EU's indre marked

Det indre marked er med sine 500 mio. forbrugere det største hjemmemarked i verden. Erhvervsministeriet arbejder for, at virksomheder og forbrugere har de bedste betingelser for at handle på tværs af grænserne i det indre marked. Forudsætningerne for et velfungerende indre marked er bl.a. en sund finansiel sektor, digitale markeder, forbrugertillid, åbne markeder, fremtidsorienteret industri og enklere regler

Det indre marked for varer og tjenesteydelser

Formålet med det indre marked er at fjerne traditionelle hindringer for udveksling af bl.a. varer og tjenesteydelser. På mange områder har fælles regler på tværs af EU gjort det nemmere for danske virksomheder at eksportere på tværs af EU’s grænser til gavn for vækst og beskæftigelse. Udover de fælles regler har de enkelte EU-lande på udvalgte områder mulighed for at lave deres egne regler – såkaldte nationale særregler. Erhvervsministeriet arbejder for et mere velfungerende indre marked, herunder bl.a. ved at fokusere på effektiv håndhævelse af EU-reglerne samt færre uhensigtsmæssige nationale særregler.

Det digitale indre marked

I forbindelse med den øgede digitalisering af samfundet er det centralt, at der er et velfungerende digitalt indre marked, så forbrugerne og virksomheder kan agere på tværs af grænser i det digitale univers. Det digitale indre marked er en vigtig kilde til øget vækst i EU, og Erhvervsministeriet arbejder for, at det digitale indre marked generelt kendetegnes ved åbenhed over for digital innovation og konkurrence, og at der ikke indføres unødige byrder i forbindelse med bestræbelserne på at fremme det digitale indre marked.

Bedre regulering

Indsatsen for bedre regulering sigter mod at reducere lovgivningsmæssige byrder i EU-regulering for at gøre hverdagen lettere for europæiske virksomheder og bidrage til bedre konkurrenceevne og vækst på EU's indre marked. Erhvervsministeriet arbejder for, at der på EU-niveau sikres en sammenhængende indsats for at indrette reguleringen på en bedre måde, der gør det nemmere at drive virksomhed i EU uden at gå på kompromis med reglernes formål.

Det indre marked for forbrugere

Mange forbrugere udnytter ikke mulighederne i det indre marked, bl.a. fordi de ikke har tillid til rammerne for den grænseoverskridende handel eller mangler viden om, hvor de kan henvende sig med en klage. Regeringen arbejder for, at forbrugerbeskyttelsen bliver håndhævet, så forbrugerne kan føle sig sikre, når de handler på internettet – også over grænserne i EU.

Patenter og varemærker

Erhvervsministeriet arbejder på, at europæiske virksomheder skal kunne håndhæve og beskytte deres opfindelser, forretningshemmeligheder og varemærker effektivt også på tværs af grænserne i EU.

Effektiv konkurrence

Sund og effektiv konkurrence er en af de vigtigste forudsætninger for at skabe vækst i Europa. Konkurrence kan medvirke til øget velstand, lavere priser og højere kvalitet. Erhvervsministeriet arbejder  for at sikre et effektivt og velfungerende indre marked i EU til gavn for de mange danske forbrugere og virksomheder, der handler på det indre marked. Et velfungerende indre marked forudsætter, at konkurrencereglerne håndhæves effektivt af Kommissionen og de enkelte medlemsstater.

Udbud

Udbudsreglerne skal bidrage til at skabe et indre marked i EU for offentlige indkøb. Det er vigtigt, at udbudsreglerne i EU skaber en fair og effektiv konkurrence om udførelsen af de offentlige opgaver på tværs af grænserne i Europa. Det medvirker til, at de offentlige opgaver bliver løst af dem, der kan gøre det bedst til prisen til gavn for skatteyderne. En effektiv konkurrence opnås blandt andet gennem offentlighed om, hvilke offentlige kontrakter, der bliver indgået.

Selskabslovgivning

Danske selskaber kan i kraft af det indre marked få adgang til at handle med 500 mio. forbrugere. Derfor er det vigtigt, at selskabslovgivningen giver optimale rammer for at kunne etablere sig og drive virksomhed også i andre EU-lande. Erhvervsministeriet arbejder for, at det er enkelt at drive virksomhed i det indre marked samtidig med, at der gennem målrettet tilsyn og transparens sættes effektivt ind mod systematisk misbrug, og at medarbejderne beskyttes. EU-reglerne på området skal desuden bibringe merværdi for danske virksomheder i form af nemmere adgang til det indre marked på tværs af grænserne. Det er dog samtidig vigtigt, at forskellige nationale traditioner for selskabsstruktur kan opretholdes i et smidigt og fleksibelt system.