Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Arbejdsprogram 2018

De globale udviklingstendenser og hastigheden i ikke mindst den digitale udvikling sætter øgede krav til Erhvervsministeriet. Erhvervslivets rammebetingelser skal følge med udviklingen, hvilket stiller krav til fleksibilitet, agilitet og eksekvering, hvis ministeriet skal opleves som kompetent og relevant. Virksomheder og borgere skal opleve løsninger fra ministeriets side, som har en kvalitet og effektivitet, der er på højde med sammenlignelige lande. Vi skal derfor i såvel vores bidrag til politikudvikling som i drift og organisering løbende forholde os til, hvordan de globale udviklingstendenser påvirker vækstvilkårene for dansk erhvervsliv igennem otte strategiske mål. 

Arbejdsprogram 2018 (pdf)

Strategiske policymål

Danske virksomheders konkurrenceevne er central for at sikre fortsat fremgang i vækst og beskæf-tigelse. Effektiv konkurrence skaber velfungerende markeder til gavn for både virksomheder og forbrugere. Samtidig er en sund og stabil finansiel sektor en forudsætning for holdbar vækst i Dan-mark. I den forbindelse er det bl.a. væsentligt, at den internationale finansielle regulering tager et passende hensyn til danske finansielle institutioner, herunder dansk realkredit.

Resultatmål for 2018 

1. Den finansielle regulering skal understøtte en balanceret udvikling på ejendomsmarkedet, og arbejdet med at udarbejde forsvarlige afviklingsplaner skal færdiggøres.

2. Der gøres status for implementeringen af hvidvaskloven.

3. Det skal så vidt muligt opnås, at kapitalkravene til kreditinstitutterne fortsat afspejler de faktiske risici, herunder at implementeringen af anbefalingerne fra Basel-komitéen ikke øger kapitalkravene til kreditinstitutterne væsentligt.

4. Der arbejdes for at styre konkurrencen ved bl.a. at identificere potentialet for reduktion af konkurrencebegrænsende regulering og for mere effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne samt ved opfølgning på konkurrencerådets analyser.

Digitalisering og ny teknologi åbner op for helt nye muligheder for at øge væksten, forbedre livskvaliteten og den offentlige service samt skabe en mere bæredygtig vækst. Danmark skal være i front med at udnytte de digitale muligheder, og potentialet skal udnyttes til gavn for virksomhederne og borgerne, så alle borgere får del i potentialerne, og så der sikres en tryg og sikker digital omstilling.

Resultatmål 2018

5. Strategi for Danmarks digitale vækst lanceres og eksekveres.
6. Der indgås aftale om - og der eksekveres på - den deleøkonomiske strategi.
7. Teknologipagten etableres.
8. Der arbejdes fortsat aktivt med indspil til Disruptionrådet, herunder færdiggørelse af forslag til etisk kodeks for dataanvendelse i virksomhederne samt faglig stærk drøftelse af platformsøkonomi og digitale monopoler.
9. Finansielle virksomheder skal i højere grad kunne udnytte digitaliseringens muligheder, herunder i relation til fintech.
10. NIS-direktivet implementeres inden for Erhvervsministeriets område, og der arbejdes for, at cyber- og informationssikkerhedsstrategien indeholder initiativer til styrkelse af IT-sikkerheden i små- og mellemstore virksomheder, som eksekveres i 2018.

Det skal være let og attraktivt for iværksættere at starte og udvikle en virksomhed. Der skal skabes bedre rammer for, at flere nye virksomheder kan vokse sig store, og at Danmark kan udvikle en stærk iværksætterkultur. Det forudsætter bl.a., at perspektivrige projekter og virksomheder skal kunne opnå finansiering, da det er en forudsætning for vækst og udvikling.

Resultatmål 2018

11. Initiativer på iværksætterområdet, herunder om en stærkere investor- og aktiekultur, skal implementeres.
12. Der skal følges op på Iværksætterpanelets kommende anbefalinger.
13. Der skal i Vækstfonden iværksættes en indsats for at understøtte udviklingen af det danske børsmarked for små og mellemstore virksomheder.
14. Vækstfonden og EKF skal fortsætte indsatsen for at sikre europæisk medfinansiering af danske små og mellemstore virksomheder.

Velfungerende markeder kræver gode rammer for både virksomheder og forbrugere. Erhvervslivets byrder skal lettes med 4 mia. kr. i 2020 og 6 mia. kr. frem mod 2025. Erhvervsfremmeindsatsen skal forenkles, og der skal skabes internationalt konkurrencedygtige rammer. På forbrugersiden skal vi forenkle reglerne, så vi skaber de bedst mulige rammer for aktiv og vækstfremmende forbrugeradfærd.

Resultatmål 2018

15. Der skal følges op på anbefalinger fra udvalg om gennemgang af finansiel lovgivning.
16. Der skal gennemføres initiativer, der kan understøtte en fortsat tillid til det danske pensionssystem.
17. Der skal ske en forenkling af erhvervsfremmesystemet.
18. Erhvervslivets byrder lettes betydeligt bl.a. gennem eksekvering af køreplanen for realisering af regeringens byrdemålsætning, forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler samt en effektiv håndhævelse af regeringens byrdestop.
19. Det forbrugerpolitiske udspil skal lanceres, og der skal eksekveres på initiativer, som gør det nemmere at være forbruger.
20. Der arbejdes for en tidssvarende, enkel og sammenhængende regulering af ejerlejligheds-markedet, der understøtter brugernes behov.
21. Der udarbejdes et lovforslag om etablering af en klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet. 
22. Der bidrages til en offensiv plan for øget brug af konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver.

