Udvalg om evaluering af stormflods- oversvømmelses- og stormfaldsordningerne

Udvalget har evalueret de eksisterende ordninger for stormflod, oversvømmelse og stormfald.

Som opfølgning på stormen Bodil i december 2013 blev regeringen og folketingets partier enige om at udvide stormflods- og oversvømmelsesordningen og samtidig nedsætte et udvalg, som skulle se på en række forhold vedrørende ordningerne. 

Udvalget har blandt andet set på sammenhængen mellem selvrisiko og betaling, mulighed for differentieret betaling, herunder fx mere risikobaseret selvrisiko eller differentieret på baggrund af en procentsats af brandforsikringen, samt hvordan incitamentet for den enkelte til at forebygge skader fastholdes. Udvalget har inddraget erfaringer med andre finansieringsordninger i sammenlignelige udenlandske landes tilsvarende katastrofeordninger samt fremtidige klimascenariers betydning for finansieringen af ordningen. Udvalget har også set på sammenhængen mellem stormflodsordningen og initiativerne i regeringens klimahandlingsplan samt kommunernes planlægningsredskaber og incitamenter til at forebygge oversvømmelsesskader.


Tema