Høringssvar

Erhvervsministeriet sender løbende svar på høringer fra fx Europa-Kommissionen m.fl. Her er de afsendte høringssvar.

Regeringens høringssvar vedr. Fintech

Svar afgivet 15. juni 2017

Europa-Kommissionen igangsatte den 23. marts 2017 en offentlig høring om ”FinTech: A more competitive and innovative European financial sector”. Der er tale om en bred høring, hvor Kommissionen beder om input fra forskellige interessenter med henblik på at udvikle Kommissionens tilgang og politik ift. FinTech-sektoren. Formålet er at skabe et mere konkurrencedygtigt, inkluderende og effektivt indre marked for finansielle tjenesteydelser. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Svar på Kommissionens høring om Fintech

Regeringens høringsvar vedr. ESA

Svar afgivet 16. maj 2017

På baggrund af erfaringerne fra den finansielle krise blev tilsynssamarbejdet på det finansielle område i EU styrket med etableringen af tre tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities – ESAer) for hhv. banker (EBA), forsikring- og pensionsselskaber (EIOPA) og værdipapirer og markeder (ESMA). Institutionerne har fungeret siden 1. januar 2011.I lyset af de omfattende reformer, der er gennemført siden krisen, og de erfaringer, der er gjort med de ESAerne, er der nu lagt op til en revision af de retsakter, der ligger til grund for institutionerne. På den baggrund udsendte Kommissionen den 21. marts 2017 en høring om ESAerne med frist den 16. maj. Det ventes, at Kommissionen som opfølgning på høringen vil fremsætte forslag til revision af de relevante forordninger for de tre ESAer.

Danish reply to ESA consultation (pdf)

Regeringens høringsvar vedr. CMU

Svar afgivet 17. marts 2017

Europa-Kommissionen igangsatte den 20. januar 2017 en offentlig høring om midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen. Formålet er at foretage justeringer på baggrund af nye politiske tendenser siden lanceringen af projektet i september 2015. Kommissionen har i den forbindelse anmodet om input til tiltag eller emner for den fremadrettede plan indtil 2019. Kommissionen offentliggjorde i forlængelse af høringen sin midtvejsevaluering den 8. juni 2017. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Regeringens høringssvar vedr. midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen

Regeringens høringssvar vedr. PEPP 

Svar afgivet 31. oktober 2016

Baggrunden for høringen var, at KOM havde offentliggjort en ’public consultation on a Potential EU personal pension framework’. Baggrunden for KOMs høring var at få klarlagt evt. udfordringer ift. PEPP og finde ud af, hvordan disse mest hensigtsmæssigt håndteres.

Danish Response to Personal Pensions Framework (pdf)

Regeringens høringssvar vedr. makroprudentielle værktøjer 

Svar afgivet 24. oktober 2016

Kommissionen iværksatte den 1. august 2016 en høring om review af makroprudentielle værktøjer. Makroprudentielle værktøjer er myndighedsværktøjer som f.eks. kapitalbuffere, der har til formål at forebygge opbygning systemiske finansielle risici. De makroprudentielle værktøjer er løbende blevet udviklet siden 2008. I takt med at der er kommet flere værktøjer, og de enkelte lande i højere grad benytter disse, har Kommissionen vurderet, at der er behov for en gennemgang af værktøjernes anvendelighed ud fra et ønske om sikre et mere effektivt samspil mellem de enkelte værktøjer. 

Endeligt høringssvar på review af makroprudentielle værktøjer (pdf)

Regeringens høringsvar vedr. Kommissionens høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet

Svar afgivet 8. juli 2016

Kommissionen har i april 2016 iværksat en offentlig høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet. Regeringen har udarbejdet et samlet dansk høringssvar. Revisionen af e-databeskyttelsesdirektivet er et led i strategien for det digitale indre marked og sker i kølvandet på den netop vedtagne generelle databeskyttelsesforordning. Kommissionen efterspørger med høringen både en evaluering af det gældende direktiv samt forslag til udformningen af en kommende lovgivning. Regeringens svar kan ses på Folketingets hjemmeside:

Regeringens svar på Folketingets hjemmeside

Danske høringssvar på Basel-komitéens konsultationsdokument om revision af gearingsgraden 

Svar afgivet 6. juli 2016

Basel-komitéen iværksatte i april 2016 en konsultation omhandlende en revision af rammerne for opgørelsen af gearingsgraden. Der var frist for høringssvar 6. juli 2016. Regeringen fremsendte den 6. juli 2016 svar på Basel-komitéens konsultation, jf. nedenstående dokument, der indeholder et brev til Basel-komitéens formand fra erhvervs- og vækstministeren.

