Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at styrke erhvervs- og vækstvilkårene inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling i hele Danmark

Status for Vækst og udvikling i hele Danmark - februar 2017

Siden det samlede udspil om Vækst og udvikling i hele Danmark blev fremlagt i november 2015, har regeringen arbejdet på at få de mere end 120 initiativer ud at virke. Der er indgået en række politiske aftaler og som det fremgår af redegørelsens bilag 1, er over halvdelen af initiativerne fra udspillet allerede gennemført. Cirka en fjerdedel er under behandling i Folketinget, og den resterende fjerdedel er ved at blive gennemført.
Læs mere

Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.
Læs mere

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark

Der skal være muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark, så landet ikke bliver delt op i udvikling og afvikling. Væksten har været ulige fordelt, og der skal derfor gøres en særlig indsats for at få væksten i gang uden for de største byer. Hele Danmark skal have muligheder for at udvikle sig. Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsatte derfor på finansloven for 2016 en ramme på i alt 150 mio. kr. årligt i 2016-2019 til initiativer, der kan skabe vækst og udvikling i hele Danmark.
Læs mere

Aftalen indeholder 16 initiativer, der vil medvirke til at forbedre vilkårene for produktion og investeringer og for at bo og leve i hele Danmark.

Det sker bl.a. ved at nedsætte færgetaksterne, til gavn for turisme og bosætning på vores øer. Der afsættes. 48 mio. kr. i 2016 og 95 mio. kr. fra 2017 og frem til formålet. Der afsættes også 200 mio. kr. til en bredbåndspulje. Herudover afsættes bl.a. 30 mio. kr. årligt fra 2017 til lavere elafgift for forlystelser

Se også

16 initiativer vil forbedre vilkårene for produktion og investeringer og for at bo og leve i hele Danmark.

Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark

Vækst og udvikling i hele Danmark - regeringens udspil

Væksten har været ujævnt fordelt, og Danmark virker for mange opdelt i to dele: Én del med velfærd, vokseværk og virksomheder - ofte centreret omkring hovedstaden og Østjylland. Og én del uden vokseværk – landdistrikterne. Derfor fremlægger regeringen nu et samlet udspil for vækst og udvikling i hele Danmark, der indeholder over 100 forskellige initiativer. Initiativerne vil øge mulighederne for vækst og udvikling i hele landet og bidrage til at gøre det lettere at bo og arbejde i alle dele af Danmark.
Læs mere

Derfor fremlægger regeringen nu et samlet udspil for vækst og udvikling i hele Danmark,der indeholder over 100 forskellige initiativer. Initiativerne vil øge mulighederne for vækst og udvikling i hele landet og bidrage til at gøre det lettere at bo og arbejde i alle dele af Danmark.

Planlovsaftale styrker vækst og udvikling i hele Danmark

Aftalen giver bl.a. nye udviklingsmuligheder i kystnærhedszonen, i landdistrikterne, for detailhandlen og i byerne.
Læs mere

Planloven er med til at sætte rammen for udviklingsmulighederne i hele landet. Planlægningen af arealanvendelsen er vigtig for at afveje forskellige samfundsmæssige hensyn og for at give forudsigelighed for borgere og virksomheder, der vil investere i Danmarks udvikling. 


Den nuværende planlov stammer fra 1992 og er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne. Den fysiske planlægning skal i dag håndtere væsentligt anderledes udfordringer, end da planloven blev skabt. 

Der er behov for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Uden for de største byer og i landdistrikterne er man mange steder udfordret af faldende beskæftigelse, et svagt boligmarked og en ændret befolkningssammensætning.

Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2015 skabte en omsætning på 97,5 mia. kr. og ca. 118.000 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark. I 2016 blev der registreret 51,4 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 4,7 procent i forhold til 2015. Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025.
Læs mere

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

De seneste års fremgang i dansk turisme er primært drevet af en markant vækst i storbyturismen på 85 pct. fra 2008 til 2016, samt en vækst på 15 pct. i erhvervs- og mødeturismen i samme periode. Antallet af overnatninger i kyst- og naturturismen har også vokset fint fra 2008 til 2016 med en vækst på 7 pct. i perioden. Siden 2013 har der været positiv vækst i alle forretningsområder og alle regioner.

