Klagemuligheder

Finansielle forbrugere, der har oplevet en forkert behandling, har en række klage- og ankemuligheder.

Der findes i dag en række klage- og ankemuligheder for den finansielle forbruger. Hvis det fx drejer sig om en klage over en aftale eller mangel på samme, måden hvorpå sagen er behandlet eller et bestemt produkt, så bør forbrugeren i første række retter henvendelse til den person eller det instituttet, det drejer sig om.  

Hvis parterne via en dialog ikke kan nå til en løsning, som begge parter er tilfreds med, skal man kontakte instituttets klageansvarlige. Hvis ikke der opnås et tilfredsstillende resultat, kan klageren rette henvendelse til et ankenævn. På det finansielle område er der følgende ankenævn:

Fælles for de finansielle ankenævn er, at de behandler klager vedrørende private kundeforhold. Klager fra erhvervsdrivende kan dog behandles, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende et privat kundeforhold. Klagen kan vedrøre ethvert retsspørgsmål i forholdet mellem kunden og instituttet. Der skal dog foreligge en formueretlig tvist, hvilket vil sige, at uenigheden skal angå et økonomisk mellemværende.

Hvis ankeinstansens afgørelse ikke er tilfredsstillende, kan der anlægges en civil sag ved domstolene.