Danmarks første havplan

Det danske havareal anvendes bl.a. til søtransport, fiskeri, energiindvinding og naturbeskyttelse samt rekreative aktiviteter tæt ved kysten. Med havplanen indføres for første gang en helhedsorienteret planlægning for det samlede danske havareal, der gælder i de kommende 10 år.

Udkast til havplanen har været i høring til den 30. september 2021. Med Finansloven for 2022 er det aftalt, at havplanen skal forhandles med Folketingets partier i foråret 2022. Havplanen skal balancere de mange maritime interesser og er derfor udarbejdet i samarbejde med en lang række danske myndigheder. Forslaget til havplan understøtter bl.a. målet i klimaloven om at reducere den danske CO2-udledning med 70 procent inden 2030 ved at udlægge en væsentlig del af havarealet til kommende havvindmølleparker og energiøer, så der gøres plads til en ny epoke i udviklingen af vedvarende energi i Danmark og Europa.


Derudover angiver havplanen, hvor der er naturbeskyttede områder, ligesom havplanen omfatter udpegning af nye marine fuglebeskyttelsesområder og nye havstrategiområder. Havplanen sikrer samtidig, at især mange kystnære arealer friholdes fra arealudlæg til nye, større anlæg, så naturen fortsat kan nydes.


Endelig er der lagt vægt på, at der fortsat er gode vilkår for dem, der i dag agerer på havet. Det gælder bl.a. fiskeriet, råstoferhvervet, søtransporten og forsvarsaktiviteter.


Den samlede havplan og relevant baggrundsmateriale kan findes her.