Forenklet erhvervsfremmesystem

Det er vigtigt for virksomhederne, at Danmark har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der møder deres behov og er enkle at tilgå. Navnlig opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der fx skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller og teknologier, har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem erhvervsfremmesystemet.

Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil forenkle erhvervsfremmesystemet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder, samtidig med at der er fokus på kvalitet og effektivitet. Den 24. maj 2018 indgik V, LA, K og DF politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, der opfylder ambitionen i regeringsgrundlaget.

Forud for den politiske aftale blev der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen (nov. 2016), der kortlagde og problematiserede den eksisterende erhvervsfremmeindsats. Den daværende erhvervsminister nedsatte i juni 2017 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, der skulle udvikle konkrete modeller for et forenklet erhvervsfremmesystem. Udvalget afrapporterede i april 2018. Rapporten var udgangspunktet for de politiske forhandlinger, der ledte frem til aftalen 24. maj 2018. For så vidt angår turisme afleverede Det Nationale Turismeforum i april 2018 en række anbefalinger til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen.

Udgangspunktet for aftalen er, at antallet af politisk ansvarlige niveauer skal reduceres fra tre til to: ét decentralt niveau med en stærk kommunal forankring og staten.

Den politiske aftale indeholder fire hovedelementer:

  1.  Bedre kvalitet og tilgængelighed i erhvervsservicen. Der oprettes tværkommunale erhvervshuse og etableres en digital erhvervsfremmeplatform.
  2. En sammenhængende decentral erhvervsfremme. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager ansvaret fra de regionale vækstfora og klyngeindsatsen konsolideres.
  3. Forenkling af den statslige erhvervsfremme. Indsatsen for videnbaseret iværksætteri styrkes med ophæng i Vækstfonden og Innovationsfonden, og der skabes én indgang for låne- og egenkapitalformidling og én for tilskudspuljer til innovation, udvikling og demonstration.
  4. Stærkere destinationer og bedre sammenhæng i turismefremmeindsatsen. Den kommunale indsats konsolideres i destinationsselskaber, og der øremærkes turismeprojektmidler under Erhvervsfremmebestyrelsen. Der skabes bedre sammenhæng i indsatserne mellem de større offentlige turismeaktører.

Den politiske aftale implementeres med ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og administrationslov med ikrafttrædelse 1.1.2019. 

Den politiske aftale om forenklet erhvervsfremmesystem 

Forenklingsudvalgets rapport – forenklet og fremtidssikret

Oplæg fra Det Nationale Turismeforum til erhvervsministeren om turismefremmeindsatsen.