Høringssvar

Erhvervsministeriet sender løbende svar på høringer fra fx Europa-Kommissionen m.fl. Her er de afsendte høringssvar.

Regeringens høringssvar til EU-Kommissionen vedr. ændringer i delegerede retsakter ift. direktiv om forsikringsformidling (IDD) og direktiv om marked for finansielle instrumenter (MiFiD II)

EU-Kommissionen lancerede den 24. maj 2018 en offentlig høring om forslag til ændringer til delegerede retsakter udstedt i relation til MiFID II og IDD. Ændringerne skal ses i sammenhæng med Kommissionens handlingsplan for finansiering af bæredygtig vækst ("Sustainable Finance"). Ændringerne til de delegerede retsakter vil bevirke, at kapitalforvaltere fremover skal spørge deres investorer om deres bæredygtighedspræferencer. Kapitalforvaltere vil endvidere være forpligtede til at have disse præferencer i mente, når de tilbyder investeringsprodukter.
Response to the Commission’s public consultation on draft amendments to delegated acts – sustainable finance.


Dansk svar på Europa-Kommissionens udforskende høring vedrørende anbefalingerne fra Basel-komitéen om kapitalkrav til kreditinstitutter

Svar afgivet 13. april 2018

Europa-Kommissionen iværksatte den 16. marts 2018 en udforskende høring med henblik på at få medlemsstaternes første holdninger til anbefalingerne fra Basel-komitéen om kapitalkrav til kreditinstitutter. Regeringen sendte den 13. april 2018 sit svar på høringen jf. nedenstående dokumenter.

Danish comments to the discussion paper regarding the regulatory treatment og sovereign exposures og Annex – DK comments

EU-Kommissionens høring om tilsynsmæssig finansiel rapportering

Kommissionen lancerede den 1. december 2017 en offentlig høring om tilsynsmæssig finansiel rapportering. Høringen havde til formål at samle information om omkostningerne ved at efterleve forskellige rapporteringskrav og identificere krav, som er overlappende, inkonsistente eller utilstrækkelige.

DK response Fitness Check

Dansk svar til Basel-komiteens diskussionspapir om kreditinstitutters behandling af statseksponeringer

Svar afgivet 6. marts 2018

Basel-komiteen offentliggjorde den 7. december 2017 et diskussionspapir om kreditinstitutters behandling af eksponeringer med centralbanker, centralregeringer, regionale og lokale myndigheder samt offentlige enheder – såkaldte statseksponeringer. Regeringen sendte den 6. marts 2018 sit svar på diskussionspapiret jf. nedenstående dokument.

Response from the Danish Ministry of Industry, Business and Financial Affairs

Dansk svar på Europa-Kommissionens høring om grænseoverskridende betalinger

Europa-Kommissionen igangsatte den 24. juli 2017 en høring om gennemsigtighed og gebyrer på grænseoverskridende betalinger som opfølgning på en grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailledet fra 2015. Kommissionen har meldt ud, at man vil foretage en revision af forordningen om gebyrer på grænseoverskridende betalinger (forordning 924/2009) med det mål at udvide forordningen til at omfatte samtlige medlemsstaters valuta. Kommissionen har igangsat høringen for at få bidrag til arbejdet med revisionen af forordningen.


Svar på Kommissionens høring om grænseoverskridende betalinger 

Regeringens høringssvar vedr. sustainanble finance ift. investeringsbeslutninger

Svar afgivet 31. januar 2017

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 13. november 2017 et høringsdokument om ”institutionelle investorers og forvalteres forpligtelser ift. bæredygtighed”. Høringen byggede blandt andet på den foreløbige rapport fra ekspertgruppen (High Level Expert Group) fra juli 2017, hvori man anbefalede Kommissionen at søge yderligere afklaring af forpligtelserne for institutionelle investorer og forvaltere til at inddrage miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG-faktorer) som elementer i langsigtet bæredygtighed i investeringsbeslutninger. Som opfølgning på høringen har Kommissionen den 8. marts 2018 præsenteret en handlingsplan for bæredygtig finansiering, der har til formål at omstille det finansielle system hen mod bæredygtige investeringer og forretningspraksis. 

Public consultation on institutional investors and asset managers’ dutie

Dansk svar på Europa-Kommissionens om digitalisering af selskabsretten

Svar afgivet 20. juli 2017

Kommissionen har i maj 2017 iværksat en offentlig høring om digitalisering af selskabsretten. Høringen vedrører Kommissionens kommende initiativ, som forventes at indeholde dels forslag til digitalisering af selskabsretten, og dels forslag om grænseoverskridende fusioner, spaltninger og flytning af virksomheders hjemsted. 

Danish response to the public consultation on EU Company law upgraded: Rules on digital solutions and efficient cross-border operations.