Brev til Stefan Ingves


Regeringens høringssvar vedr. Kommissionens høring om IPR-håndhævelse

Svar afgivet 14. april 2016

Europa-Kommissionen igangsatte den 9. december 2015 en offentlig høring om evaluering og modernisering af de juridiske rammer for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR). Høringen er et led i opfølgningen på Europa-Kommissionens strategier for dels det digitale indre marked og dels det indre marked. Formålet med høringen er at afklare, om de juridiske rammer for IPR-håndhævelsen fortsat er hensigtsmæssige. Rammerne findes primært i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Regeringens svar på Folketingets hjemmeside

Baselkomiteens høring om revideret standardmetode for kreditrisiko

Svar afgivet 18. marts 2016

Basel-komitéen iværksatte i december 2015 en konsultation omhandlende en revideret standardmetode, der er en metode til beregning af kreditinstitutters kapitalkrav. 
Regeringen fremsendte den 18. marts 2016 svar på Basel-komitéens konsultation, jf. nedenstående dokumenter, der dels inkluderer et brev til Basel-komitéens formand fra erhvervs- og vækstministeren, dels indeholder mere uddybende kommentarer på konsultationen. 
Brev: Danish response to the second consultative document from the Basel Committee on revisions to the standardised approach for credit risk 
Bilag: Danish response to the second consultative document from the Basel Committee on revisions to the standardised approach for credit risk

Kommissionens høring om samlede effekter af den finansielle regulering gennemført efter finanskrisen

Svar afgivet 3. februar 2016. 

Europa-Kommissionen lancerede den 30. oktober 2015 en offentlig høring om de samlede effekter af den finansielle regulering indført efter krisen. Formålet med høringen er at vurdere, om der i reglerne er tale om overlap og huller, unødvendige administrative byrder, utilsigtede konsekvenser og mulighederne for at skabe vækst. Kommissionen vil på baggrund af høringen overveje behovet for justeringer af reguleringen, ligesom høringen vil spille ind på allerede planlagte revisioner af gennemført lovgivning på det finansielle område. 

Response to call for evidence (pdf)

Høring - Call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Kommissionens konsultation om covered bonds

Svar afgivet: 7. januar 2016

Kommissionen offentliggjorde den 30. september 2015 en konsultation om covered bonds (dækkede obligationer) i EU. Dækkede obligationer omfatter blandt andet de danske realkreditobligationer.

Konsultationen er et led i Kommissionens bestræbelser på at skabe en europæisk kapitalmarkedsunion. I den forbindelse finder Kommissionen, at et mere integreret marked for covered bonds i EU kan fremme omkostningseffektiv finansiering m.v. Konsultationen stiller i forlængelse heraf en række spørgsmål om det mulige indhold af en eventuel fremtidig EU-ramme for covered bonds, herunder hvorvidt der ønskes anbefalinger, et direktiv eller en forordning.

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – bilag (pdf, engelsk)

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens konsultation om covered bonds

Kommissionens konsultation om covered bonds

Kommissionens høring om effekterne af kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV)

Svar afgivet: 7. oktober 2015

Europa-Kommissionen lancerede den 15. juli 2015 en offentlig høring om konsekvenserne af kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Med høringen forsøger Kommissionen at få en bedre forståelse af, hvordan reglerne i CRR/CRD IV påvirker den tilgængelige kredit i samfundet og på den baggrund vurdere, om visse regler kan slækkes uden at kompromittere den finansielle stabilitet. 

På baggrund af høringen og den efterfølgende dialog om emnet, vil Kommissionen udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen vil på baggrund af denne rapport vurdere behovet for at revidere EU-reglerne.

Dansk høringsvar om CRR/CRD IV (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Kommissionens høring om CRR/CRD IV

Kommissionens høring om etableringen af en kapitalmarkedsunion

Svar afgivet: 13. maj 2015

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 18. februar 2015 en grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion. Kapitalmarkedsunionen er led i Kommissionens dagsorden om at skabe vækst og beskæftigelse, herunder ved at fremskaffe kapital uden for det traditionelle banksystem. Grønbogen udgør samtidig en høring, hvor Kommissionen efterspørger input til de konkrete byggeklodser for kapitalmarkedsunionen.

Dansk høringssvar på høring om kapitalmarkedsunion (pdf, engelsk)

Kommissionens grønbogTema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)