Enklere regler og færre byrder

Regeringen har det som en hovedprioritet, at det skal være billigere og nemmere at drive virksomhed i Danmark. Derfor har regeringen sat en målsætning om, at der skal fjernes byrder for virksomhederne svarende til 4 mia. kr. frem mod 2020.

Arbejdet med at lette virksomhederne for unødvendige administrative byrder har stået på i mange år, og indsatsen har skabt gode resultater og besparelser for virksomhederne. Danmark er i dag blandt de lande i verden, hvor det er lettest at starte virksomhed.

Erhvervsministeriet har dog fortsat et skarpt fokus på at minimere de omkostninger – ud over de administrative – som virksomhederne bliver pålagt via regler. Det kan være krav om, at virksomhederne skal indkøbe bestemt udstyr el.lign.  Af samme grund har vi i regeringen netop nedsat et ministerudvalg for bedre erhvervsregulering, der skal styrke arbejdet med at reducere erhvervslivets byrder. Det skal sikre, at vi når målsætningen om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i perioden 2015-2020. 

Virksomhedsforum for enklere regler spiller en central rolle arbejdet med at lette byrderne for erhvervslivet ved at give virksomhederne og deres organisationer mulighed for at stille forenklingsforslag direkte til regeringen. 

Unødvendige administrative krav og omkostningstunge regler tager værdifuld tid og ressourcer fra virksomhederne, som kunne være brugt på at drive forretningen og skabe vækst. Enklere regler skaber gode rammer for erhvervslivet. 

Virksomhederne høres om enklere regler

Indsatsen for enklere regler og færre byrder sker i et tæt samarbejde med erhvervslivet. Virksomhedsforum for enklere regler kommer løbende med forslag til forenklinger på de områder, som virksomhederne i særlig grad oplever som byrdefulde. 

Regeringen forholder sig til alle forslag. Hvis ikke de gennemføres, så forklarer regeringen hvorfor et forslag ikke kan gennemføres. 

Kvalitet i ny erhvervsregulering 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering sikrer, at ny regulering påfører virksomhederne færrest mulige administrative byrder samtidig med, at reguleringen opnår den ønskede effekt. Team Effektiv Regulering konsekvensvurderer alle nye forslag til love og bekendtgørelser, der medfører væsentlige administrative byrder for erhvervslivet. Derudover opgør Team Effektiv Regulering de væsentlige administrative konsekvenser, som følger af udvikling af nye erhvervsrettede digitale løsninger eller væsentlige ændringer af eksisterende løsninger.  

Samtidig kvantificeres andre erhvervsøkonomiske konsekvenser af ny regulering af de ministerier, der har ansvaret for reglerne. 

Formålet med konsekvensvurderingerne er at sikre, at ny regulering kun påfører virksomhederne byrder i mindst muligt omfang, men stadig opnår den ønskede effekt.

Læs mere om enklere regler for virksomheder