Internationale banker

Erhvervsministeriet har ansvaret for tre internationale investeringsbanker: Den Nordiske Investeringsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling samt Den Europæiske Investeringsbank. De tre internationale investeringsbanker yder lån og garantier på forretningsmæssige vilkår med henblik på at fremme bæredygtig vækst.

Den Nordiske Investeringsbank (NIB)

NIB blev oprettet i 1975 som et fællesnordisk, internationalt finansieringsinstitut. I 2005 blev også Estland, Letland og Litauen medlem af NIB, sådan at banken i dag er et nordisk-baltisk finansieringsinstitut. Investeringsbanken yder især støtte til projekter, der kan understøtte vækst, udvikling og konkurrenceevne i de nordisk-baltiske lande, og til projekter, der har en særlig miljøprofil. Desuden oprettede NIB som noget nyt i 2015 en Arktisk lånefacilitet på 500 mio. kr., der skal stimulere investeringer i det arktiske område.

Den Nordiske Investeringsbank

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD)

EBRD blev oprettet i 1991 for at støtte overgangen fra planøkonomi til markedsbaseret økonomi i Central- og Østeuropa. Banken opererer i 38 lande i Central- og Østeuropa, Balkan, Kaukasus, Rusland og Centralasien samt siden 2011 i Middelhavsområdet. Der ydes lån og egenkapitalindskud til virksomheder i den private sektor samt i forbindelse med privatisering af statsejede virksomheder. Banken forsøger samtidig at fremme en demokratisk udvikling, hvorfor der tilstræbes en tæt politisk dialog med de lande, banken opererer i.

Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

EIB ejes i fællesskab af de 28 medlemslande i EU. Bankens formål er at bidrage til integration og økonomisk og social samhørighed blandt medlemslandene. Konkret stiller banken lån og garantier til rådighed for sunde og økonomisk bæredygtige projekter, særligt inden for EU. Banken fokuserer sine investeringer i projekter, der fremme udviklingen for små- og mellemstore virksomheder, infrastruktur, miljø og ressourceeffektivitet samt forskning og innovation. Ved lån og garantistillelse uden for EU opererer EIB under aftaler indgået under de europæiske udviklings- og samarbejdspolitikker.  Per 1. januar 2016 administrerer EIB også den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er en garantifond på 21 mia. euro finansieret af dels EU-budgettet (16 mia. euro), dels Den Europæiske Investeringsbank (EIB) (5 mia. euro).

EIB er desuden hovedaktionær i Den Europæiske Investeringsfond (EIF), der stiller risikovillig kapital til rådighed for små og mellemstore virksomheder i samarbejde med lokale aktører.