Arbejdsgruppe om eftersyn af den finansielle regulering

Erhvervsministeren nedsatte i 2017 en arbejdsgruppe for eftersyn af den finansielle regulering.

Arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering er nedsat i lyset af regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”, hvor det fremgår, at der skal iværksættes et eftersyn af den finansielle regulering med henblik på at afdække, om der er en fornuftig balance mellem de administrative byrder og de samfundsøkonomiske gevinster ved finansiel regulering. 

Formålet med arbejdsgruppens arbejde er at identificere mulige justeringer i reguleringen, som kan lempe erhvervslivets byrder samtidig med, at den finansielle stabilitet og forbrugerbeskyttelsen understøttes. 

Eftersynet skal belyse, om de administrative og erhvervsøkonomiske byrder af den finansielle regulering står i rimeligt forhold til de samfundsøkonomiske gevinster ved den finansielle regulering. Det gælder både i forhold til EU-reguleringen og den nationale regulering mhp. at afdække om reguleringen kan indrettes og håndhæves mere hensigtsmæssig. 

Med eftersynet af den finansielle regulering ses der både på den direkte EU-regulering og på den danske implementering af EU-reguleringen, nationale regler og på Finanstilsynets gennemførelse af tilsynsaktiviteterne.

Arbejdsgruppen ser desuden på, om reguleringen kan blive mere digitaliseringsparat, og hvordan der kan drages større nytte af den teknologiske udvikling i de finansielle virksomheder. 

Arbejdsgruppen afgiver rapport i april 2018. 

Tema