Finansiel Stabilitet

Finanskrisen satte fornyet fokus på behovet for regulering af finanssektoren. Der er gennemført en lang række tiltag i EU og i Danmark for at understøtte den finansielle stabilitet. Der er eksempelvis stillet skærpede krav til de systemiske vigtige finansielle institutter (SIFIer), ligesom der er oprettet et råd, der skal overvåge systemisk risici.

Den finansielle sektor har stor betydning for dansk økonomi. En sund og stabil finansiel sektor er afgørende for at kunne skabe vækst og udvikling i samfundet. 

Som opfølgning på finanskrisen er der blevet gennemført en lang række tiltag for at forebygge fremtidige kriser. Ligeledes er der vedtaget regulering for at sikre, at det er muligt at håndtere institutter, der alligevel måtte komme i problemer, uden at det går ud over skatteyderne. 

Krisehåndtering

Under finanskrisen var der i en række lande fra statens side behov for at gribe ind med statsgarantier, lån og kapitalindskud. For at undgå en lignende situation i fremtiden har EU gennemført et krisehåndteringsdirektiv der i Danmark er implementeret i i Afviklingsloven

Krisedirektivet giver bl.a. mulighed for at gribe tidligere ind samt indeholder en række værktøjer, der kan anvendes, såfremt instituttet alligevel måtte blive nødlidende. Dette bidrager til at sikre, at det er den finaniselle sektor selv, der bærer tabene i forbindelse med afvikling af et institut og dermed ikke skatteyderne. 

Med direktivet skal der blandt andet oprettes en offentlig afviklingsmyndighed, krav om genopretnings- og afviklingsplaner for institutterne og etablering af en sektorfinansieret afviklingsformue. Derudover indføres der et krav til institutterne om at have minimum af kapital og gæld, som kan absorbere tab, hvis instituttet kommer i problemer. Kravet skal således sikre, at tabet bæres af aktionærer og kreditorer frem for af indskydere eller staten. 

 

Læs mere om Finansiel Stabilitet

Læs mere om Det Systemiske Risikoråd