Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, spil og arkitektur. Regeringen har i april 2018 nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, der skal give rammebetingelserne et væksttjek. Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i Dansk Arkitektur Center, der fremmer arkitekturen som et vækstskabende erhverv, samt Design Society, der koordinerer vækstindsatsen for design og mode.
Læs mere

De kreative erhverv er som det øvrige erhvervsliv påvirket af den internationale udvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller. Derfor har regeringen nedsat Vækstteam for kreative erhverv, der har til opgave at give ram-mevilkårene et ”væksttjek” og skal udarbejde forslag til regeringen, som kan styrke vækstvilkårene og øge produktiviteten, herunder komme med reguleringsmæssige og strukturforbedrende forslag. Vækstteamet forventes at komme med sine anbefalinger til regeringen i september 2018 

De kreative erhverv omfatter brancherne film, TV, spil, musik, møbler, mode, brugskunst, arkitektur, design, reklame og forlag. Den samlede omsætning udgjorde i 2015 ca. 228 mia. kr.. De kreative erhverv udgør 6-7 pct. af det private erhvervslivs samlede værdiskabelse, bidrager til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv og er med til at brande Danmark. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 86 mia. kr. i 2015 og udgør i dag 7 pct. af Danmarks samlede eksport.

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækstskabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Sta-ten er repræsenteret ved de relevante ressortministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society er en erhvervsdrivende fond stiftet af Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute. Fonden er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, der kan koordinere vækstindsatsen for design og mode i Danmark.

Landsplanlægning

Erhvervsministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.
Læs mere

Planloven

Planloven er med til at sætte rammen for planlægningsmulighederne i hele landet. Planlægningen af arealanvendelsen er vigtig for at afveje forskellige samfundsmæssige hensyn og for at give forudsigelighed for borgere og virksomheder, der vil investere i Danmark.

Det er kommunerne der har ansvaret for den fysiske planlægning. Kommunerne udarbejder kommuneplaner, med overordnede retningslinjer for udviklingen i kommunen og lokalplaner med mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i et mindre område. Erhvervsministeriet varetager i samarbejde med de øvrige ministerier de statslige interesser i forbindelse med kommunernes planlægning. Erhvervsministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over de statslige interesser. 

Erhvervsministeren udarbejder evt efter ønske fra andre ministre planlægning for særlige emner eller anlægsarbejder fx større tekniske anlæg. Det sker i et landsplandirektiv. 
Erhvervsministeriet vejleder kommunerne om planlægning og administration efter planloven. Det sker bl.a. gennem vejledninger om fx kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
Regeringen indgik i juni 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borger og virksomheder i hele Danmark, der indeholder en modernisering af planloven. Planloven blev i 2017 revideret på baggrund af aftalen.

I januar 2018 blev vedtaget en ændring af planloven, med henblik på at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion. 

Nationale testcentre for store vindmøller

Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig som avanceret produktionsland, herunder på vindmølleområdet. Det er en vigtig forudsætning for erhvervets fortsatte udvikling, at industrien og forskningsinstitutionerne har gode muligheder for at teste nye vindmøller i Danmark.

Erhvervsministeren har udarbejdet plangrundlaget for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Status for Vækst og udvikling i hele Danmark - februar 2017

Siden det samlede udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark blev fremlagt i november 2015, har regeringen arbejdet på at få de mere end 120 initiativer ud at virke. Der er indgået en række politiske aftaler og som det fremgår af redegørelsens bilag 1, er over halvdelen af initiativerne fra udspillet allerede gennemført. Cirka en fjerdedel er under behandling i Folketinget, og den resterende fjerdedel er ved at blive gennemført.
Læs mere

Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2015 skabte en omsætning på 97,5 mia. kr. og ca. 118.000 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark.I 2017 blev der registreret 52,6 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 2,2 procent i forhold til 2016. Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025.
Læs mere

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

De seneste års fremgang i dansk turisme er primært drevet af en markant vækst i storbyturismen på 85 pct. fra 2008 til 2016, samt en vækst på 15 pct. i erhvervs- og mødeturismen i samme periode. Antallet af overnatninger i kyst- og naturturismen har også vokset fint fra 2008 til 2016 med en vækst på 7 pct. i perioden. Siden 2013 har der været positiv vækst i alle forretningsområder og alle regioner.

