Nyheder

Tilmeld nyhedsbrev

Anbefalinger til en mere fokuseret offentlig turismefremmeindsats

Nyhed
21. april 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtog den 20. april 2018 anbefalinger fra Det Nationale Turismeforum om den offentlige turismefremmeindsats. Det skete i forlængelse af Forenklingsudvalget for Erhvervsfremmes anbefalinger til et mere enkelt og effektivt erhvervsfremmesystem.

Politisk aftale om vækstplan for life science

Pressemeddelelse
19. april 2018

Life science er blevet en vækstmotor i dansk økonomi, og har samtidig et stort vækstpotentiale. Men det kræver en aktiv, målrettet indsats at indfri dette potentiale.

Regeringen nedsætter TeknologipagtRåd

Pressemeddelelse
19. april 2018

Regeringen har udpeget 13 medlemmer til TeknologipagtRådet med Netcompanys CEO, André Rogaczewski, som formand. Rådet skal stå i spidsen for Teknologipagtens arbejde med at få flere danskere til at arbejde og uddanne sig inden for digitale og tekniske fag.

Presseinvitation: Lancering af Teknologipagten

Pressemeddelelse
18. april 2018

Pressen indbydes til lancering af Teknologipagten tirsdag d. 24. april kl. 10.30 på Experimentarium.

Historisk aftale for nedbringelse af drivhusgasser fra skibsfarten

Pressemeddelelse
13. april 2018

FN’s søfartsorganisation, IMO, er nået til enighed om en første strategi for reduktion af skibsfartens drivhusgasudledninger. Dermed er der nu meldt et konkret mål ud om, at udledningen skal reduceres med mindst 50 procent i 2050.

Regeringen nedsætter Vækstteam for kreative erhverv

Pressemeddelelse
12. april 2018

Et vækstteam af erhvervsledere skal komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for musik, gaming, møbler, mode, arkitektur, design og film. Ambitionen er, at de kreative erhverv har gode rammer for at udvikle sig i takt med, at nye digitale forretningsmodeller breder sig.

Flere landsbyer skal gøres stærke og levedygtige

Pressemeddelelse
9. april 2018

Udvalget for levedygtige landsbyer har i dag afleveret deres anbefalinger til, hvordan regeringen, kommunerne og de enkelte lokalsamfund kan skabe stærke og levedygtige landsbyer og dermed bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark.

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Pressemeddelelse
6. april 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen modtager i dag afrapportering fra Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme. Udvalget blev nedsat i juni 2017 med det formål at udvikle en sammenhængende ambitiøs model for et mere fokuseret og fremtidssikret erhvervsfremmesystem. Regeringen vil nu se nærmere på udvalgets anbefalinger.

Ny bred aftale vil sikre virksomheder mod ulige konkurrence fra det offentlige

Nyhed
6. april 2018

Virksomheder risikerer ulige konkurrence fra offentlige myndigheder. Det vil regeringen nu ændre på med en bred politisk delaftale. Private virksomheder skal nu kunne klage ét sted, hvis de oplever unfair konkurrence. Offentlige myndigheder skal desuden sætte priser efter internationale standarder, så virksomhederne ikke underbydes.

Nye medlemmer af Det Systemiske Risikoråd

Nyhed
5. april 2018

Erhvervsministeren har udnævnt Svend Erik Hougaard Jensen, professor på CBS, som nyt uafhængigt medlem af Det Systemiske Risikoråd. Svend Erik Hougaard Jensen erstatter Torben M. Andersen som uafhængigt medlem af Rådet.

Danskledet EU-projekt fremmer maritim digitalisering

Pressemeddelelse
5. april 2018

Digitale søkort og bedre kommunikation til søs er nogle af budene på konkrete løsninger, der skal sætte yderligere fart på udviklingen af den maritime sektor. Erhvervsminister Brian Mikkelsen glæder sig over udsigten til øget digitalt samarbejde på det maritime område på tværs af EU, når resultaterne af det tre år lange digitaliseringsprojekt EffiecienSea2 i dag og i morgen bliver præsenteret på en konference i København.

Stort eftersyn af ejerlejlighedsloven afsluttet

Pressemeddelelse
21. marts 2018

Rapporten fra udvalget om ejerlejlighedsloven er nu færdig og erhvervsministeren vil indlede politiske forhandlinger om en ny, moderniseret ejerlejlighedslov. Der skal - bl.a. med afsæt i udvalgets rapport - ses nærmere på mulighederne for at give borgere, der ejer eller bor i småejendomme og andelslejligheder mere frihed til at vælge deres boligform.

Regeringen styrker arbejdet med at fjerne erhvervslivets byrder

Pressemeddelelse
20. marts 2018

Regeringen har en ambitiøs målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020 og yderligere 2 mia. kr. frem mod 2025. Det skal bidrage til at gøre det endnu lettere at drive virksomhed i Danmark. Regeringen vil derfor, inden udgangen af 2018, fremlægge en konkret plan for, hvordan målsætningen nås. Til at understøtte dette formål, nedsætter regeringen et ministerudvalg.

Sommerfestivaler får dispensation fra kontantreglen

Nyhed
20. marts 2018

En række sommerfestivaler - Roskilde Festival, Grøn Koncert og Musik i Lejet - samt Cirkus Summarum vil de kommende år ikke være forpligtet til at tage imod kontanter.

Fastsættelse af den kontracykliske buffer for 1. kvartal 2018

Pressemeddelelse
14. marts 2018

For 1. kvartal 2018 fastsættes den kontracykliske buffersats til 0,5 pct. i Danmark.

Det Blå Danmark får bedre regler for skibes medicinkister

Pressemeddelelse
14. marts 2018

Folketinget har vedtaget nye regler, der forenkler håndtering af medicinkister til redningsfartøjer og håndtering af medicinkister på danske skibe i udlandet.

Regeringen nedsætter ekspertgruppe om dataetik

Pressemeddelelse
12. marts 2018

Ny ekspertgruppe skal udarbejde en række dataetiske anbefalinger. Ambitionen med arbejdet om dataetik er blandt andet at gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel for danske virksomheder.

Bookingplatforme skal undersøges

Pressemeddelelse
9. marts 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har bedt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen analysere konkurrencesituationen blandt hotelbookingplatforme, for at få belyst om der er særlige konkurrencemæssige udfordringer for de danske hoteller.

Danmark indgår maritim samarbejdsaftale med Mexico

Pressemeddelelse
8. marts 2018

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Mexicos minister for kommunikation og transport, Mr. Gerado Ruiz Esparza, har i dag underskrevet en maritim samarbejdsaftale for at styrke de to landes samarbejde om vigtige maritime emner som digitalisering og grøn skibsfart. Aftalen er underskrevet under erhvervsministerens besøg i Mexico.

Regeringen letter adgangen til udenlandsk arbejdskraft og fjerner unødvendige regler for transportsektoren

Pressemeddelelse
8. marts 2018

Regeringen vil efter forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler gennemføre en række regelforeneklinger der har til formål at understøtte virksomheders adgang til udenlandsk arbejdskraft og fjerne regler der står i vejen for transportsektoren.

Virksomheder skal kunne dele data nemt, hurtigt og sikkert

Pressemeddelelse
7. marts 2018

Et fælles nordisk projekt skal understøtte visionen om at gøre det lettere for virksomheder at dele data automatisk og sikkert med samarbejdspartnere og det offentlige.

EU’s Regionalfond investerer 19 millioner kroner i nye grønne byløsninger

Pressemeddelelse
7. marts 2018

Nu kan kommuner med byer på mere end 30.000 indbyggere søge EU-midler til bæredygtig byudvikling.

International handel gør Danmark markant rigere

Pressemeddelelse
6. marts 2018

Ny rapport vurderer, at international handel har øget Danmarks BNP med 240 mia. kr. siden 1992. Det svarer til 90.000 kr. per husstand. I samme periode er beskæftigelsen steget og arbejdsløsheden faldet, hvilket er et klart tegn på, at Danmark har evnet at udnytte globaliseringens muligheder.

Erhvervsministeren besøger vigtige markeder for danske virksomheder i USA og Mexico

Pressemeddelelse
5. marts 2018

I de kommende 8 dage er erhvervsminister Brian Mikkelsen i USA og Mexico, hvor han skal pleje Danmarks handelsmæssige og politiske interesser.

Erhvervsministeren styrker vejledningsarbejdet om virksomheders samfundsansvar

Pressemeddelelse
5. marts 2018

Når virksomheder arbejder strategisk med deres samfundsansvar er det en god forretning – både for virksomheden og samfundet. Derfor tager erhvervsminister Brian Mikkelsen nu konkrete skridt for at gøre det endnu lettere for virksomheder og investorer at arbejde med deres samfundsansvar. I dag lanceres blandt andet en ny vejledning, der skal fremme danske investorers arbejde med ansvarlige investeringer.

Ny vækstplan skal bane vejen for dansk life science i verdensklasse

Pressemeddelelse
2. marts 2018

Med vækstplan for life science vil regeringen styrke vækst og udvikling i dansk life science og gøre Danmark til en førende life science nation i Europa. Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i life science erhvervet med 36 konkrete initiativer målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.

Styrket sikkerhed ved sejlads med vandscootere

Pressemeddelelse
28. februar 2018

Erhvervsministeren har i dag fremsat lovforslag om skærpede regler for sejlads med speedbåde, vandscootere og lignende fartøjer. Forslaget lægger blandt andet op til et krav om obligatorisk ansvarsforsikring og mulighed for at konfiskere fartøjer, der har været brugt til såkaldt vanvidssejlads.

Lovforslag om afskaffelse af tinglysningsafgift for registrering af handelsskibe

Pressemeddelelse
28. februar 2018

Skatteministeren har i dag fremsat et lovforslag, der vil afskaffe registreringsafgiften for skibe i danske skibsregistre. Formålet med lovforslaget er at tiltrække skibe fra både danske og udenlandske rederier til Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) og dermed øge de maritime aktiviteter i Danmark. Vedtages lovforslaget, vil det træde i kraft med tilbagevirkende kraft gældende allerede fra den 1. januar 2018.

Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst

Pressemeddelelse
26. februar 2018

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået en politisk aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst. Aftalen udmønter digitaliseringsmidlerne fra erhvervs- og iværksætteraftalen fra november 2017.

Pressemeddelelse
25. februar 2018

Viser 30 af 1148
Vis 30 mere
Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.