Udvalg om styrkede bødesanktioner på det finansielle område

Udvalget har overvejet behovet for at skærpe bødeniveauet på det finansielle område.
Se også

Kommissorium

Siden finanskrisen har der været et øget fokus på at styrke den finansielle stabilitet og genskabe tilliden til de finansielle virksomheder og markeder. I EU-regi er dette blandt andet sket gennem at sikre et effektivt sanktionsregime, hvilket er kommet til udtryk i forbindelse med vedtagelsen af blandt andet kapitalkravsdirektivet (CRD IV), kapitalkravsforordningen (CRR) og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

På den baggrund nedsatte erhvervs- og vækstministeren i juni 2014 et udvalg om bødesanktioner på det finansielle område, som havde til opgave at afdække gældende regler og praksis vedrørende sanktionsniveauet for overtrædelse af den finansielle lovgivning i Danmark og udvalgte EU- og EØS-lande for på den baggrund at overveje behovet for en skærpelse af bødeniveauet på det finansielle område og opstille én eller flere modeller herfor. 

Udvalget anbefalede at hæve bøderne for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed med henblik på at skabe en bedre sammenhæng mellem strafudmålingen og dels grovheden af overtrædelsen, dels størrelsen af den finansielle virksomhed, der har begået overtrædelsen. 

Udvalgets betænkning blev offentliggjort i juni 2016

Tema