Arbejdsgruppe om supplerende sikkerhed

Arbejdsgruppen har set nærmere på danske realkreditinstitutters behov for at stille supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald.

En stor del af de obligationer, som ligger bag finansieringen af den danske boligmasse, har status af at være såkaldt særligt dækkede (SDO’er). For lån finansieret ved udstedelse af SDO’er skal instituttet stille supplerende sikkerhed i form af eksempelvis statsobligationer i tilfælde af, at belåningsgrænsen skulle overskrides. Det kan eksempelvis forekomme, hvis en ejendom falder i værdi.

Arbejdsgruppen om supplerende sikkerhed har undersøgt konsekvenserne af kravene om supplerende sikkerhedsstillelse, der følger af EU’s kapitalkravsforordning (CRR). Arbejdsgruppen har afdækket de risici, der er for kreditinstitutterne og obligationsindehavere på kort og på lang sigt, samt eventuelle cykliske effekter. 

Arbejdsgruppen konkluderede, at danske kreditinstitutter, der udsteder SDO’er under finanskrisen var i stand til at stille såvel den af lovgivningen som af ratingsbureauerne krævede supplerende sikkerhed. 

Arbejdsgruppen mener dog, at det ikke kan udelukkes, at kravet om supplerende sikkerhedsstillelse i nogle situationer kan komme til at udgøre en udfordring for institutterne i særligt stressede perioder. Det kan især være tilfældet i en situation, hvor store ejendomsprisfald er sammenfaldende med en længere periode med stor uro på de finansielle markeder, der gør det dyrt og vanskeligt at stille supplerende sikkerhed. Til trods for initiativer fra myndigheder og sektor (gældsbuffer, tilsynsdiamant, udbetalingskrav, differentierede bidragssatser) de senere år, der reducerer risikoen for et sådant scenarie, opfordrer arbejdsgruppen til, at området løbende følges.


Tema