Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Organisation

Arbejdsprogram 2019

I årets arbejdsprogram vil der være fokus på, at gennemføre nogle af de mange politiske aftaler og strategier, som regeringen har stået bag i 2018. Det drejer sig blandt andet om Strategi for Danmarks digitale vækst, Forbrugerpolitisk strategi, Luftfartspolitisk strategi, Strategi for cirkulær økonomi, Vækstplan for Life Science, Vækstplan for Det Blå Danmark, Forenkling af erhvervsfremmesystemet, udspil om Hovedstaden 2030 og Strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Arbejdsprogram 2019 (pdf)

Strategiske policymål

Danske virksomheders konkurrenceevne er central for at sikre fortsat fremgang i vækst og beskæftigelse. Effektiv konkurrence skaber velfungerende markeder til gavn for både virksomheder og forbrugere. Samtidig er det løbende arbejde for at understøtte en sund og stabil finansiel sektor en forudsætning for holdbar vækst i Danmark. I den forbindelse er det blandt andet væsentligt, at den internationale finansielle regulering tager et passende hensyn til danske finansielle institutioner, herunder dansk realkredit.

Resultatmål for 2019 

1. Der udarbejdes en plan, som bringer danske bankers forebyggende foranstaltninger mod hvidvask samt Finanstilsynets og Erhvervsstyrelsens tilsyn på hvidvaskområdet i europæisk topklasse.
2. Der etableres en klagemyndighed for offentlig erhvervsaktivitet.
3. Der arbejdes for et større fokus på produktegenskaber og risici i forhold til pension uden garantier for at understøtte solide og hensigtsmæssige pensionsprodukter for fremtidens pensionister.
4. Der følges op på Konkurrencerådets analyse af pensionsmarkedet.
5. Der arbejdes for at styrke konkurrence- og brugerforhold på digitale platforme.
6. Der offentliggøres en rapport om Danmarks mulige deltagelse i det styrkede banksamarbejde.

Digitalisering og ny teknologi åbner op for helt nye muligheder for at øge væksten, forbedre livskvaliteten og den offentlige service samt skabe en mere bæredygtig vækst. Danmark skal være i front i at udnytte de digitale muligheder, og potentialet skal udnyttes
til gavn for virksomhederne og borgerne, så alle borgere får del i potentialerne, og så der sikres en tryg og sikker digital omstilling. 

Resultatmål for 2019

7. Der lanceres en ny digital erhvervsfremmeplatform.
8. Der gennemføres effektiv indsats mod alvorlige fejl, svindel og andre ulovligheder bl.a. gennem ny regulering og intelligente, datadrevne kontroller.
9. Danmarks første digitale havplan udarbejdes med henblik på, at udkast til havplanen sendes i offentlig høring.
10. Der eksekveres på regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst, herunder afholdes Digitalt Topmøde.
11. Der udarbejdes en regeringsstrategi for kunstig intelligens, der lanceres i forbindelse med regeringens Digitale Topmøde.
12. Der følges op på Disruptionsrådets arbejde i forhold til bl.a. dataetik.
13. Der udarbejdes i samarbejde med Kulturministeriet en national strategi for e-sport, som fastlægger rammerne for, hvordan Danmark kan indfri esportens potentialer for bl.a. vækst og beskæftigelse.

Det skal være let og attraktivt for iværksættere at starte og udvikle en virksomhed. Der skal skabes bedre rammer for, at flere nye virksomheder kan vokse sig store, og at Danmark kan udvikle en stærk iværksætterkultur. Det forudsætter blandt andet, at perspektivrige projekter og virksomheder skal kunne opnå finansiering, da det er en forudsætning for vækst og udvikling. 

Resultatmål for 2019 

14. Der arbejdes for at fremme danske virksomheders brug af IP-rettigheder (Intellectual Property Rights) til at skabe vækst og indtjening.
15. Den danske iværksætterkultur styrkes ved, at der gennemføres iværksætterevents og branding af Danmark som iværksætternation som opfølgning på erhvervsinitiativerne i Finansloven.