Konkurrencen om turisterne er dog fortsat hård. I perioden 2008 til 2016 har hele det nordeuropæiske konkurrentfelt set en positiv udvikling i antallet af udenlandske turisters overnatninger, og selvom dansk turismes vækstrater aktuelt går i den rigtige retning, går det også fremad hos flere af vores nærmeste konkurrenter. Samtidig er turisternes tilfredshed med Danmark på en række parametre lavere end vores nabolande, blandt andet hvad angår sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Den nationale strategi for dansk turisme

I september 2016 præsenterede erhvervs- og vækstministeren den nationale strategi for dansk turisme.
Med den nationale strategi for dansk turisme ønsker regeringen af styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor, og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025:

 • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
 • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
 • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.
Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.
Det Nationale Turismeforum vil løbende følge gennemførelsen af strategien og udviklingen i dansk turisme, herunder i forhold til de opstillede pejlemærker og med henblik på at identificere behov for supplerende initiativer og indsatser.

National strategi for dansk turisme

Lov om dansk turisme 

En ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats trådte i kraft 1. januar 2015, hvor Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisoryboard og tre udviklingsselskaber med ansvar for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen blev nedsat.

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark
Det Nationale Turismeforum består af en formand og 7 andre medlemmer:

 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet (formand)
 • Henning Steffen Christensen, direktør, Region Nordjylland (næstformand)
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Region Hovedstaden
 • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark
 • Laila Kildesgaard, direktør KL
 • Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli
 • Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
 • Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet 

Dansk Turismes Advisoryboard har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum og består af formand, Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet, 14 medlemmer fra det brede turismeerhverv, to ministerier og to observatører fra KL og Danske Regioner.

Regional erhvervsudvikling

Den regionale vækstpolitik skal bidrage til vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark.
Læs mere

Rammerne for den regionale vækstpolitik blev etableret med kommunalreformen i 2007. I den forbindelse blev der nedsat regionale vækstfora, der har ansvaret for den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. Samtidig nedsatte erhvervs- og vækstministeren Danmarks Vækstråd, der rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark, herunder den regionale vækstpolitik. 

Regionale vækstfora

Der er nedsat seks regionale vækstfora – et for hver region og et for Bornholm. De regionale vækstfora har ansvaret for den regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling. De skal blandt andet udarbejde et bidrag, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af de regionale vækst- og udviklingsstrategier og prioritere den indsats, der skal omsætte strategien til konkrete forbedringer af de regionale vækstvilkår. I bidraget beskrives den regionale vækst og erhvervsudviklingsindsats med udgangspunkt i regionale styrker og udfordringer. Vækstfora har ansvaret for at indstille om anvendelse af hovedparten af EU-regional- og socialfondsmidler på ca. 400 mio. kr. årligt fra 2014-2020 samt de midler, som regionerne har afsat til erhvervsudvikling.

Regionale vækstpartnerskaber 

For at styrke sammenhængen mellem den nationale og regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling indgår regeringen regionale vækstpartnerskaber med de regionale vækstfora. Vækstpartnerskaberne tjener som et redskab til en løbende dialog og samarbejde om at udfolde regeringens vækstpolitiske indsats i nær sammenhæng med den regionale vækstindsats, der forestås af de regionale vækstfora. 

Danmarks Vækstråd 

Danmarks Vækstråd er nedsat af erhvervs- og vækstministeren i henhold til lov om erhvervsfremme og regional udvikling. Rådet har bl.a. til opgave at rådgive erhvervs- og vækstministeren om udformningen af den nationale erhvervs- og vækstpolitik og styrke koordinationen mellem den lokale, regionale og nationale erhvervs- og vækstpolitik samt bidrage til en effektiv og sammenhængende indsats for vækst og erhvervsudvikling i hele Danmark. Danmarks Vækstråd består af repræsentanter for virksomheder, erhvervsorganisationer, vidensinstitutioner, kommuner, lønmodtagerrepræsentanter, og formændene for de regionale vækstfora. Danmarks Vækstråd har blandt andet udarbejdet debatoplæg om de erhvervsmæssige potentialer i vedvarende energi og energieffektive løsninger, fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, erhvervspotentialet i velfærdsteknologi og senest kommet med anbefalinger til regeringen om Danmark som produktionsland. 

Andre regionalpolitiske opgaver

Der varetages ligeledes en række tværgående regionalpolitiske opgaver. Det drejer sig bl.a. om det grænseoverskridende samarbejde, fx i Øresundsregionen og i relation til Femern Bælt-forbindelsen samt udarbejdelse af rammerne for anvendelse af Regional- og Socialfonden i Danmark. 

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)