It-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering

Digitalisering er en væsentlig løftestang til at løse en række af de udfordringer, Danmark står over for i de kommende år. Den fortsatte digitalisering af det danske samfund forudsætter imidlertid, at virksomheder og forbrugere har tillid til digitale systemer og håndtering af data. Erhvervsministeriet understøtter indsatsen for høj it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv.

Danske virksomheder rammes i stigende grad af cyberkriminalitet og it-sikkerhedshændelser. Høj it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering er den enkelte organisations eget ansvar. Erhvervsministeriet arbejder imidlertid for at styrke it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering i dansk erhvervsliv og derved understøtte, at høj it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering bliver et konkurrenceparameter for danske virksomheder. 

Styrket it-sikkerhed i virksomhederne er et indsatsområde i Strategi for Danmarks digitale vækst. Herudover indeholder regeringens Nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed en række erhvervsrettede initiativer, som vil styrke cyber- og informationssikkerheden i samfundsvigtige sektorer, herunder søfart- og finanssektoren samt i erhvervslivet generelt. 

Virksomhedsråd for it-sikkerhed

Regeringen har nedsat et Virksomhedsråd for it-sikkerhed, som skal komme med anbefalinger til erhvervsministeren og erhvervslivet om, hvordan it-sikkerheden og ansvarlig datahåndtering i særligt små og mellemstore virksomheder kan styrkes. Derudover skal rådet have fokus på at fremme, at høj it-sikkerhed og ansvarlig datahåndtering og -udnyttelse kan blive egentlige konkurrenceparametre for danske virksomheder og derigennem fremme vækst og beskæftigelse. Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør i JP/Politikens Hus er formand for Virksomhedsrådet for it-sikkerhed

Dataetik

Med strategi for Danmarks digitale vækst har regeringen sat dataetik på dagsordenen og lagt op til, at der skal laves anbefalinger for dataetik. Erhvervsministeren har nedsat en ekspertgruppe om dataetik, der skal aflevere en rapport med anbefalinger, der kan bidrage til ansvarlig og bæredygtig anvendelse af data. 

Digitalisering og dataanvendelse rummer et stort potentiale for vækst og innovation og giver mulighed for at udvikle nye tjenester og produkter, der ikke tidligere er set. Samtidig stiller brugen af data os over for en række etiske dilemmaer fx i forhold til privatlivets fred, gennemsigtighed og ansvar ved brug af algoritmer. Ligesom det rejser spørgsmål om ejerskab og adgang til big data. Hvis potentialet skal indfries, forudsætter det, at der i samfundet er tillid til, at de nye teknologier og data anvendes på en ansvarlig måde. 

Arbejdet i ekspertgruppen skal primært fokusere på, hvordan virksomheder kan håndtere de etiske udfordringer, der er forbundet med brugen af data. De skal blandt andet se på, hvordan danske virksomheder kan gøre ansvarlig dataanvendelse til en konkurrencefordel.

Ekspertgruppen skal aflevere deres anbefalinger ultimo 2018. Disruptionrådet vil drøfte dataetik med henblik på, at rådet kan give deres input til anbefalingerne.