Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriets arbejde understøtter samfundsøkonomi, en stærk konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men udvikling går stærkt, og andre lande rykker kraftigt på den digitale dagsorden. Hvis Danmark skal have fuldt udbytte af den digitale omstilling, kræver det, at virksomhederne har gode rammer til at udnytte nye teknologier, og alle danskere skal har kompetencer til at begå sig i en digital fremtid.
Læs mere

Strategi for Danmarks Digitale Vækst

Danmark skal være på forkant med den digitale udvikling og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet. Derfor har regeringen i januar præsenteret en Strategi for Danmarks digitale vækst med i alt 38 initiativer. Udspillet blev fulgt op af aftale om ”Initiativer for Danmarks digitale vækst”, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre i februar 2018.

Med indsatsen igangsættes en række større initiativer bl.a.
 • Digital Hub Denmark – partnerskab for digital vækst
 • SMV:Digital
 • Teknologipagt
 • Teknologiforståelse i folkeskolen
 • Data som vækstdriver – fri adgang til DMI’s data
 • Agil regulering, der muliggør nye forretningsmodeller
 • Løft af IT-sikkerheden i små og mellemstore virksomheder

Der er afsæt i alt 1 mia. kr. til initiativerne frem mod 2025, jf. aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer. 

Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst

Redegørelsen giver status på digitaliseringen i samfundet og beskriver, hvordan anvendelsen af ny teknologi bidrager til at skabe øget produktivitet og vækst. Redegørelsen forventes i 2019 at gøre status for eksekveringen af Strategi for Danmarks Digitale Vækst, herunder erhvervslivets udnyttelse af digital teknologi, virksomhedernes rammebetingelser for den digitale omstilling og danskernes digitale parathed.

Teknologipagten

Regeringen igangsætter i løbet af den kommende tid en Teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst.
Læs mere

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med digitale, naturvidenskabelige og tekniske kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes i fremtiden, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale, naturvidenskabelige og tekniske færdigheder. 

Derfor vil regeringen i løbet af den kommende tid igangsætte en Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale, naturvidenskabelige og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser. 

Regeringen sætter med Teknologipagten et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers – og det er oveni, hvad der er på vej som følge af de seneste års øgede optag på de videregående uddannelser. 

På det faglærte område betyder det, at Danmark skal vende en faldende tendens i antal uddannede til en stigning. På det videregående niveau betyder det – sammen med de seneste års øgede optag på STEM-området – at Danmark over de kommende 10 år alt andet lige løfter sig op blandt de lande i OECD, hvor flest tager en STEM-uddannelse blandt de 18-40-årige.

Teknologipagten startes formelt op i foråret med et arrangement, hvor parterne skriver under på, hvordan de konkret vil deltage i Teknologipagten (”Teknologipagterklæringen”). 

Der nedsættes et TeknologipagtRåd, der sammen med regeringen (ved erhvervsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisnings-ministeren og beskæftigelsesministeren) skal være med til at sikre fremdriften og udbredelsen af Teknologipagten. Et sekretariat vil varetage det daglige arbejde og koordinere de projekter, der igangsættes. Teknologipagten er åben for alle, der vil bidrage. 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Erhvervsministeriet på tlf. 91 33 73 90.


Redegørelse om vækst og konkurrenceevne

Regeringens årlige redegørelse om vækst og konkurrenceevne gør status over udviklingen i de generelle rammevilkår for vækst og konkurrenceevne i Danmark.
Læs mere

En økonomi i vækst er grundlaget for udviklingen i fremtidens velstand og velfærd. Derfor er det vigtigt at have fokus på de danske virksomheders vækstvilkår og konkurrenceevne. 

Regeringens ambition er, at danske virksomheders rammebetingelser skal være blandt de bedste i verden. Regeringen vil derfor løbende overvåge danske virksomheders konkurrencevilkår og årligt benchmarke dem op imod andre lande. 

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne sætter de strukturelle vækstvilkår i Danmark i et internationalt og historisk perspektiv. Den internationale benchmarking baseres som udgangspunkt på OECD-landene. Den tidsmæssige benchmarking måler udviklingen i de danske rammevilkår over en længere periode.

Hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande i forhold til fx produktivitetsniveau, arbejdsudbud, uddannelsesniveau og digitalisering? Og går udviklingen i den rigtige retning? Udviklingen på de forskellige områder er beskrevet i de enkelte kapitler i den årlige redegørelse om vækst og konkurrenceevne. Redegørelsen blev udgivet for første gang i 2006.


Aftale om erhvervs og iværksætterinitiativer

Med aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer afsættes der samlet 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur.
Læs mere

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 2017 indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer.

Der gennemføres initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst: 

 1. Styrket iværksætter- og aktiekultur med blandt andet en aktiesparekonto og et investorfradrag, 
 2. Grænsehandelspakke og afgiftssanering med blandet andet lavere afgifter på typiske grænsehandelsfølsomme varer, 
 3. Digitalisering, nye forretningsmodeller og grøn omstilling med blandt andet midler til en strategi for Danmarks digitale vækst og til lempelse af elvarmeafgiften til gavn for vedvarende energi, 
 4. Turisme- og landdistriktspakke med blandt andet midler til deleøkonomiske initiativer,
 5. Konkurrencevilkår og globalisering med blandt andet et højere skattefradrag for virksomheders forskning og udviklingsaktiviteter.

Erhvervsministerens vækstteams og paneler

Regeringen har nedsat vækstteams inden for Det Blå Danmark og Life Science, et iværksætterpanel og et et Digitalt Vækstpanel. Deres opgave er at komme med anbefalinger til rammevilkår og indsatser, der understøtter vækst og udvikling. Det gør regeringen for at forbedre det strategiske sigte og for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.
Læs mere

Tema