Velfungerende markeder kræver gode rammer for både virksomheder og forbrugere. Erhvervslivets byrder skal lettes med 4 mia. kr. i 2020 og 6 mia. kr. frem mod 2025. Erhvervsfremmeindsatsen skal forenkles og der skal skabes internationalt konkurrencedygtige rammer. På forbrugersiden skal vi forenkle reglerne, så vi skaber de bedst mulige rammer for aktiv og vækstfremmende forbrugeradfærd. 

Resultatmål for 2019

16. Der fremlægges en plan for, hvordan regeringens målsætning om at lette erhvervslivets byrder med 4 mia. kr. i 2020 nås, som udmønter pulje til byrdelettelser fra finanslov 2019.
17. Der eksekveres på regeringens forbrugerpolitiske strategi.
18.Der udvikles nye løsninger til digitalisering og tilsynsprocesser.

Der skal være mulighed for vækst og udvikling i alle dele af Danmark. Der skabes et bedre og mere enkelt erhvervsfremmesystem med fokus på kvalitet og tilgængelighed for iværksættere og virksomheder i hele Danmark. For at give kommuner, borgere og
virksomheder friere udviklingsrammer er der gennemført en modernisering af planloven, som er fulgt op af initiativer inden for bl.a. landsbyer og ekspropriation. Samtidig skal vækstpotentialet i hovedstaden og andre store byområder udnyttes i forlængelse af
udspillet om Hovedstaden 2030. Endeligt skal der fortsat arbejdes for at styrke rammevilkårene for turismeerhvervet med henblik på at indfri målsætningen om, at Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister end i 2015, en turismeomsætning på 140 mia. kr. og en tilfredshed blandt de udenlandske turister svarende til gennemsnittet for Nordeuropa. 

Resultatmål for 2019

19. Den offentlige turismefremmeindsats forenkles.
20. Der eksekveres på initiativer i Hovedstaden 2030.
21. Der eksekveres på regeringens luftfartspolitiske strategi.
22. Den decentrale erhvervsfremme indsats styrkes gennem udarbejdelse af en erhvervsfremmestrategi, nedsættelse af erhvervsfremmebestyrelse og udmøntning af erhvervsfremmemidler.
23. Der eksekveres på de resterende anbefalinger fra udvalget for levedygtige landsbyer.

Danmark er et lille land, som er afhængig af eksport og samhandel med udlandet. Danmark skal fortsætte med at være godt rustet til den stigende internationalisering af markederne. Dansk erhvervslivs styrkepositioner inden for bl.a. det maritime, life
science, fødevarer og kreative erhverv samt grønne og energieffektive teknologier skal fastholdes, og dansk erhvervsliv skal udvikle nye styrkepositioner inden for ny teknologi, herunder smart cities og cirkulær økonomi.

Resultatmål for 2019

24. Der eksekveres på Strategi for cirkulær økonomi.
25. Rammevilkårene for life science-erhvervet forbedres ved bl.a. at eksekvere vækstplan for Life Science og samarbejde med World Economic Forum om sundhedsdata.
26. Der følges op på anbefalinger fra vækstteam for de kreative erhverv.
27. Der følges op på anbefalinger fra vækstteam for grøn energi- og miljøteknologi.
28. Der følges op på anbefalinger fra vækstteam for handel og logistik.
29. Der arbejdes for at danske virksomheder informeres tilstrækkeligt om konsekvenserne af Brexit for samhandlen med UK og det indre marked generelt, og herunder ikrafttrædelsen af den fælles patentdomstol.
30. Der eksekveres på vækstplanen for Det Blå Danmark.
31. Der udarbejdes en strategi for Danmarks interessevaretagelse i forvaltningen og udnyttelse af havenes ressourcer (Dansk Ocean Governance).