Regeringens høringssvar vedr. Fintech

Svar afgivet 15. juni 2017

Europa-Kommissionen igangsatte den 23. marts 2017 en offentlig høring om ”FinTech: A more competitive and innovative European financial sector”. Der er tale om en bred høring, hvor Kommissionen beder om input fra forskellige interessenter med henblik på at udvikle Kommissionens tilgang og politik ift. FinTech-sektoren. Formålet er at skabe et mere konkurrencedygtigt, inkluderende og effektivt indre marked for finansielle tjenesteydelser. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Svar på Kommissionens høring om Fintech

Regeringens høringsvar vedr. ESA

Svar afgivet 16. maj 2017

På baggrund af erfaringerne fra den finansielle krise blev tilsynssamarbejdet på det finansielle område i EU styrket med etableringen af tre tilsynsmyndigheder (European Supervisory Authorities – ESAer) for hhv. banker (EBA), forsikring- og pensionsselskaber (EIOPA) og værdipapirer og markeder (ESMA). Institutionerne har fungeret siden 1. januar 2011.I lyset af de omfattende reformer, der er gennemført siden krisen, og de erfaringer, der er gjort med de ESAerne, er der nu lagt op til en revision af de retsakter, der ligger til grund for institutionerne. På den baggrund udsendte Kommissionen den 21. marts 2017 en høring om ESAerne med frist den 16. maj. Det ventes, at Kommissionen som opfølgning på høringen vil fremsætte forslag til revision af de relevante forordninger for de tre ESAer.

Danish reply to ESA consultation (pdf)

Regeringens høringsvar vedr. CMU

Svar afgivet 17. marts 2017

Europa-Kommissionen igangsatte den 20. januar 2017 en offentlig høring om midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen. Formålet er at foretage justeringer på baggrund af nye politiske tendenser siden lanceringen af projektet i september 2015. Kommissionen har i den forbindelse anmodet om input til tiltag eller emner for den fremadrettede plan indtil 2019. Kommissionen offentliggjorde i forlængelse af høringen sin midtvejsevaluering den 8. juni 2017. Regeringens svar på høringen kan findes nedenfor.

Regeringens høringssvar vedr. midtvejsevaluering af Kapitalmarkedsunionen

Regeringens høringssvar vedr. PEPP 

Svar afgivet 31. oktober 2016

Baggrunden for høringen var, at KOM havde offentliggjort en ’public consultation on a Potential EU personal pension framework’. Baggrunden for KOMs høring var at få klarlagt evt. udfordringer ift. PEPP og finde ud af, hvordan disse mest hensigtsmæssigt håndteres.

Danish Response to Personal Pensions Framework (pdf)

Regeringens høringssvar vedr. makroprudentielle værktøjer 

Svar afgivet 24. oktober 2016

Kommissionen iværksatte den 1. august 2016 en høring om review af makroprudentielle værktøjer. Makroprudentielle værktøjer er myndighedsværktøjer som f.eks. kapitalbuffere, der har til formål at forebygge opbygning systemiske finansielle risici. De makroprudentielle værktøjer er løbende blevet udviklet siden 2008. I takt med at der er kommet flere værktøjer, og de enkelte lande i højere grad benytter disse, har Kommissionen vurderet, at der er behov for en gennemgang af værktøjernes anvendelighed ud fra et ønske om sikre et mere effektivt samspil mellem de enkelte værktøjer. 

Endeligt høringssvar på review af makroprudentielle værktøjer (pdf)

Regeringens høringsvar vedr. Kommissionens høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet

Svar afgivet 8. juli 2016

Kommissionen har i april 2016 iværksat en offentlig høring om revision af e-databeskyttelsesdirektivet. Regeringen har udarbejdet et samlet dansk høringssvar. Revisionen af e-databeskyttelsesdirektivet er et led i strategien for det digitale indre marked og sker i kølvandet på den netop vedtagne generelle databeskyttelsesforordning. Kommissionen efterspørger med høringen både en evaluering af det gældende direktiv samt forslag til udformningen af en kommende lovgivning. Regeringens svar kan ses på Folketingets hjemmeside:

Regeringens svar på Folketingets hjemmesideDanske høringssvar på Basel-komitéens konsultationsdokument om revision af gearingsgraden 

Svar afgivet 6. juli 2016

Basel-komitéen iværksatte i april 2016 en konsultation omhandlende en revision af rammerne for opgørelsen af gearingsgraden. Der var frist for høringssvar 6. juli 2016. Regeringen fremsendte den 6. juli 2016 svar på Basel-komitéens konsultation, jf. nedenstående dokument, der indeholder et brev til Basel-komitéens formand fra erhvervs- og vækstministeren.

Brev til Stefan Ingves

Regeringens høringssvar vedr. Kommissionens høring om IPR-håndhævelse

Svar afgivet 14. april 2016

Europa-Kommissionen igangsatte den 9. december 2015 en offentlig høring om evaluering og modernisering af de juridiske rammer for håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR). Høringen er et led i opfølgningen på Europa-Kommissionens strategier for dels det digitale indre marked og dels det indre marked. Formålet med høringen er at afklare, om de juridiske rammer for IPR-håndhævelsen fortsat er hensigtsmæssige. Rammerne findes primært i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Regeringens svar på Folketingets hjemmeside

Baselkomiteens høring om revideret standardmetode for kreditrisiko

Svar afgivet 18. marts 2016

Basel-komitéen iværksatte i december 2015 en konsultation omhandlende en revideret standardmetode, der er en metode til beregning af kreditinstitutters kapitalkrav. Regeringen fremsendte den 18. marts 2016 svar på Basel-komitéens konsultation, jf. nedenstående dokumenter, der dels inkluderer et brev til Basel-komitéens formand fra erhvervs- og vækstministeren, dels indeholder mere uddybende kommentarer på konsultationen. 
Brev: Danish response to the second consultative document from the Basel Committee on revisions to the standardised approach for credit risk 
Bilag: Danish response to the second consultative document from the Basel Committee on revisions to the standardised approach for credit risk

Kommissionens høring om samlede effekter af den finansielle regulering gennemført efter finanskrisen

Svar afgivet 3. februar 2016. 

Europa-Kommissionen lancerede den 30. oktober 2015 en offentlig høring om de samlede effekter af den finansielle regulering indført efter krisen. Formålet med høringen er at vurdere, om der i reglerne er tale om overlap og huller, unødvendige administrative byrder, utilsigtede konsekvenser og mulighederne for at skabe vækst. Kommissionen vil på baggrund af høringen overveje behovet for justeringer af reguleringen, ligesom høringen vil spille ind på allerede planlagte revisioner af gennemført lovgivning på det finansielle område. 

Response to call for evidence (pdf)

Høring - Call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Kommissionens konsultation om covered bonds

Svar afgivet: 7. januar 2016

Kommissionen offentliggjorde den 30. september 2015 en konsultation om covered bonds (dækkede obligationer) i EU. Dækkede obligationer omfatter blandt andet de danske realkreditobligationer.

Konsultationen er et led i Kommissionens bestræbelser på at skabe en europæisk kapitalmarkedsunion. I den forbindelse finder Kommissionen, at et mere integreret marked for covered bonds i EU kan fremme omkostningseffektiv finansiering m.v. Konsultationen stiller i forlængelse heraf en række spørgsmål om det mulige indhold af en eventuel fremtidig EU-ramme for covered bonds, herunder hvorvidt der ønskes anbefalinger, et direktiv eller en forordning.

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Dansk høringsvar om covered bonds (pdf, engelsk) – bilag (pdf, engelsk)

Grund- og nærhedsnotat om Kommissionens konsultation om covered bonds

Kommissionens konsultation om covered bonds

Kommissionens høring om effekterne af kapitalkravsforordningen og -direktivet (CRR/CRD IV)

Svar afgivet: 7. oktober 2015

Europa-Kommissionen lancerede den 15. juli 2015 en offentlig høring om konsekvenserne af kapitalkravsforordningen (CRR) og kapitalkravsdirektivet (CRD IV). Med høringen forsøger Kommissionen at få en bedre forståelse af, hvordan reglerne i CRR/CRD IV påvirker den tilgængelige kredit i samfundet og på den baggrund vurdere, om visse regler kan slækkes uden at kompromittere den finansielle stabilitet. 

På baggrund af høringen og den efterfølgende dialog om emnet, vil Kommissionen udarbejde en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen vil på baggrund af denne rapport vurdere behovet for at revidere EU-reglerne.

Dansk høringsvar om CRR/CRD IV (pdf, engelsk) – brev til kommissær Hill (pdf, engelsk)

Kommissionens høring om CRR/CRD IV

Kommissionens høring om etableringen af en kapitalmarkedsunion

Svar afgivet: 13. maj 2015

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 18. februar 2015 en grønbog om etablering af en kapitalmarkedsunion. Kapitalmarkedsunionen er led i Kommissionens dagsorden om at skabe vækst og beskæftigelse, herunder ved at fremskaffe kapital uden for det traditionelle banksystem. Grønbogen udgør samtidig en høring, hvor Kommissionen efterspørger input til de konkrete byggeklodser for kapitalmarkedsunionen.

Dansk høringssvar på høring om kapitalmarkedsunion (pdf, engelsk)

Kommissionens grønbog

Tema