Søfart

Det Blå Danmark er en erhvervsmæssig styrkeposition med stor betydning for dansk økonomi og beskæftigelse. Danske maritime virksomheder står for knap 6 procent af værdiskabelsen i den samlede danske økonomi, 24 procent af Danmarks samlede eksport og skaber samlet set beskæftigelse for 100.000 personer, når det indirekte beskæftigelsesbidrag tælles med.

Omdrejningspunktet i Det Blå Danmark er skibsfarten. Der har gennem de seneste 10 år været en betydelig vækst i dansk søfart målt både i danskflaget, dansk ejet og dansk opereret tonnage. 

Danmark er blandt verdens førende skibsfartsnationer, som verdens 6. største målt på opereret tonnage og den 13. største målt på ejet tonnage, og den danske bruttotonnage er dermed på det højeste niveau, siden etableringen af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) i 1988.

Erhvervsministeren offentliggjorde den 22. januar 2018 en vækstplan for Det Blå Danmark, som skal være med til at sætter fokus på de forudsætninger, der frem mod 2025 skal give Det Blå Danmark en plads på forreste række, når rammerne for den maritime digitale økonomi tegnes, nye maritime forretnings- og driftsmodeller udvikles .

Internationalt samarbejde

Dansk søfart spiller en betydelig rolle på den globale scene, og gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Søfartsstyrelsen at fremme danske skibsfartspolitiske interesser. Hovedformålene med dansk skibsfartspolitik er at fremme åben markedsadgang, at sikre den danske flådes globale konkurrenceevne og at fremme skibes og de ombordværendes sikkerhed og forhindre forurening af havmiljøet. Gennem en række internationale fora og bilaterale samarbejdsrelationer søger Erhvervsministeriet derfor at fremme danske skibsfartspolitiske interesser, herunder har Danmark bilaterale samarbejdsaftaler på det maritime område med en række lande. 

Virksomhederne i Det Blå Danmark

Det Blå Danmark består af en lang række virksomheder, som beskæftiger sig direkte eller indirekte med skibsfart eller anden virksomhed til søs, samt virksomheder som er relateret til produktion, brug samt service af skibe og skibsfart. Det drejer sig fx om rederidrift, shippingfirmaer, skibsmæglere, havne, logistikvirksomheder, værfter samt industri- og servicevirksomheder, som leverer udstyr, komponenter og service, og offshore virksomheder. 
Derudover består Det Blå Danmark af maritime myndigheder, interesseorganisationer og maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner. 

Søfartsstyrelsen

Danish Maritime Days

Danish Maritime Days forløber over fire dage og samler en lang række maritime arrangementer med deltagelse fra den globale maritime industri. Danish Maritime Days afholdes af foreningen Danish Maritime Days, der er dannet af Danske Rederier, Danske Maritime og Søfartsstyrelsen. Danish Maritime Days blev afholdt for første gang i 2014.