Agil regulering og nye forretningsmodeller

Den nuværende erhvervsrettede regulering er i dag ikke altid formuleret med blik for, hvordan nye digitale teknologier og forretningsmodeller kan skabe ny værdi for den enkelte virksomhed og samfundet. Det kræver, at reguleringen og myndighedernes håndhævelse af reglerne gør det enkelt at bruge nye teknologier og digitale forretningsmodeller, og at der er bedre muligheder for forsøg.

Regulering, der muliggør nye forretningsmodeller

En mere agil regulering er et indsatsområde i Strategi for Danmarks digitale vækst. Regeringen har derfor besluttet at indføre 5 principper for agil erhvervsrettet regulering. Det er derfor fra 1. juli 2018 obligatorisk for alle ministerier at vurdere, om og hvordan ny erhvervsrettet regulering understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye digitale teknologier og forretningsmodeller ved nedenstående principper samtidig med, at lovens overordnede formål og beskyttelseshensyn fastholdes.

De fem principper er:

  1. Muliggør anvendelse af nye forretningsmodeller: Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at nye forretningsmodeller kan realiseres, herunder skabe bedre muligheder for test og forsøg samt for brug af nye teknologier, samtidig med at væsentlige samfundsøkonomiske og beskyttelsesmæssige hensyn tilgodeses.
  2. Mere enkel og formålsbestemt: Et klart fokus på formål frem for krav til proces kan forbedre virksomhedernes mulighed for innovation. Ny regulering bør i det omfang, det er muligt, undlade detaljerede krav og specifikke beskrivelser, der gør det vanskeligt for virksomhederne at anvende nye teknologier og forretningsmodeller.
  3. Teknologineutral: Det skal vurderes, om ny regulering kan understøtte, at virksomhederne kan følge med i den teknologiske udvikling, bl.a. ved at undlade at stille krav om anvendelse af specifikke teknologier eller løsninger som en forudsætning for at overholde lovens formål.
  4. Helhedstænkende: Myndigheder skal i det omfang, det er muligt, sikre sig, at ny regulering tager højde for, om der er et samspil med andre reguleringsområder, som har betydning for virksomhedernes anvendelse af nye teknologier og forretningsmodeller.
  5. Sikrer brugervenlig digitalisering: En god digital udmøntning af ny regulering er vigtig for virksomhedernes møde med det offentlige. Ny regulering skal, hvor relevant, indeholde en beskrivelse af, hvordan erhvervsrettede digitale løsninger gøres brugervenlige for at gøre det billigere og lettere at drive virksomhed.

Der bliver endvidere etableret én indgang for nye forretningsmodeller i Erhvervsstyrelsen. Det skal sikre, at virksomheder kan få en hurtig afklaring af, om de kan anvende nye teknologier og forretningsmodeller inden for rammerne af eksisterende regulering.

I regi af én indgang vil det løbende blive undersøgt, om der er eksisterende erhvervsrettet regulering, som er utidssvarende i forhold til den digitale udvikling og bør justeres. Det skal endvidere skabes bedre mulighed for forsøg på områder med særligt potentiale for digital vækst

Deleøkonomi

Deleøkonomi er et område, som er i hastig vækst. Både på globalt plan, men i høj grad også i Danmark. I dag har hver femte dansker benyttet sig af mulighederne inden for deleøkonomien – enten som bruger eller udbyder. Regeringen har lanceret en strategi for vækst gennem deleøkonomien. Den har som mål:

  • Danmark skal udnytte deleøkonomiens potentiale både som drivkraft for vækst og innovation og som løftestang til en bedre udnyttelse af kapitalapparat og ressourcer.
  • Klarere rammer for deleøkonomien skal understøtte velfungerende markeder med gode betingelser for tillid, flere valgmuligheder og konkurrence til gavn for danskerne.
  • Der skal betales skat i overensstemmelse med skattereglerne.
  • Danmark skal følge med og være klar til en fremtid, hvor deleøkonomien skal bidrage til, at væksten øges på en bæredygtig og smart måde.

Nyetablerede deleøkonomiske virksomheder oplever ofte usikkerhed om, hvilke regler de og deres brugere skal følge. Og tvivlen afholder mange danskere fra at tage del i deleøkonomien. Regeringen ønsker derfor at skabe øget klarhed på området og gøre det lettere for virksomheder og privatpersoner at deltage aktivt i deleøkonomien.

Derfor har regeringen blandt andet etableret én indgang til det offentlige for alt, der vedrører deleøkonomi i Erhvervsstyrelsen. Her kan virksomheder og borgere nemt og hurtigt få overblik over de gældende regler og få svar på spørgsmål om regler for deleøkonomiske aktiviteter på tværs af de forskellige myndigheder.