Kommissionens statsscoreboard 2018

Kommissionen har den 7. januar 2019 offentliggjort den årlige oversigt over, hvor meget statsstøtte de enkelte EU-medlemsstater har ydet i perioden fra 2010 indtil udgangen af 2017.

EU's statstøttescoreboard 2018

Statsstøtteresultattavlen er udfærdiget på baggrund af medlemsstaternes årlige rapporteringer til Kommissionen, og giver en oversigt over, hvorvidt medlemsstaterne opfylder Lissabon-målsætningen om mindre og mere målrettet statsstøtte.

Statsstøtteresultattavlen omfatter de samlede data for EU28 og for de enkelte medlemsstater, og medtager al statsstøtte, der er blevet godkendt Kommissionen, eller som lever op til reglerne i en gruppefritagelse. Resultatavlen medtager dog ikke støtte til jernbaneområdet og public service-støtte[1]. Resultattavlen omfatter derudover ikke støtte ydet efter deminimis forordningen, der giver mulighed for at tildele en virksomhed op til 200.000 Euro over 3 regnskabsår, uden at dette udgør statsstøtte. For så vidt angår krisestøtte til banker og andre finansielle institutioner anvender Kommissionen en anden metode til beregning af resultattavlen for dette område.

Statsstøtten i EU og i Danmark

Den samlede statsstøtte i EU beløb sig i 2014 til 101,2 mia. EUR, hvilket svarer til 0,72 pct. af EU’s BNP. Dermed øges den samlede støtte i EU28 fra ca. 0,5 pct. af BNP i 2013 til 0,72 pct. af BNP i 2014.

Statsstøtten i Danmark beløb sig i 2014 til 2,5 mia. EUR, svarende til 0,97 pct. af BNP. Den danske støtte reduceres dermed marginalt fra 2013 – 2014, fra 1,05 pct. af BNP i 2013 til 0,97 pct. af BNP i 2014.

TABEL L: STØTTENIVEAUET I EU28 OG DANMARK (MIA. KR.)

statsstøtte - tabel 1

 

Kilde: Kommissionens statsstøtteresultattavle 2015

Med en statsstøtteandel på 0,97 pct. af BNP ligger Danmark under Tyskland, Finland, Polen, Tjekkiet, Estland, Letland, Slovakiet og Grækenland, men over EU gennemsnittet på 0,72 pct. af BNP (EU28).

TABEL 2: STATSSTØTTEANDEL I EU-LANDENE I PCT. AF BNP (2014)

Statsstøtte

 

Kilde: Kommissionens statsstøtteresultattavle 2015

I Danmark er det er især beskæftigelsesstøtten, støtten til kultur og støtten til forskning, udvikling og innovation, der falder. Støtte til små og mellemstore virksomheder samt støtten til klima, miljø og vedvarende energiforanstaltninger er derimod vokset.

Den største andel af den danske støtte går til generelle horisontale formål (beskæftigelse, forskning, udvikling of innovation, klima, miljø og vedvarende energiforanstaltninger og kultur).  Kun en mindre andel går til specifikke erhverv (maritim transport, landbrug og visse sektorer).

TABEL 3: STØTTENIVEAUET I DANMARK 2009-2014 I (MIO.KR)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Ændring i mio. kr. 2013-2014

Ændring i pct. 2013-2014

Støtteandel i pct.

Total Støtte

17.816

16.464

17.653

19.285

19.097

18.705

-391

-2

100[2]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horisontal Støtte

16.785

15.728

16.954

18.629

18.445

18.091

-353

-2

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur

283

294

306

287

358

316

-41

-12

2

Beskæftigelse

10.082

10.229

10.974

10.167

10.002

8.617

-1.386

-14

46

Miljø- og klimaformål

3.936

2.416

2.638

4.665

4.460

5.494

1.034

23

29

Regional udvikling

2

0

6

0

0

1

1

-

0

Redning og omstruktu
       rering

36

35

0

0

0

0

0

-

0

Forskning & udvikling
       & innovation

1.170

1.564

1.808

1.576

1.730

1.523

-207

-12

8

Sektorstøtte

1.151

1.112

1.110

1.853

1.823

1.453

-370

-20

8

SMV'er

50

6

25

12

36

246

210

574

1

Social støtte til enkete
       forbrugere

3

12

15

20

17

20

3

20

0

Uddannelse

73

59

72

49

19

18

-1

-3

0

Andet

0

0

0

0

0

404

404

-

2

Landbrugsstøtte

1.031

736

699

656

652

614

-38

-6

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrugssektoren

897,7

726,3

690,5

650,8

646,7

607,5

-39,1

-6,1

3,2

Fiskeri og akvakultur
       sektoren

133,1

9,3

8,2

5,5

5,4

6,5

1,1

19,8

0,0

Transportstøtte

738,8

698,7

696,6

1.021,8

1.002,4

1.001,8

-0,6

-0,1

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veje

30,4

12,5

15,3

19,5

16,5

19,9

3,4

20,4

0,1

Maritim Transport

708,4

686,2

681,3

1002,3

985,9

980,3

-5,6

-0,6

5,2

Kilde: Kommissionens statsstøtteresultattavle 2015

EU-Kommissionens statsstøttetavle[1] Støtteordninger hvis primære formål kan kategoriseres som Services of General Economic Interest (SGEI), og som lever op til Kommissionernes minimis-regler herom, er ikke omfattet af resultattavlen. De SGEI-ordninger som ligger over de minimis-tærsklerne er dog omfattet idet sådanne ordninger vil udgøre støtte, som Kommissionen har godkendt.

[2] Transportstøtte er ikke medtaget i den totale støtte