Strategiske driftsmål

Erhvervsministeriets myndigheder skal have ry for god service og troværdigt tilsyn, der opleves kompetent, relevant og ansvarlig af borgere og virksomheder. Virksomhederne skal opleve så korte sagsbehandlingstider som muligt. Sammenlignelige landes svar på
globale udviklingstendenser og disruptive ændringer skal inspirere til en mere kompetent, relevant og ansvarlig myndighedsudøvelse. Erhvervsministeriets myndighedsudøvelse skal være international konkurrencedygtig og medvirke til at tiltrække udenlandske
investeringer, virksomheder og kvalificeret arbejdskraft. 

Resultatmål for 2019 

32. Departementet gennemfører et udbud og indkøb af ESDH-system. I forbindelse med udbudsprocessen undersøges muligheden for at en eller flere styrelser enten deltager i selve udbuddet eller efterfølgende har mulighed for som en option at tilkøbe samme
ESDH-system, så der på sigt arbejdes hen i mod et koncern ESDH-system. 

33. Der leves op til de fastsatte mål for sagsbehandlingstider på tværs af ministeriet.

34. Der følges op på benchmarking med andre ministerier og sammenlignelige institutioner i andre lande for at sikre, at ministeriet fortsat er kompetent og relevant for borgere og virksomheder.
35. Der eksekveres på regeringens cyber- og informationssikkerhedsstrategi.
36. Der udarbejdes en datastrategi, der gælder for ministerområdet.

Strategiske administrationsmål

For at markedsudviklingen ikke overhaler vækstvilkårene, skal der hurtigt kunne udvikles og eksekveres tidssvarende og relevante tiltag, der giver mening for borgere og virksomheder. Erhvervslivets udvikling inden for eksempelvis digitalisering, deleøkonomi og globalisering går ofte på tværs af styrelser og fagområder. Det stiller nye krav til ministeriets medarbejdere samt til videndeling og samarbejde på tværs af koncernen. Ministeriet skal arbejde agilt og kunne gennemføre ændringer i højt tempo, så regulering er tidssvarende. Strammere økonomi stiller fortsat krav til effektivisering, hvilket blandt andet skal imødekommes med digitale fremskridt og benchmarking. 

Resultatmål for 2019

37. Der arbejdes for at tiltrække og fastholde medarbejdere med relevante kompetencer, herunder skal potentialet for alternative ansættelsesmuligheder afdækkes.
38. Der arbejdes for at placere flere danskere i EU.

Præsentation af Erhvervsministeriet

Departementet varetager den overordnede ledelse og styring af ministeriet. Departementet har det overordnede ansvar for ministeriets policyudvikling, ministerbetjening og koncernstyring. 

Departementet bistår ministeren med at udforme erhvervs- og vækstpolitikken, erhvervs- og  forbrugerreguleringen samt politikken på det finansielle område og i forhold til reguleringen af vækstkapital. 

Departementet er i tæt dialog med andre offentlige myndigheder, virksomheder og interesseorganisationer. På den måde bidrager departementet til at udvikle erhvervslivets vækstvilkår og samordne regeringens vækstpolitik. 

Det er også departementets opgave at hjælpe regeringen og Folketinget med at opnå det nødvendige vidensgrundlag for lovgivning og politiske beslutninger. Det sker fx ved at udarbejde vækst- og erhvervsøkonomiske analyser og redegørelser og ved at overvåge og analysere erhvervslivets konkurrenceevne og vækstvilkår. 

Departementet sikrer – i samarbejde med styrelserne – en effektiv og korrekt opgaveløsning i overensstemmelse med ministerens og regeringens ønsker om en effektiv administration og forvaltning af ministeriets ressourcer.

Erhvervsstyrelsen arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling i hele Danmark. Det er fundamentet for vores velfærd og velstand. 

Med fokus på vores kunder arbejder vi for at sikre stabil drift af vores digitale løsninger med høj grad af innovation og høj kundetilfredshed, effektiv eksekvering på den politiske dagsorden samt det at være en troværdig og moderne myndighed.

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje med fokus på at levere en effektiv, professionel og digital erhvervsservice til virksomhederne, at udvikle og håndhæve enkel og effektiv erhvervsregulering samt styrke rammerne for vækst og udvikling i hele Danmark.