Konkurrencen om turisterne er dog fortsat hård. I perioden 2008 til 2016 har hele det nordeuropæiske konkurrentfelt set en positiv udvikling i antallet af udenlandske turisters overnatninger, og selvom dansk turismes vækstrater aktuelt går i den rigtige retning, går det også fremad hos flere af vores nærmeste konkurrenter. Samtidig er turisternes tilfredshed med Danmark på en række parametre lavere end vores nabolande, blandt andet hvad angår sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Den nationale strategi for dansk turisme

I september 2016 præsenterede erhvervs- og vækstministeren den nationale strategi for dansk turisme.
Med den nationale strategi for dansk turisme ønsker regeringen af styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor, og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025:

 • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
 • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
 • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.
Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.
Det Nationale Turismeforum vil løbende følge gennemførelsen af strategien og udviklingen i dansk turisme, herunder i forhold til de opstillede pejlemærker og med henblik på at identificere behov for supplerende initiativer og indsatser.

National strategi for dansk turisme

Lov om dansk turisme 

En ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats trådte i kraft 1. januar 2015, hvor Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisoryboard og tre udviklingsselskaber med ansvar for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen blev nedsat.

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark
Det Nationale Turismeforum består af en formand og 7 andre medlemmer:

 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet (formand)
 • Henning Steffen Christensen, direktør, Region Nordjylland (næstformand)
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Region Hovedstaden
 • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark
 • Laila Kildesgaard, direktør KL
 • Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli
 • Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
 • Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet 

Dansk Turismes Advisoryboard har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum og består af formand, Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet, 14 medlemmer fra det brede turismeerhverv, to ministerier og to observatører fra KL og Danske Regioner.

Regional erhvervsudvikling

Den regionale vækstpolitik skal bidrage til vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.
Læs mere

Rammerne for den regionale vækstpolitik blev etableret med kommunalreformen i 2007. I den forbindelse blev der nedsat regionale vækstfora, der har ansvaret for den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Samtidig nedsatte erhvervs- og vækstministeren Danmarks Vækstråd, der rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark, herunder den regionale vækstpolitik. 

Regionale vækstfora

Der er nedsat seks regionale vækstfora – et for hver region og et for Bornholm. De regionale vækstfora har ansvaret for den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. De skal blandt andet udarbejde et bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier og prioritere den indsats, der skal omsætte strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. I bidraget beskrives den regionale vækst og erhvervsudviklingsindsats med udgangspunkt i regionale styrker og udfordringer. Vækstfora har ansvaret for at indstille om anvendelse af hovedparten af EU-regional- og socialfondsmidler på ca. 400 mio. kr. årligt fra 2014-2020 samt de midler, som regionerne har afsat til erhvervsudvikling.

Regionale vækstpartnerskaber 

For at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling indgår regeringen regionale vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora. Vækstpartnerskaberne tjener som et redskab til en løbende dialog og samarbejde om at udfolde regeringens vækstpolitiske indsats i nær sammenhæng med den regionale vækstindsats, der forestås af de regionale vækstfora. 

Danmarks Vækstråd 

Danmarks Vækstråd er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Rådet har bl.a. til opgave at rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik og styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark. Danmarks Vækstråd består af repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner, kommuner, lønmodtagerrepræsentanter, og formændene for de regionale vækstfora. Danmarks Vækstråd har blandt andet udarbejdet debatoplæg om de erhvervsmæssige potentialer i vedvarende energi og energieffektive løsninger, fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, erhvervspotentialet i velfærdsteknologi og senest kommet med anbefalinger til regeringen om Danmark som produktionsland. 

Andre regionalpolitiske opgaver

Der varetages ligeledes en række tværgående regionalpolitiske opgaver. Det drejer sig bl.a. om det grænseoverskridende samarbejde, fx i Øresundsregionen og i relation til Femern Bælt-forbindelsen samt udarbejdelse af rammerne for anvendelse af Regional- og Socialfonden i Danmark. 

Tema