Erhvervspolitik og planlægning

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Fødevareerhverv

Erhvervsministeriet er involveret i en række initiativer på fødevareområdet, herunder markedsføringskonsortierne FOOD Organisation of Denmark (FOOD) og Food Nation samt Madkulturen mv.
Læs mere

Food

Food blev stiftet i 2010 med det formål er at øge kendskabet til dansk gastronomi og kvalitetsfødevarer. Det gælder Danmark som turismedestination, som et land med madoplevelser i verdensklasse og som førende inden for udvikling af nye fødevarer og smagsoplevelser og en bæredygtig fødevareproduktion. FOOD's brandingindsats er koncentreret om kommunikation, netværksskabelse, erhvervsfremme og afholdelse af events. Bl.a. afholder FOOD hvert år Danmarks største madfestival i Aarhus – FOOD Festival - samt Copenhagen Cooking & FOOD Festival i København.

Food Nation

Food Nation blev stiftet i 2016 med det formål at markedsføre dansk mad, fødevareingredienser og teknologiske løsninger i udlandet. Food Nations formål er at samle fødevareklyngen på tværs af værdikæden, profilere klyngen gennem løsninger på fremtidens globale behov, og styrke kendskabet til fødevareklyngen som attraktiv arbejdsplads. Den fælles danske fødevarefortælling ‘Finding a Better Way – The Danish Way’ er afsæt for arbejdet i Food Nation. 

Madkulturen

Madkulturen er en selvejende organisation under Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder for ’Bedre mad til alle’ gennem et fokus på kvalitet, vækst i fødevareerhvervet og velfærd til danskerne. Madkulturen arbejder bl.a. på at give hjemkundskabsfaget i folkeskolen et løft, hjælper kommunerne med innovation af vækst og velfærd med afsæt i måltidsområdet, arbejder for et større udbud af kvalitetsfødevarer, kvaliteten i fødevareuddannelserne og udbreder skolehaver som læringsrum.Forenklet erhvervsfremmesystem

Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder deres behov og er enkle at tilgå. Navnlig opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der fx skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller og teknologier, har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem erhvervsfremmesystemet.
Læs mere

Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet. Den 24. maj 2018 indgik V, LA, K og DF politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der opfylder ambitionen i regeringsgrundlaget.

Forud for den politiske aftale blev der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen (nov. 2016), der kortlagde og problematiserede den eksisterende erhvervsfremmeindsats. Den daværende erhvervsminister nedsatte i juni 2017 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, der skulle udvikle konkrete modeller for et forenklet erhvervsfremmesystem. Udvalget afrapporterede i april 2018. Rapporten var udgangspunktet for de politiske forhandlinger, der ledte frem til aftalen 24. maj 2018. For så vidt angår turisme afleverede Det Nationale Turismeforum i april 2018 en række anbefalinger til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen.

Udgangspunktet for aftalen er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten.

Den politiske aftale indeholder fire hovedelementer:

 1.  Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
 2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
 3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
 4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

Den politiske aftale implementeres med ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og administrationslov med ikrafttrædelse 1.1.2019. 

Den politiske aftale om forenklet erhvervsfremmesystem 

Forenklingsudvalgets rapport – forenklet og fremtidssikret

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen.


Kreative erhverv

Danmark er internationalt anerkendt for design, film, tv-serier, spil og arkitektur. Regeringen har i april 2018 nedsat et Vækstteam for kreative erhverv, der skal give rammebetingelserne et væksttjek. Erhvervsministeriet understøtter desuden arbejdet i Dansk Arkitektur Center, der fremmer arkitekturen som et vækstskabende erhverv, samt Design Society, der koordinerer vækstindsatsen for design og mode.
Læs mere

De kreative erhverv er som det øvrige erhvervsliv påvirket af den internationale udvikling, digitalisering og nye forretningsmodeller. Derfor har regeringen nedsat Vækstteam for kreative erhverv, der har til opgave at give ram-mevilkårene et ”væksttjek” og skal udarbejde forslag til regeringen, som kan styrke vækstvilkårene og øge produktiviteten, herunder komme med reguleringsmæssige og strukturforbedrende forslag. Vækstteamet forventes at komme med sine anbefalinger til regeringen i september 2018 

De kreative erhverv omfatter brancherne film, TV, spil, musik, møbler, mode, brugskunst, arkitektur, design, reklame og forlag. Den samlede omsætning udgjorde i 2015 ca. 228 mia. kr.. De kreative erhverv udgør 6-7 pct. af det private erhvervslivs samlede værdiskabelse, bidrager til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv og er med til at brande Danmark. Eksporten er steget fra 60 mia. kr. i 2009 til 86 mia. kr. i 2015 og udgør i dag 7 pct. af Danmarks samlede eksport.

