Det Systemiske Risikoråd

I forlængelse af finanskrisen har der været stigende fokus på håndtering af systemiske risici på det finansielle område. I Danmark varetager Det Systemiske Råd opgaven med identificere risici på et tidligt tidspunkt og foreslå regeringen redskaber til at håndtere disse.

Finanskrisen havde på mange punkter karakter af at være en systemisk krise, hvor forskellige risici realiserede sig i et omfang, som satte dele det finansielle og økonomise system under pres. 

Der har siden krisen været stort fokus på at overvåge og modvirke risici. På EU-niveau blev der per. 1. januar 2011 etableret Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB), der skal bidrage til at identificere og håndtere opbygning af systemiske risici i EU. I december 2011 henstillede ESRB, at alle medlemslande skulle etablere myndigheder med ansvar for håndtering af systemiske risici. 

Det systemiske Risikoråd blev til efter anbefaling fra et udvalg nedsat af erhvervs- og vækstministeren (’Udvalget om Struktur for Finansielt Tilsyn i Danmark’), som i sin rapport foreslog etablering af systemisk risikoråd i Danmark. 

Det Systemiske Risikoråd har til opgave at identificere og overvåge systemiske finansielle risici, så de kan blive håndteret på et tidligt stadie, før de udvikler sig. Derved kan der tages initiativer til at imødegå risiciene og undgå, at de når et niveau, hvor de kan have betydelige negative effekter på det finansielle system og realøkonomien. 

Rådet består af en række medlemmer fra Danmarks Nationalbank, Finanstilsynet, udvalgte ministerier samt uafhængige eksperter.

Læs mere om Det Systemiske Risikoråd