Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Nyt erhvervsfremmesystem

Et bedre og mere enkelt system med fokus på kvalitet for iværksættere og virksomheder

Erhvervsfremmesystemet understøtter virksomhedernes og iværksætternes evne til at udvikle og omstille sig.

Erhvervsfremme skal understøtte vækst og udvikling

Det er vigtigt for virksomhederne i Danmark, at vi har et velfungerende erhvervsfremmesystem med ydelser, der er enkle at tilgå og tilpasset efterspørgslen. Navnlig opstartsvirksomheder og små og mellemstore virksomheder, der f.eks. skal ud på nye markeder eller anvende nye forretningsmodeller og teknologier, har brug for at kunne få kompetent vejledning og mulighed for udvikling gennem erhvervsfremmesystemet.

Erhvervsfremmesystemet omfatter indsatser, der aktivt understøtter virksomhedernes og iværksætternes evne til at udvikle og omstille sig med indsatser, som det private marked ikke tilvejebringer. Det kan eksempelvis være adgang til finansiering af innovation og risikovillig kapital, forskningsbaseret viden og ny teknologi, uvildig behovsafklaring og vejledning om omstilling til nye forretningsmodeller eller adgang til internationale markeder. 

Et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem

Den 1. januar 2019 trådte det nye erhvervsfremmesystem i kraft. I det nye system får virksomhederne en markant enklere og mere effektiv adgang til den kommunale erhvervsservice og til statslige erhvervsfremmeordninger. Erhvervsfremmesystemet er bygget op omkring tre elementer, som gør det nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Udfærdiger den samlede strategi for decentral erhvervsfremme i Danmark, og finansierer tiltag, der understøtter strategien.

Erhvervshuse i hele Danmark

Knudepunkter i erhvervsfremmesystemet, som tilbyder specialiseret vejledning til virksomheder og iværksættere.

Digital erhvervsfremmeplatform

Giver virksomhederne 24/7 adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om eksempelvis opstart, drift og udvikling af virksomhed.

Med forenklingen af erhvervsfremmesystemet er de administrative niveauer med ansvar for erhvervsfremme, herunder turisme, reduceret fra tre til to niveauer – et statsligt niveau og et decentralt niveau. Det betyder, at den lokale forankring i erhvervsfremmesystemet styrkes. Kommunernes rolle og indflydelse på den decentrale erhvervsfremmeindsats øges markant.

Kommunerne og de seks nye tværkommunale erhvervshuse udgør sammen kernen i den decentrale erhvervsservice. Kommunerne er fortsat den lokale indgang til erhvervsfremmesystemet for mange virksomheder med mulighed for erhvervsråd og erhvervscentre til at udføre lokale erhvervsserviceydelser. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har erstattet de regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, er etableret med henblik på at sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Derfor er kommunerne og erhvervslivet stærkt repræsenteret i bestyrelsen. 

Den digitale erhvervsfremmeplatform vil øge tilgængeligheden af information og vejledning for alle samt sikre lige adgang til vejledning af høj kvalitet. Virksomheder og iværksættere får adgang til information og vejledning 24 timer i døgnet. 

Baggrunden for det nye erhvervsfremmesystem

Eftersyn og anbefalinger

I 2016 blev der gennemført et eftersyn af erhvervsfremmeindsatsen i Danmark, der kortlagde og problematiserede den eksisterende erhvervsfremmeindsats. Den daværende erhvervsminister nedsatte i juni 2017 Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme, der skulle udvikle konkrete modeller for et forenklet erhvervsfremmesystem. Udvalget afrapporterede i april 2018.

Læs pressemeddelelsen om Forenklingsudvalgets anbefalinger (6. april 2018)

Fælles forståelse mellem KL og Regeringen

Den 23. maj 2018 nåede KL og Regeringen en fælles forståelse af en styrket og mere enkel erhvervsfremmeindsats med stærk kommunal forankring.

Læs pressemeddelelsen om den fælles forståelse (23. maj 2018)

Politisk aftale

Den 24. maj 2018 indgik V, LA, K og DF en politisk aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet med fokus på virksomhedernes behov.

Læs pressemeddelelsen om den politiske aftale (24. maj 2018)

 Ny lov vedtages

Den 13. december 2018 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde. Lovene implementerer den politiske aftale. Det nye erhvervsfremmesystem trådte i kraft den 1. januar 2019.

 Læs pressemeddelelsen om Folketingets vedtagelse (13. december 2018)