Dansk Arkitektur Center (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækstskabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, stiftet i 1985, som drives med baggrund i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Sta-ten er repræsenteret ved de relevante ressortministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society er en erhvervsdrivende fond stiftet af Erhvervsministeriet, Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life og Danish Fashion Institute. Fonden er stiftet for at skabe en national, samlende og slagkraftig aktør, der kan koordinere vækstindsatsen for design og mode i Danmark.

Landdistriktspolitik

Det er en vigtig politisk prioritet for regeringen, at der er gode rammer for vækst og udvikling i landdistrikterne. De danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer, og udviklingen i landdistrikterne og områderne udenfor de større byer viser gennem de seneste år positive tendenser på flere områder. Selvom der overordnet sker en positiv udvikling i landdistrikterne, sker udviklingen dog mange steder ikke så hurtigt som i de store byer. De seneste års vækst har været ulige fordelt, og der er områder i landet, hvor det økonomiske opsving i ikke automatisk fører til en mere positiv udvikling. Her skal væksten hjælpes lidt på vej med bedre rammevilkår.
Læs mere

Vækst og udvikling i hele landet

Regeringen fremlagde i november 2015 det politiske udspil "Vækst og udvikling i hele Danmark". Med over 120 initiativer og 9 mia. kr. i perioden 2015 til 2019 skaber regeringen bedre rammer for, at virksomheder og borgere kan gribe mulighederne lokalt og skabe vækst og udvikling. Det handler om at fjerne barrierer, der bremser væksten og modvirker fremgang i hele landet, men også at fremme vækstvilkårene for de erhverv, der i særlig grad er repræsenteret udenfor de større byer og i landdistrikterne.

Som opfølgning på aftalen om Vækst og udvikling i hele Danmark er der tillige indgået en række store politiske aftaler om den konkrete udmøntning af de over 120 initiativer, og mere end 110 af de over 120 initiativer er blevet gennemført med udgangen af 2017. Et markant eksempel på et af regeringens initiativer er den moderniserede planlov, der trådte i kraft den 15. juni 2017, der giver kommuner, virksomheder og borgere bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling, samtidig med at der fortsat værnes om et godt miljø og en righoldig natur.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Regeringen har i 2015 igangsat en omfattende plan for flytning af over 3.900 statslige arbejdspladser. Det var den største samlede flytning af statslige arbejdspladser nogensinde herhjemme, og over 2.500 arbejdspladser har allerede fundet nye rammer rundt om i Danmark, og flere er godt på vej. Med udmeldingen af en ny udflytningsrunde i januar 2018 er det næste store skridt mod et Danmark i bedre balance taget. Med anden udflytningsrunde skal der etableres mere end 4.000 arbejdspladser i hele landet samtidig med etableringen af ti nye uddannelsesstationer.

Udflytning af statslige arbejdspladser 2018

Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

Erhvervsministeriet udarbejder hvert år en regional- og landdistriktspolitisk redegørelse til Folketinget. Redegørelsen indeholder en beskrivelse af den demografiske, beskæftigelses- og erhvervsmæssige udvikling på tværs af landets kommuner og gennemgår relevante regeringsinitiativer på tværs af ressortområder.

Redegørelsen fra 2018 viser, at beskæftigelsen er steget i stort set hele landet, og befolkningstallet har været stigende i flere af de kommuner, som tidligere har oplevet et fald. Den gode udvikling har også afspejlet sig på boligmarkedet, herunder i områderne uden for de store byer. Redegørelsen peger også fortsat på, at landdistrikterne og områderne udenfor de større byer ikke udvikler sig i samme høje tempo som de store byer.

Regional og landdistriktspolitisk redegørelse 2018


Landsplanlægning

Erhvervsministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.
Læs mere

Planloven

Planloven er med til at sætte rammen for planlægningsmulighederne i hele landet. Planlægningen af arealanvendelsen er vigtig for at afveje forskellige samfundsmæssige hensyn og for at give forudsigelighed for borgere og virksomheder, der vil investere i Danmark.

Det er kommunerne der har ansvaret for den fysiske planlægning. Kommunerne udarbejder kommuneplaner, med overordnede retningslinjer for udviklingen i kommunen og lokalplaner med mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i et mindre område. Erhvervsministeriet varetager i samarbejde med de øvrige ministerier de statslige interesser i forbindelse med kommunernes planlægning. Erhvervsministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over de statslige interesser. 