Derigennem bidrager Erhvervsstyrelsen til Erhvervsministeriets Strategi 2025 om at skabe gode og fremtidssikrede vækstvilkår for danske virksomheder i den globale og digitaliserede økonomi. Sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse er placeret
i Silkeborg.

Styrelsen har enheder i København, Nykøbing Falster og Silkeborg.

Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor, så tilliden til sektoren bevares i samfundet hos virksomheder og hos forbrugere.

Finanstilsynet fører tilsyn ved både at foretage løbende analyser på grundlag af indberetninger og ved at foretage inspektioner i virksomheder. Undersøgelserne har fokus på særligt risikofyldte områder, fx kredit- eller markedsrisiko. 

Endvidere bidrager Finanstilsynet til en effektiv prisfastsættelse på værdipapirmarkederne, bl.a. ved at modvirke kursmanipulation og insiderhandel. 

Finanstilsynet bidrager til udformningen af den finansielle lovgivning, herunder god skik for finansielle virksomheder. 

Desuden formidler Finanstilsynet tværgående information om de finansielle virksomheder og bidrager dermed til at forbedre ledelsers, kunders og investorers mulighed for at vurdere den enkelte virksomheds risikoprofil.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for velfungerende markeder. Styrelsen håndhæver konkurrenceloven. Det sker ved at opspore overtrædelser af loven og gribe ind. Virksomheder kan bl.a. blive påbudt at ophæve aftaler. Større fusioner skal godkendes af styrelsen, før de kan gennemføres. 

Styrelsen informerer og vejleder virksomheder om konkurrenceloven og udgør sammen med Konkurrencerådet en samlet uafhængig konkurrencemyndighed.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen håndhæver en række forbrugerlove og er bl.a. sekretariat for Forbrugerombudsmanden, Forbruger Europa og Stormrådet. Styrelsen informerer og vejleder forbrugere og virksomheder gennem styrelsens portal for
forbrugerinformation – www.forbrug.dk.

Styrelsen udarbejder markedsanalyser, som belyser konkurrence- og forbrugerforholdene på konkrete markeder og identificerer mulige indsatser for at gøre markederne mere velfungerende. 

Styrelsen arbejder for at fremme konkurrencen om offentlige opgaver. Styrelsen vejleder om udbudsreglerne og udarbejder analyser for at informere og vejlede om erfaringerne med udbud og offentligt-privat samarbejde. Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsætter bl.a. økonomiske rammer med effektiviseringskrav for drikke- og spildevandsselskaberne.

Nævnenes Hus arbejder for en effektiv sekretariatsbetjening af en række uafhængige nævn på erhvervs-, forbruger- og miljøområdet.

Nævnenes Hus understøtter koncernens samlede mission ved at arbejde målrettet for, at der i enklte nævn kan træffes korrekte afgørelser med høj faglighed inden for kortest mulig tid til gavn for erhvervslivet og borgerne. 

Derudover understøtter Nævnenes Hus koncernens samlede vision om at skabe Europas bedste vækstvilkår ved at arbejde for at skabe Europas bedste Klagesagsmyndighed. 

Sammenlægningen af en række uafhængige klagenævn i en ny fælles styrelse med juridisk ekspertise af høj kvalitet gør det muligt på sigt.

Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper danske virksomheder med at beskytte og arbejde med deres ideer og opfindelser, så de bliver til aktiver. 

Styrelsen arbejder for at skabe gode rammer for danske virksomheder, så de kan udnytte deres immaterielle ejendomsrettigheder (IPR) bedst muligt i deres forretning og skabe vækst. Styrelsen har som mål at sikre en effektiv og tidssvarende IPR-lovgivning både nationalt og internationalt for at tilgodese danske virksomheders interesser. 

Patent- og Varemærkestyrelsen er den myndighed i Danmark, der udsteder patenter og registrerer varemærker, brugsmodeller og design. Patent- og Varemærkestyrelsen er desuden videncenter for information om IPR og vejleder kunder om, hvordan de bedst
arbejder med og udvikler deres teknik og forretningskendetegn. Styrelsen tilbyder konkrete værktøjer til dette arbejde.

