Grøn vækst

Verden er i gang med en massiv grøn omstilling som følge af befolkningstilvækst, urbanisering og menneskeskabte klimaforandringer. Det har bl.a. givet sig til udtryk i Paris-aftalen og FN’s 17 verdensmål. Gennemførslen af Paris-aftalens målsætninger forventes, at medføre investeringer for 13.500 milliarder USD frem mod 2030. Sådanne massive investeringer medfører store eksportmuligheder for danske grønne virksomheder, som dermed kan bidrage til at løse de globale udfordringer.

Danmark har en erhvervsmæssig styrkeposition inden for grøn energi- og miljøteknologi. Det bidrager både til den grønne eksport og højproduktive arbejdspladser og understøtter også en grøn og effektiv forsyningssektor herhjemme. En løbende effektivisering og digitalisering af forsyningssektoren understøtter desuden vækstvilkårene for danske virksomheder gennem adgang til billigere og grønnere energi.

Hvis Danmark også fremover skal beholde og udbygge sin styrkeposition på det grønne område kræver det konkurrencedygtige og tidssvarende rammevilkår. Det indebærer bl.a. en fleksibel og digitaliseringsparat regulering, adgang til forsyningsdata, gode testfaciliteter i stor skala, risikovillig kapital samt understøttelse af eksportpotentialet for danske virksomheder via offentlige myndighedssamarbejder og markedsføring.

Erhvervsministeriets arbejde for øget grøn vækst er hidtil kommet til udtryk i eksempelvis vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi, aftale om cirkulær økonomi, State of Green og P4G. 

Se også: