Landsplanlægning

Erhvervsministeren er ansvarlig for den sammenfattende fysiske landsplanlægning, der understøtter vækst og udvikling i hele landet.

Planloven

Planloven er med til at sætte rammen for planlægningsmulighederne i hele landet. Planlægningen af arealanvendelsen er vigtig for at afveje forskellige samfundsmæssige hensyn og for at give forudsigelighed for borgere og virksomheder, der vil investere i Danmark.

Det er kommunerne der har ansvaret for den fysiske planlægning. Kommunerne udarbejder kommuneplaner, med overordnede retningslinjer for udviklingen i kommunen og lokalplaner med mere detaljerede bestemmelser for udviklingen i et mindre område. Erhvervsministeriet varetager i samarbejde med de øvrige ministerier de statslige interesser i forbindelse med kommunernes planlægning. Erhvervsministeren offentliggør hvert fjerde år en oversigt over de statslige interesser. 

Erhvervsministeren udarbejder evt. efter ønske fra andre ministre planlægning for særlige emner eller anlægsarbejder fx større tekniske anlæg. Det sker i et landsplandirektiv. 
Erhvervsministeriet vejleder kommunerne om planlægning og administration efter planloven. Det sker bl.a. gennem vejledninger om fx kommune- og lokalplanlægning og landzoneadministration. 
Regeringen indgik i juni 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borger og virksomheder i hele Danmark, der indeholder en modernisering af planloven. Planloven blev i 2017 revideret på baggrund af aftalen.

I januar 2018 blev vedtaget en ændring af planloven, med henblik på at forebygge skader ved oversvømmelse eller erosion. 

Planinfo
Aftale om Danmark i bedre balance

 

Nationale testcentre for store vindmøller

Danmark skal også i fremtiden være konkurrencedygtig som avanceret produktionsland, herunder på vindmølleområdet. Det er en vigtig forudsætning for erhvervets fortsatte udvikling, at industrien og forskningsinstitutionerne har gode muligheder for at teste nye vindmøller i Danmark.

Erhvervsministeren har udarbejdet plangrundlaget for de to nationale testcentre for store vindmøller ved Østerild og Høvsøre.

Nationale testcentre for store vindmøller