Sikkerhedsstyrelsen arbejder for at skabe tillid og stærke vækstvilkår. Omdrejningspunktet er teknisk sikkerhed indenfor en lang række produkter og installationer.

Sikkerhedsstyrelsen bidrager til Erhvervsministeriets fokus på at skabe Europa bedste rammer for at udvikle og drive virksomhed, da styrelsen vil være førende, når det gælder metoderne til markedsovervågning. Markedsovervågningen fokuserer på områder, hvor risikoen er høj eller regelefterlevelsen lav. Det betyder, at styrelsen har et vedvarende fokus på at reducere byrderne for de virksomheder, der har styr på reglerne. Både virksomheder og forbrugere kan have tillid til, at Sikkerhedsstyrelsen bruger sin viden om sikkerhed, markedsovervågning og erhvervsregulering til at fremme stærke vækstvilkår og sikre markeder.

Søfartsstyrelsen arbejder for maritim vækst og sikkerhed. Søfartsstyrelsen er en central aktør for vækst og udvikling af de maritime erhverv i Danmark og for et højt niveau af sikkerhed til søs. På grund af søfartens globale karakter er Søfartsstyrelsens arbejde i høj grad rettet mod at fremme danske maritime interesser internationalt. 

Med udgangspunkt i kvalitetsskibsfart er fokus på at fastholde og udvikle Danmarks styrkeposition som en af de mest konkurrencedygtige søfartsnationer med gode rammevilkår. 

Søfartsstyrelsen arbejder for høj sejladssikkerhed i danske og internationale farvande og et højt niveau af sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse til søs.

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Erhvervsministeriet. 

For at beskytte Danmarks kyster, marinemiljø og skibstrafikken foreskriver dansk lovgivning, at DanPilot skal stille en lods til rådighed for skibe, som ønsker det, eller som er omfattet af lodspligt.

Lodserne i DanPilot er certificeret af Søfartsstyrelsen, som er tilsynsførende myndighed. Årligt udfører DanPilot omkring 20.000 lodsninger. Lodseriets flåde omfatter for tiden 26 lodsbåde, der hurtigt og effektivt sørger for at transportere lodser til og fra kundernes skibe.

EKF er Danmarks eksportkredit. EKF hjælper danske virksomheder med at gøre det muligt og attraktivt for andre at købe varer fra Danmark. Det sker ved at hjælpe med at skaffe finansiering og ved at forsikre virksomheder og banker mod de økonomiske og
politiske risici, der kan være ved at handle med andre lande. 

EKF hjælper især små og mellemstore virksomheder med at få adgang til likviditet og driftskapital. EKF kautionerer på vegne af virksomheden over for banken. Desuden hjælper EKF udenlandske købere med at få finansiering til at købe danske varer og services
fra både små og store virksomheder. EKF garanterer størstedelen af bankens risiko.

EKF administrerer Eksportlåneordningen på vegne af staten. Gennem Eksportlåneordningen kan udenlandske projekter få finansiering til køb af varer i Danmark. Den danske stat har afsat en låneramme på 35 mia. kr. til ordningen.

Finansiel Stabilitet blev stiftet som følge af den internationale finansielle krise og dens effekt på den finansielle sektor. Selskabet er oprettet ved lov og er statsejet. Formålet er at medvirke til sikring af finansiel stabilitet i Danmark, herunder at afvikle nødlidende
pengeinstitutter. Endvidere er det selskabets formål på vegne af staten at administrere de indgåede aftaler om ydelse af individuel statsgaranti for en nærmere afgrænset del af institutternes gæld.

Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der er til for små og mellemstore virksomheder, som har behov for vækstfinansiering og kapital til forretningsudvikling og jobskabelse. Vækstfonden tilbyder en række forskellige finansieringsløsninger. 

Fonden investerer direkte og indirekte i nye og mindre virksomheder med stort vækstpotentiale, primært med egenkapital. Derudover forvalter Vækstfonden statslige kautions- og garantiordninger, hvor fonden i samarbejde med virksomhedernes pengeinstitutter
styrker virksomhedernes adgang til finansiering.

