsstillende afslutning af Doha-udviklingsrunden, herunder med afsæt i de emner og ambitioner, der fremgik af forhandlingerne i 2008. Regeringen arbejder også for, at de bilaterale frihandelsforhandlinger har som indbygget målsætning på sigt at styrke det multilaterale handelssystem.

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

EU indledte i efteråret 2013 forhandlinger med USA om et transatlantisk handels- og investeringspartnerskab (TTIP), som for Danmarks vedkommende alene vurderes at kunne øge eksporten til USA med 14 pct.  Forud for lanceringen af frihandelsforhandlingerne var gået et større samarbejde med at identificere de vigtigste fælles prioriteter for frihandelsforhandlingerne. 
Fra både dansk og europæisk side lægges der stor vægt på forhandlingerne. En bred frihandelsaftale over Atlanten vil både give en række økonomiske fordele for forbrugere, lønmodtagere og virksomheder, men også yderligere styrke de traditionelle stærke bånd mellem Europa og USA.

Frihandelsaftale med Japan

Indledning af frihandelsforhandlinger mellem EU og Japan var en handelspolitisk prioritet for Danmark under EU-formandskabet i 2012. Det lykkedes at få truffet beslutning om at gå i gang med forhandlingerne, som formelt blev indledt i marts 2013. 
Beregninger foretaget for Udenrigsministeriet af Copenhagen Economics har vist, at en ambitiøs frihandelsaftale mellem EU og Japan har større potentiale for dansk eksport end en lignende aftale med USA. En god aftale estimeres at kunne medføre et løft i dansk eksport til Japan med op imod 70 % svarende til 18 mia. kroner årligt. 

Øvrige frihandelsaftaler

Desuden er der også indledt forhandlinger med bl.a. Indien og Canada, foruden en række vækstmarkeder, som bl.a. Vietnam og landene i den regionale handelsblok Mercosur. 

Markedsføring af Danmark

Kendskab til Danmark er en forudsætning for eksport og for at tiltrække investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Derfor arbejder Erhvervs- og Vækstministeriet sammen med private og offentlige parter for at styrke kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner gennem en målrettet international markedsføringsindsats.
Læs mere

Den danske markedsføringsindsats er baseret på et tæt samarbejde mellem private virksomheder og erhvervsorganisationer og offentlige myndigheder. Målet er at øge det internationale kendskab til Danmark og danske styrkepositioner gennem en række målrettede indsatser. Et øget kendskab til Danmark i udlandet er med til at styrke eksportmuligheder og øge tiltrækningen af investeringer, turister og kvalificeret arbejdskraft og dermed bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Markedsføringsindsatsen er en del af regeringens offensive erhvervs- og vækstpolitik, og skal bl.a. sikre: 

 • en tæt sammenhæng med vækstinitiativerner
 • en fortsat stærk koordinering med alle aktører, der markedsfører danske styrkepositioner
 • en styrket indsats via de fire markedsføringskonsortier 
 • et større fokus på nye vækstmarkeder 

Danmarks markedsføringskonsortier

Arbejdet med at markedsføre Danmark internationalt er forankret i fire offentligt-private markedsføringskonsortier. Konsortierne samler en bred vifte af private og offentlige aktører omkring markedsføring af danske løsninger inden for vand-, energi- og klimatilpasningsløsninger, fødevareområdet samt sundheds- og velfærdsløsninger. 


Søfart

Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Det Blå Danmark er en dansk erhvervsmæssig styrkeposition med stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Danske maritime virksomheder står for knap 6 procent af værdiskabelsen i den samlede danske økonomi, 24 procent af Danmarks samlede eksport og skaber samlet set beskæftigelse for 100.000 personer, når det indirekte beskæftigelsesbidrag tælles med.
Læs mere

Omdrejningspunktet i Det Blå Danmark er skibsfarten. Der har gennem de seneste 10 år været en betydelig vækst i dansk søfart målt både i danskflaget, dansk ejet og dansk opereret tonnage. 
Danmark er i 2015 rykket op blandt verdens 13 største flagstater, og den danske bruttotonnage er på det højeste niveau, siden etableringen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i 1988.

Internationalt samarbejde

Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, og gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Søfartsstyrelsen at fremme danske skibsfartspolitiske interesser. Hovedformålene med dansk skibsfartspolitik er at fremme åben markedsadgang, at sikre den danske flådes globale konkurrenceevne og at fremme skibes og de ombordværendes sikkerhed og forhindre forurening af havmiljøet. Gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Erhvervs- og Vækstministeriet derfor at fremme danske skibsfartspolitiske interesser, herunder har Danmark bilaterale samarbejdsaftaler på det maritime område med en række lande. 

Virksomhederne i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark består af en lang række virksomheder, som beskæftiger sig direkte eller indirekte med skibsfart eller anden virksomhed til søs, samt virksomheder som er relateret til produktion, brug samt service af skibe og skibsfart. 
Det drejer sig fx om rederidrift, shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service, og offshorevirksomheder. 
Derudover består Det Blå Danmark af maritime myndigheder, interesseorganisationer og maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Danish Maritime Days

Danish Maritime Days forløber over fem dage og samler en lang række maritime arrangementer, herunder konferencen Danish Maritime Forum, hvor nøglepersoner fra alle led af den globale maritime værdikæde mødes og drøfter, hvordan den globale maritime industri bedst indfrier sit potentiale. 
Danish Maritime Days og Danish Maritime Forum afholdes af foreningen Danish Maritime Days, der er dannet af Danmarks Rederiforening, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen. Danish Maritime Days finansieres af en række private maritime fonde samt Erhvervs- og Vækstministeriet. Danish Maritime Days blev afholdt for første gang i 2014. I 2016 afholdes Danish Maritime Days fra den 24. til 28. oktober. 

Markedsmodning

Markedsmodning er aktiviteter, der er med til at åbne markeder for virksomhedernes innovative produkter og serviceydelser. Markedsmodning kan sikres ved at styrke efterspørgslen efter innovative løsninger og ved at styrke udbuddet.
Læs mere

De store investeringer i viden og uddannelse omsættes ikke i tilstrækkelig grad til vækst og jobskabelse i virksomhederne. Der skabes for få nye job på baggrund af ny viden og forskning og for mange innovations- og forskningsprojekter bliver ikke kommercialiseret, tilstrækkelig modnet eller implementeret i stor skala, men bliver ved prototyper og demonstrationsprojekter.

Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder inden for områder, hvor Danmark har særlige styrker og potentialer. Fonden er markedsnær, virksomhedsrettet og har et kommercielt fokus. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de markedsbarrierer, de oplever i markedsmodningsfasen fx gennem medfinansiering af test og tilpasning af virksomhedernes innovative prototyper hos potentielle kunder eller ved at stille garanti, der giver køberen af et nyt innovativt produkt tryghed.

Markedsmodningsfonden arbejder også for innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.


Erhvervssamarbejde med Grønland

Det er et fælles dansk-grønlandsk mål, at potentialet i Arktis og Grønland skal udvikles for at fremme selvbærende vækst og samfundsmæssig bæredygtighed. Udnyttelse af råstofressourcerne og udvikling af fælles turismeprodukter vil kunne bidrage til vækst og beskæftigelse og på sigt en mere flerstrenget erhvervsstruktur.
Læs mere

Et øget erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark kan give nye erhvervsmuligheder for dele af grønlandsk og dansk erhvervsliv.

Danmark og Grønland har udgivet en fælles rapport, der indeholder 12 anbefalinger til, hvordan udviklingen af Grønlands erhvervssektor kan styrkes på kommercielle vilkår til glæde for både danske og grønlandske virksomheder. Anbefalingerne fokuserer på de erhvervsområder, hvor der vurdere at være størst udviklingspotentiale i de kommende år. Rapporten kommer derfor med anbefalinger om styrket myndighedssamarbejde med henblik på at skabe administrative lettelser samt forslag til initiativer inden for udvikling af den grønlandske råstofsektor og turismeindustri, fx øget netværkssamarbejde, finansiering og markedsføring. 

Fremme af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark


Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)