Der skal være mulighed for vækst og udvikling i alle dele af Danmark. For at give kommuner, borgere og virksomheder friere udviklingsrammer er der gennemført en modernisering af planloven, som nu følges op af initiativer for bl.a. landsbyer, oplevelsesøkonomiske centre og ekspropriation. Samtidig skal vækstpotentialet i hovedstaden og andre store byområder udnyttes. Der skal bidrages til, at Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister end i 2015, en turismeomsætning på 140 mia. kr. og en tilfredshed blandt de udenlandske turister svarende til gennemsnittet for Nordeuropa.

Resultatmål 2018

23. Der skal følges op på anbefalingerne fra udvalget for levedygtige landsbyer med initiativer, som kan skabe fornyelse i landsbyerne og landdistrikterne.
24. Der skal følges op på anbefalingerne fra arbejdsgruppen om styrkelse af rammerne for oplevelsesøkonomiske centre.
25. Der skal følges op på anbefalingerne fra Ekspropriationsudvalget om forbedring af borgernes retssikkerhed ved ekspropriation.
26. Der lanceres et udspil om Hovedstaden 2030 og herunder modernisering af Fingerplanen.
27. Rammerne for camping skal forbedres, og der skal udpeges nye kystnære udviklingsområder og sommerhusområder baseret på kommunernes ansøgninger.
28. Den offentlige turismefremmeindsats skal være mere effektiv og sammenhængende, og nye digitale muligheder skal fremmes i dansk turisme.
29. I lyset af regeringens bebudede udflytning af statslige arbejdspladser skal der eksekveres effektivt og ordentligt på udflytningen af de arbejdspladser, der vedrører Erhvervsministeriet.

Danmark er et lille land, som er afhængig af eksport og samhandel med udlandet. Danmark skal fortsætte med at være godt rustet til den stigende internationalisering af markederne. Dansk erhvervslivs styrkepositioner inden for bl.a. det maritime, life science, fødevarer og kreative erhverv samt grønne og energieffektiver teknologier skal fastholdes, og dansk erhvervsliv skal udvikle nye styrkepositioner inden for ny teknologi, herunder smart cities og cirkulær økonomi.

Resultatmål 2018

30. Der forventes igangsat flere vækstteams, bl.a. for nye digitale forretningsmodeller.
31. Der lanceres en vækstplan for life science.
32. Der lanceres strategi for cirkulær økonomi.
33. Der lanceres en vækststrategi for det Blå Danmark.
34. Der skal indgås en politisk aftale, der følger op på regeringens luftfartspolitiske strategi.
35. Københavns potentiale som finansielt center skal realiseres bedst muligt.
36. Der skal arbejdes for at styrke Danmarks strategiske placering i EU, særligt i lyset af Brexit.
37. Danske virksomheders muligheder for at bruge IP-rettigheder til at skabe vækst og indtjening både nationalt og på eksportmarkederne forbedres. Dette skal bl.a. ske ved at fremme iværksætteres og små og mellemstore virksomheders brug af IPR, herunder via udvikling af nye digitale løsninger samt ved udbredelse af kendskabet til det internationale IPR-system.

Strategiske driftsmål

Erhvervsministeriets myndigheder skal have ry for god service og troværdigt tilsyn, der opleves kompetent, relevant og effektivt af borgere og virksomheder. Virksomhederne skal opleve så korte sagsbehandlingstider som muligt. Sammenlignelige landes svar på globale udviklingstendenser og disruptive ændringer skal inspirere til en mere kompetent, relevant og effektiv myndighedsudøvelse. Erhvervsministeriets myndighedsudøvelse skal være international konkurrencedygtig og medvirke til at tiltrække udenlandske investeringer, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft.

Resultatmål 2018

38. Der gennemføres benchmarking-analyser for at opnå et større kendskab til, hvordan ministeriet kan udføre opgaver bedst muligt i forhold til sammenlignelige lande.
39. Databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal implementeres effektivt på ministerområdet.
40. Erhvervsministeriet bidrager til den nye cyber- og informationssikkerhedsstrategi, og der arbejdes målrettet med cyber- og informationssikkerhed internt på ministerområdet.
41. Der arbejdes agilt med digitalisering af sagsbehandling og eksekvering af effektive digitale løsninger.
42. Der skal leves op til de fastsatte mål for sagsbehandling på tværs af ministeriet.

Strategiske administrationsmål

For at markedsudviklingen ikke overhaler vækstvilkårene, skal der hurtigt kunne udvikles og eksekveres tidssvarende og relevante tiltag, der giver mening for borgere og virksomheder. Erhvervslivets udvikling inden for eksempelvis digitalisering, deleøkonomi og globalisering går ofte på tværs af styrelser og fagområder. Det stiller nye krav til ministeriets kompetencer samt til videndeling og samarbejde på tværs af koncernen. Ministeriet skal arbejde agilt og kunne gennemføre ændringer i højt tempo, så regulering er tidssvarende. Strammere økonomi stiller fortsat krav til effektivisering, hvilket bl.a. skal imødekommes med digitale fremskridt og benchmarking.

Resultatmål 2018

43. Der skal eksekveres på opdaterede kompetencestrategier for at imødekomme behovet for en mere agil opgaveløsning samt styrkede digitale og omstillingsparate kompetencer
44. Der skal afsøges muligheder for at skabe mere effektiv organisering for koncernfælles opgaver, bl.a. på baggrund af en evaluering af Koncern HR.