Endvidere har Vækstfonden mulighed for at udstede risikovillige lån, det vil sige lån uden sikkerhed, vækstgarantier samt grønne omstillingslån til små og mellemstore virksomheder og iværksættere inden for en ramme på 7,4 mia. kr.

Nordsøenheden er en selvstændig offentlig virksomhed under Erhvervsministeriet. Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden og har til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens aktive statsdeltagelse i efterforskning og produktion af
olie og gas i Danmark.

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, der har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. VisitDenmark varetager den internationale branding og
markedsføring af Danmark som turistmål. Endvidere indsamler VisitDenmark viden og udarbejder analyser om Danmark som turistmål. 

VisitDenmark sikrer endvidere koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler. Alle VisitDenmarks aktiviteter
sker i tæt samarbejde med det øvrige turistfremmesystem og turismeerhvervet.

Den Maritime Havarikommission undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske og grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker i dansk territorialfarvand.

Den Maritime Havarikommissions formål er at klarlægge omstændighederne i forbindelse med ulykker med sigte på at forebygge ulykker. Endvidere formidles viden om ulykker, der bruges af fiskeri- og søfartserhvervene til at forbedre sikkerheden. Havarikommissionens undersøgelser tager ikke stilling til strafferetlige eller erstatningsretlige aspekter ved ulykker.

Danmarks Grønne Investeringsfond blev stiftet i 2014 og er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund. 

Fonden kan yde lån til investeringsprojekter til fremme af energibesparelser, vedvarende energi og ressourceeffektivitet. De enkelte investeringsprojekter vurderes på baggrund af finansieringskriterier om grøn effekt, sund økonomi og skalérbarhed. Udlånskapaciteten er samlet 2 mia. kr. Danmarks Grønne Investeringsfond sekretariatsbetjenes af Vækstfonden

Fonden blev endeligt lanceret i 2017 med finansiering fra både staten og en række pensionskasser. Formålet med Dansk Landbrugskapital er at give effektive og veldrevne landbrug, der ellers er hæmmede af relativt høj gæld eller lav soliditet, mulighed for at
investere i større og endnu mere effektiv produktion. Udlånskapaciteten for fonden er samlet 1 mia. kr. 

Dansk Landbrugskapital administreres af Vækstfonden.

Dansk Vækstkapital består af to selvstændige fonde (Dansk Vækstkapital I og Dansk Vækstkapital II). Dansk Vækstkapital I blev etableret i 2011 med ca. 5 mia. kr. i risikovillig kapital og Dansk Vækstkapital II blev etableret i 2015 og med ca. 3 mia. kr. i risikovillig kapital. Kapitalen kommer fra staten igennem Vækstfonden og en række pensionskasser, samt ATP og LD.

Formålet med fondene er at styrke markedet for risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og vækstvirksomheder. Dansk vækstkapital I og II er ’fund of funds’-konstruktioner. Dansk Vækst-kapital I og II investerer derfor igennem andre fonde, der
foretager investeringerne i de enkelte virksomheder med vækstpotentiale. Der foretages investeringer igennem en række forskellige typer af fonde, der afspejler størrelsen og finansieringsbehovene på de virksomheder, der investeres i; herunder small cap-, mid
cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde.

Dansk Vækstkapital I og II sekretariatsbetjenes af Vækstfonden.

VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation, der har til formål at fremme Danmark som turistmål og derigennem bidrage til at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv. VisitDenmark varetager den internationale branding og
markedsføring af Danmark som turistmål. Endvidere indsamler VisitDenmark viden og udarbejder analyser om Danmark som turistmål. 

VisitDenmark sikrer endvidere koordination af alle væsentlige internationale aktiviteter til markedsføring af danske turismeprodukter og -oplevelser samt branding af Danmark som turistmål, som medfinansieres af offentlige midler. Alle VisitDenmarks aktiviteter
sker i tæt samarbejde med det øvrige turistfremmesystem og turismeerhvervet.

