Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering

Erhvervsministeriets arbejde understøtter samfundsøkonomi, en stærk konkurrenceevne og digitalisering i erhvervslivet.

Redegørelse om vækst og konkurrenceevne

En økonomi i vækst er grundlaget for udviklingen i fremtidens velstand og velfærd, derfor er det vigtigt at have fokus på de danske virksomheders vækstvilkår og konkurrenceevne. Redegørelse om vækst og konkurrenceevne sammenligner de danske vækstvilkår med vilkårene i andre lande, og redegørelsen er regeringens årlige tjek på, hvordan Danmark klarer sig i den internationale konkurrence.
Læs mere

Danmark i Vækst

Regeringens erhvervs- og vækstpolitik skal styrke rammevilkårene for erhvervslivet og herigennem sikre et Danmark i Vækst. Vi skal både have blik for de konkrete udfordringer, som dansk erhvervsliv står over for netop nu, og samtidig have blik for de mere langsigtede globale udviklingstendenser, som vil præge danske virksomheder og vækstmuligheder fremmod 2025. Dette gælder ikke mindst digitalisering og ny teknologi, fortsat globalisering og en voksende middelklasse globalt. Disse tendenser skaber nye udfordringer, men også muligheder for danske virksomheder – muligheder, der kan være med til at løse produktivitetsudfordringen og fastholde produktion og udvikling i Danmark.
Læs mere

Erhvervsministeriets vision er at skabe Europas bedste vækstvilkår og udvikle rammevilkår, som gør danske virksomheder i stand til at skabe vækst og bidrage til at Danmark fortsat er blandt de lande med højest velstand. For at sikre et Danmark i vækst sætter vi ind på seks strategiske områder: 

  • Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor
  • Digitalisering
  • Iværksættere og entreprenørskab 
  • Lettere at drive virksomhed og være forbruger
  • Vækst og udvikling i hele Danmark
  • Global økonomi og grøn vækst

Gode konkurrencevilkår og sund finansiel sektor

Danske virksomheders konkurrenceevne er central for at sikre fortsat fremgang i vækst og beskæftigelse. Effektiv konkurrence skaber velfungerende markeder til gavn for både virksomheder og forbrugere. Samtidig er en sund og stabil finansiel sektor en forudsætning for holdbar vækst i Danmark og at erhvervslivet har gode vilkår for at foretage omstillinger mv. I den forbindelse er det blandt andet væsentligt, at den internationale finansielle regulering tager et passende hensyn til danske finansielle institutioner, herunder dansk realkredit.

Det finansielle område

Regulering og konkurrence

Digitalisering

Håndteringen af den digitale omstilling er en af de helt centrale udfordringer i de kommende år. Det gælder for danske virksomheder, men også for de offentlige myndigheder. Digitaliseringen vil markant forandre markeder, virksomheder og arbejdsmarkedet. Som en lille åben økonomi vil Danmark under alle omstændigheder mærke konsekvenserne af den digitale omstilling, men har selv muligheder for at gøre Danmark til vindere i den digitale omstilling. Derfor skal udnyttelsen af de nye digitale muligheder i erhvervslivet understøttes og samtidig skal der sikres velfungerende markeder, bl.a. vedr. markedsadgang og IT-sikkerhed. 

Digital vækst

Iværksættere og entreprenørskab

Omstillingen til et mere digitalt samfund vil også have konsekvenser for vore mange små og mellemstore virksomheder. Det er derfor ekstra vigtigt at vi har et stærkt iværksættermiljø som fødekæde til nye virksomheder, der kan vokse og udvikle sig. Gode vækstvilkår for iværksættere og vækstvirksomheder er derfor et centralt fokusområde.

Vækstkapital

Lettere at drive virksomhed og være forbruger

I sammenhæng hermed skal det også være lettere at drive virksomhed og være forbruger. Regeringen har fastsat, at erhvervslivets byrder skal lettes med 4 mia. kr i 2020 og 6 mia kr. inden 2025 i forhold til 2015. Vi skal arbejde med at forenkle reglerne for virksomheder og forbrugere og arbejde for velfungerende markeder.  

Forbrugerforhold og produktsikkerhed

Enklere regler og færre byrder

Vækst og udvikling i hele Danmark

Erhvervsministeriet skal endvidere bidrage til vækst og udvikling i hele Danmark, bl.a. ved at gennemføre initiativer inden for planområdet og turisme. Ligesom i resten af verden har urbaniseringen også påvirket udviklingen i Danmark. Det er positivt, at Danmark har større byer og vækstcentre. Men der skal også være beskæftigelse, udvikling og attraktive områder uden for de større byer.

Vækst og udvikling i hele Danmark

Global økonomi og grøn vækst

Små åbne økonomier som den danske er afhængige af eksport og samhandel med udlandet. Danmark vil blive udfordret af bl.a. tendenserne til øget protektionisme i den ny globale økonomi og af Brexit. Vi skal udnytte vores styrkepositioner inden for en række internationalt orienterede erhverv, blandt andet de maritime erhverv, life science, fødevarer, kreative erhverv mv. Danmark skal være frontløber inden for grønne teknologier og ”smart cities”.

Sammen om fremtidens virksomheder

Danmark er et lille land. Alligevel er vi hjemsted for globale erhvervssucceser, der vækker respekt i udlandet og skaber mange tusinde job i Danmark. Regeringen ønsker en stærkere dansk iværksætter- og aktiekultur, hvor det bliver mere nærliggende at starte, udvikle og investere i virksomheder. Her er materialer til regeringens udspil.
Læs mere

Regeringens udspil - sammen om fremtidens virksomheder

Pressemeddelelse

Grafikker

  • Danmark er bagud med børsnoteringer
  • Det skal være nemt at investere i virksomheder


Erhvervsministerens vækstteams og paneler

Regeringen har nedsat vækstteams inden for Det Blå Danmark og Life Science, et iværksætterpanel og et et Digitalt Vækstpanel. Deres opgave er at komme med anbefalinger til rammevilkår og indsatser, der understøtter vækst og udvikling. Det gør regeringen for at forbedre det strategiske sigte og for at fremme danske styrkepositioner og skabe en koordineret indsats for udviklingen af klare erhvervsstrategier.
Læs mere

Teknologipagten

Regeringen igangsætter i løbet af den kommende tid en Teknologipagt, hvor et tæt samarbejde med erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner skal løfte arbejdsstyrkens færdigheder og spore flere unge ind på uddannelser inden for det digitale, naturvidenskabelige og teknologiske område. Teknologipagten er en del af strategien for Danmarks digitale vækst.
Læs mere

Danske virksomheder oplever i dag stor mangel på ansatte med digitale, naturvidenskabelige og tekniske kompetencer. I takt med at avanceret teknologi og digitale løsninger udbredes i fremtiden, vokser virksomhedernes efterspørgsel efter fx ingeniører, dataloger, biostatistikere, elektrikere og andre personer med digitale, naturvidenskabelige og tekniske færdigheder. 

Derfor vil regeringen i løbet af den kommende tid igangsætte en Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig, uddanne sig og arbejde indenfor det digitale, naturvidenskabelige og tekniske område. Indsatsen skal ske i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet selv, der skal bidrage med konkrete indsatser. 

Regeringen sætter med Teknologipagten et mål om, at 20 pct. flere skal gennemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor de såkaldte STEM-områder (teknologi, IT, naturvidenskab og matematik). Hvis målsætningen realiseres, indebærer det, at Danmark om 10 år står med ca. 10.000 flere med STEM-uddannelser end ellers – og det er oveni, hvad der er på vej som følge af de seneste års øgede optag på de videregående uddannelser. 

På det faglærte område betyder det, at Danmark skal vende en faldende tendens i antal uddannede til en stigning. På det videregående niveau betyder det – sammen med de seneste års øgede optag på STEM-området – at Danmark over de kommende 10 år alt andet lige løfter sig op blandt de lande i OECD, hvor flest tager en STEM-uddannelse blandt de 18-40-årige.

Teknologipagten startes formelt op i foråret med et arrangement, hvor parterne skriver under på, hvordan de konkret vil deltage i Teknologipagten (”Teknologipagterklæringen”). 

Der nedsættes et TeknologipagtRåd, der sammen med regeringen (ved erhvervsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisnings-ministeren og beskæftigelsesministeren) skal være med til at sikre fremdriften og udbredelsen af Teknologipagten. Et sekretariat vil varetage det daglige arbejde og koordinere de projekter, der igangsættes. Teknologipagten er åben for alle, der vil bidrage. 

Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Erhvervsministeriet på tlf. 91 33 73 90.


Digital vækst

Danmark er et af de mest digitale samfund i verden, men virksomhederne halter bagefter på en række nye digitale vækstområder, og mangel på it-kompetencer risikerer at bremse den fremtidige digitale udvikling.
Læs mere

Tema
Hvad betyder udspillet Vækst og Udvikling i hele Danmark for regionerne?

Modernisering af planloven med mere frihed til kommunerne, billigere færgebilletter, fleksibel landsbyplanlægning, udvikling af turismen, bedre rammer for fødevare- og landbrugssektoren, statslige arbejdspladser i hele landet og udrulning af bredbånd til landdistrikterne. Det er blot nogle af de initiativer, der vil skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På evm.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Vi begynder først, når du klikker videre eller accepterer.
Læs mere om cookies

Nej tak

(Vi bruger en cookie til at huske dit nej)