Produktivitet og samfundsøkonomi

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår. Ministeriet arbejder derfor med en række mikro- og makroøkonomiske områder for løbende at følge og benchmarke udviklingen i erhvervslivet.

Som led arbejdet med produktivitet og samfundsøkonomi arbejder afdelingen for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering med analyser af dansk erhvervsliv, herunder sker en løbende kortlægning af blandt andet følgende emner:

  • Udviklingen i produktivitet
  • Vækstpotentialer
  • Erhvervsinvesteringer
  • Digitalisering i virksomhederne
  • Arbejdsstyrkens kompetencer og uddannelse
  • Erhvervsbeskatning og afgifter

Politiske aftaler og udspil

Arbejdet anvendes ligeledes i forbindelse med politikudvikling, hvor nye politiske tiltag analyseres med henblik på at sikre et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Senest er der indgået aftale om finansloven for 2019, hvor der blandt andet er afsat samlet over 2 mia. kr. i perioden 2019-2022 til lavere afgifter og bedre forhold for erhvervslivet. Dertil er der indgået aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvor samlet afsættes 14,7 mia. kr. frem til 2025 til at styrke dansk erhvervsliv og skabe en stærk iværksætter- og aktiekultur. Her har regeringen har sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 2017 indgået en politisk aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, hvor der gennemføres initiativer inden for fem områder for at styrke grundlaget for den fremtidige vækst.

Se også:

Erhvervs- og vækstpolitiske analyser

Arbejdet med produktivitet og samfundsøkonomi udgives løbende i erhvervsministeriets erhvervs- og vækstpolitiske analyser. I analyserne behandles løbende aktuelle erhvervsrettede og samfundsøkonomiske temaer.

Der er senest stillet skarpt på de grønne erhverv i Danmark. Her er det kortlagt, at de grønne erhverv har et relativ høj produktivitetsniveau og eksportandel, ligesom de siden 2012 er vokset betydeligt, både når der ses på antallet af beskæftigede og omsætningen.

Tidligere er belyst produktivitetsvirkningen fra at danske virksomheder har ansatte med såkaldte STEM-uddannelser, hvor det blandt andet findes, at STEM-uddannede har en væsentlig højere timeproduktivitet end uddannede inden for det sundhedsvidenskabelige område, uddannede inden for humaniora samt landbrug, service og undervisning.

Endelig er vækstpotentialet i danske virksomheder fra anvendelsen af digitalisering kortlagt i analysen digitalisering og produktivitet, herunder er der fundet en positiv sammenhæng mellem it-anvendelse og totalfaktorproduktivitet (TFP), hvor TFP er ca. 5,7 pct. højere for højt digitaliserede virksomheder ift. lavt digitaliserede virksomheder på et statistisk signifikant niveau med kontrol for virksomhedsspecifikke karakteristika.

Se også: