Digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering

Digitalisering er en væsentlig løftestang til at løse en række af de udfordringer, Danmark står over for i de kommende år. Den fortsatte digitalisering af det danske samfund forudsætter imidlertid, at virksomheder og forbrugere har tillid til digitale systemer og håndtering af data. Erhvervsministeriet understøtter indsatsen for høj digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv.

Danske virksomheder rammes i stigende grad af cyberkriminalitet og digitale sikkerhedshændelser. Høj digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering er den enkelte organisations eget ansvar, men Erhvervsministeriet arbejder på at styrke digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv og derved understøtte, at det bliver et konkurrenceparameter for danske virksomheder. 

Herudover indeholder regeringens Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed en række erhvervsrettede initiativer, som vil styrke cyber- og informationssikkerheden i samfundsvigtige sektorer, herunder søfart- og finanssektoren samt i erhvervslivet generelt.  

Virksomhedsråd for it-sikkerhed

Regeringen har nedsat et Virksomhedsråd for it-sikkerhed, der løbende kommer med anbefalinger til erhvervsministeren og erhvervslivet om, hvordan digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i særligt små og mellemstore virksomheder kan styrkes. Derudover har rådet fokus på at fremme, at høj digital sikkerhed og ansvarlig datahåndtering og dataudnyttelse kan blive egentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder, og derigennem fremme vækst og beskæftigelse. Tom Engly, koncerndirektør i Tryg, er formand for Virksomhedsrådet for it-sikkerhed. 

Dataetik

Digitalisering og dataanvendelse rummer et kæmpe potentiale for vækst og innovation, som giver mulighed for at udvikle nye tjenester og produkter, der ikke tidligere er set.

Brugen af data stiller os dog over for en række etiske dilemmaer, fx i forhold til privatlivets fred, gennemsigtighed og ansvar ved brug af algoritmer, ligesom det rejser spørgsmål om ejerskab og adgang til big data. Hvis potentialet skal indfries, er det en forudsætning, at der i samfundet er tillid til, at de nye teknologier og data anvendes på en ansvarlig måde. 

I regi af regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, og som led i drøftelser i Disruptionrådet, har regeringen haft nedsat Ekspertgruppen om dataetik, der havde til formål at kortlægge, hvordan virksomheder kan håndtere de etiske udfordringer, der er forbundet med brugen af data. Ekspertgruppen præsenterede deres dataetiske anbefalinger ultimo 2018, og regeringen har på baggrund af disse taget initiativ til at gennemføre otte tiltag, der skal bidrage til, at danske virksomheder kan understøttes i en ansvarlig og bæredygtig anvendelse af data. 

Initiativerne omhandler blandt andet etablering af et uafhængigt Dataetisk Råd, samt en dynamisk værktøjskasse, der skal sikre, at virksomhederne kan få konkret vejledning og værktøjer, der vil bidrage til en ansvarlig anvendelse af data.