Erhvervsministeren udarbejder evt efter ønske fra andre ministre planlægning for særlige emner eller anlægsarbejder fx større tekniske anlæg. Det sker i et landsplandirektiv. 
Erhvervsministeriet vejleder kommunerne om planlægning og administration efter planloven. Det sker bl.a. gennem vejledninger om fx kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
Regeringen indgik i juni 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borger og virksomheder i hele Danmark, der indeholder en modernisering af planloven. Planloven blev i 2017 revideret på baggrund af aftalen.

I januar 2018 blev vedtaget en ændring af planloven, med henblik på at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion. 

Nationale testcentre for store vindmøller

Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig som avanceret produktionsland, herunder på vindmølleområdet. Det er en vigtig forudsætning for erhvervets fortsatte udvikling, at industrien og forskningsinstitutionerne har gode muligheder for at teste nye vindmøller i Danmark.

Erhvervsministeren har udarbejdet plangrundlaget for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Levedygtige landsbyer

Landsbyerne er i sin tid opstået som funktionelle enheder primært knyttet til landbruget. Med udviklingen i bl.a. landbruget er situationen i dag en anden og balancen mellem land og by har ændret sig væsentligt. På den baggrund nedsatte erhvervsministeren i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer som opfølgning på den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance.
Læs mere

Mens befolkningstallet siden år 2000 er steget på landsplan, bor der i dag færre i landsbyerne og landdistrikterne. Det er særligt det åbne land, der er blevet tyndere befolket. Ca. hver femte dansker bor i byer med under 1.000 indbyggere eller i det åbne land. På den baggrund nedsatte erhvervsministeren i juli 2017 Udvalget for levedygtige landsbyer som opfølgning på den politiske aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance. Udvalget blev bedt om at sætte et fornyet fokus på landsbyernes fremtid med fokus på nye muligheder for at drive virksomhed, arbejde og bo i landsbyerne. Dette indebærer også perspektiver og nye muligheder for landsbyerne med ændringen af planloven. Udvalget skulle ligeledes givet et – eller flere – bud på, hvordan landsbyerne og balancen mellem land og by kunne se ud i 2030.

Udvalget har offentliggjort sin rapport og anbefalinger den 9. april 2018, der indeholder 17 anbefalinger inden for tre temaer:

 • Mere strategisk planlægning af landsbyerne
 • Mere tidssvarende boliger og tilpasset bygningsmasse
 • Bedre mobilitet og infrastruktur
Læs udvalgets rapport og anbefalinger her


Life science

Dansk life science er en branche i høj vækst og med høj produktivitet, og den fungerer som en vækstmotor i dansk økonomi. Life Science virksomheder er blandt de førende på det globale marked for lægemidler og medicinsk udstyr, og life science er en central dansk styrkeposition.
Læs mere

Erhvervsministeriet har det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen, som ministeriet indgår i et tæt samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet, Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet om.

Erhvervsministeriet står generelt for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien og arbejder i løbende dialog med branchen på at forbedre life science industriens vækstvilkår.

Vækstteam for life science

Regeringen nedsatte i juni 2016 Vækstteam for life science, som fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan vækstvilkårene inden for life science styrkes samt bidrager til fremtidig vækst og jobskabelse i Danmark. Vækstteamets anbefalinger blev afleveret til erhvervsministeren i marts 2017.

Vækstplan for life science

Vækstplanen for life science af 2. marts 2018 følger blandt andet op på vækstteamets anbefalinger, og med den politiske aftale om vækstplanen (link), som regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik 19. april 2018, sikres det, at initiativerne i vækstplanen realiseres.

Vækstplanen skal understøtte en positiv udvikling i erhvervet med konkrete tiltag målrettet barrierer og muligheder for dansk life science i hele erhvervets værdikæde – fra forskning til kommercialisering, godkendelse og afsætning på de internationale eksportmarkeder.  Regeringen sætter med vækstplanen ind på 6 centrale områder, der forbedrer vækstvilkårene for life science:

 • Attraktivt at forske og udvikle i Danmark
 • Mere klinisk forskning til Danmark
 • En Lægemiddelstyrelse i topklasse
 • Bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Flere startups og digital omstilling
 • Målrettet internationaliseringsindsats

Vækstplanens initiativer er fordelt på Sundheds- og Ældreministeriets, Udenrigsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets samt Erhvervsministeriets områder, og ministerierne samarbejder tæt herom.

Erhvervsministeriets indsats

Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen er forankret i Erhvervsministeriets life science enhed, der blev etableret i april 2018 som opfølgning på vækstplanen. Enheden står for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science industrien. Enheden har fokus på life science industriens vækstvilkår og har en løbende dialog med industrien, så der kan reageres hurtigt på nye teknologiske forretningsmodeller og markedsvilkår, herunder arbejdes på at fjerne unødige barrierer for erhvervets vækst- og udviklingsmuligheder.

Read the growth plan fact sheet in English here (link)
Turisme

Turismen er et væksterhverv, som i 2015 skabte en omsætning på 97,5 mia. kr. og ca. 118.000 fuldtidsjob i Danmark. Flere og flere turister besøger Danmark.I 2017 blev der registreret 52,6 mio. overnatninger i Danmark, hvilket er en fremgang på 2,2 procent i forhold til 2016. Den nationale strategi for dansk turisme sætter en fælles retning for dansk turisme frem mod 2025.
Læs mere

Turismeerhvervet dækker over en bred gruppe af erhverv, som bidrager til dansk økonomi og beskæftigelse og som er med til at få det danske samfund til at hænge sammen. Turismeerhvervet dækker bl.a. over hoteller, konferencecentre, campingpladser, ferieboliger, rejsebureauer og restauranter. Dertil kommer de andre erhverv, som turismen også giver omsætning til, fx transport og detailhandel.

De seneste års fremgang i dansk turisme er primært drevet af en markant vækst i storbyturismen på 85 pct. fra 2008 til 2016, samt en vækst på 15 pct. i erhvervs- og mødeturismen i samme periode. Antallet af overnatninger i kyst- og naturturismen har også vokset fint fra 2008 til 2016 med en vækst på 7 pct. i perioden. Siden 2013 har der været positiv vækst i alle forretningsområder og alle regioner.

Konkurrencen om turisterne er dog fortsat hård. I perioden 2008 til 2016 har hele det nordeuropæiske konkurrentfelt set en positiv udvikling i antallet af udenlandske turisters overnatninger, og selvom dansk turismes vækstrater aktuelt går i den rigtige retning, går det også fremad hos flere af vores nærmeste konkurrenter. Samtidig er turisternes tilfredshed med Danmark på en række parametre lavere end vores nabolande, blandt andet hvad angår sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Den nationale strategi for dansk turisme

I september 2016 præsenterede erhvervs- og vækstministeren den nationale strategi for dansk turisme.
Med den nationale strategi for dansk turisme ønsker regeringen af styrke indsatsen for dansk turisme. Offentlige og private turismeaktører skal i fællesskab håndtere de udfordringer, som dansk turisme står overfor, og omfavne de muligheder, som ændrede tendenser åbner op for.

Pejlemærker frem mod 2025:

 • Danmark skal have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
 • Turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. i 2025, svarende til en vækst på ca. 45 mia. kr. i forhold til 2014.
 • De udenlandske turister skal i 2025 være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.
Den nationale strategi for dansk turisme indeholder en række initiativer initiativer inden for fem strategiske indsatsområder: ”Mere effektiv markedsføring målrettet relevante målgrupper”, ”Bedre tilgængelighed, internet og skilte”, ”Bedre turistoplevelser i Danmark”, ”Moderne planlov og øget turismekapacitet” og ”Konkurrenceevne og gode rammevilkår”.
Det Nationale Turismeforum vil løbende følge gennemførelsen af strategien og udviklingen i dansk turisme, herunder i forhold til de opstillede pejlemærker og med henblik på at identificere behov for supplerende initiativer og indsatser.

National strategi for dansk turisme

Lov om dansk turisme 

En ny organisering af den offentlige turismefremmeindsats trådte i kraft 1. januar 2015, hvor Det Nationale Turismeforum, Dansk Turismes Advisoryboard og tre udviklingsselskaber med ansvar for henholdsvis kyst- og naturturismen, storbyturismen og erhvervs- og mødeturismen blev nedsat.

Det Nationale Turismeforum har til formål at styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats i Danmark
Det Nationale Turismeforum består af en formand og 7 andre medlemmer:

 • Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet (formand)
 • Henning Steffen Christensen, direktør, Region Nordjylland (næstformand)
 • Diana Arsovic Nielsen, direktør, Region Hovedstaden
 • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark
 • Laila Kildesgaard, direktør KL
 • Lars Liebst, adm. direktør, Tivoli
 • Kirstin Blomgren, ejer, Bornholmtours
 • Janne J. Liburd, Professor, Syddansk Universitet 

Dansk Turismes Advisoryboard har til formål at rådgive Det Nationale Turismeforum og består af formand, Michael Dithmer, departementschef, Erhvervsministeriet, 14 medlemmer fra det brede turismeerhverv, to ministerier og to observatører fra KL og Danske Regioner.

Tema