Turismeudviklingsselskabet Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som har til opgave at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark. Indsatsen sker i tæt samarbejde med bl.a. kommuner, turismeerhvervet, VisitDenmark,
MeetDenmark (Dansk Erhvervs- og Mødeturisme) og Wonderful Copenhagen (Dansk Storbyturisme).

Wonderful Copenhagen er en erhvervsdrivende fond, der har til opgave at fremme og udvikle erhvervs- og ferieturismen i Hovedstaden. Wonderful Copenhagen er desuden en netværksorganisation med over 300 kommercielle samarbejdspartnere. 

Wonderful Copenhagen løser i dag en række forskellige opgaver inden for fire overordnede forretningsområder, herunder destinationsudvikling, tiltrækning og udvikling af erhvervsturisme, international markedsføring af hovedstaden og tiltrækning og udvikling
krydstogtsturisme. 

Turismeudviklingsselskabet Dansk Storbyturisme er forankret i Wonderful Copenhagen, ligesom Dansk Erhvervs- og Mødeturisme og Global Connected sekretariatsbetjenes i Wonderful Copenhagen.

En række garantifonde under Erhvervsministeriet yder dækning og erstatning til virksomheder og borgere i specifikke tilfælde, eksempelvis Rejsegarantifonden, Garantifonden for Indskydere og Investorer, Garantifonden for skadeforsikringsselskaber samt Stormflods- og Stormfaldsordningen.

Healthcare DENMARK er et offentlig-privat markedsføringskonsortium, der arbejder for at løfte det internationale kendskab til danske sundheds- og velfærdsløsninger. Healthcare DENMARK varetager denne opgave ved at markedsføre danske styrker og kompetencer indenfor life science, sundhed og velfærd på relevante udenlandske markeder. Endvidere i form af eksportfremstød, delegationer til og fra Danmark samt analyser.

Healthcare DENMARK støttes af Erhvervsministeriet i form af et årligt statsligt tilskud.

FOOD Organisation of Denmark, FOO D er et offentligt-privat fødevare- og gastronomikonsortium, som arbejder med at udvikle og styrke kvaliteten af madoplevelser og gastronomi samt fremme Danmark som førende bæredygtig fødevareproduktion.

Herudover understøtter FOOD afholdelse af Danmarks største madfestival i Aarhus Food-Festival samt Copenhagen Cooking & Food Festival.

Digital Hub Denmark er et offentligt-privat samarbejde, der arbejder for at øge virksomheders anvendelse og udvikling af nye digitale teknologier, herunder kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things. Desuden arbejder Digital Hub Denmark for at markedsføre Danmark som førende digitalt foregangsland med henblik på at tiltrække talenter, investeringer og virksomheder.

State of Green er et offentligt-privat markedsføringskonsortium, som har til formål at markedsføre grønne danske kompetencer, produkter og løsninger inden for energi, vand, byer og cirkulær økonomi. State of Green var det første markedsføringskonsortium, der blev oprettet i 2013 med HKH Kronprins Frederik som protektor. State of Greens primære opgave er at deltage i eksportfremstød i udlandet, udarbejde analyser og præsentationer, samt modtage delegationer af internationale beslutningstagere, opinionsdannere og journalister. Til delegationsbesøgene har State of Green udviklet et 400 kvadratmeter besøgscenter, kaldet House O f Green, som er et fysisk og virtuelt udstillingsrum for
miljø-, energi- og klimatilpasningsløsninger. House of Green er ved at gennemgå en større renovering, som færdiggøres i 2019. State of Green er endvidere den nationale platform for P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals), som har til formål
at sætte farten op på den bæredygtige omstilling inden for rammen af verdensmålene.

State of Green støttes af Erhvervsministeriet i form af et årligt statsligt tilskud. Derudover er Erhvervsministeriet næstformand i bestyrelsen.

Fonden for Entreprenørskab er en erhvervsdrivende fond, der arbejder for at fremme undervisning i entreprenørskab på tværs af alle uddannelsesniveauer samt styrke sammenhæng og netværk uddannelsesinstitutioner imellem. Fonden udgør endvidere et
nationalt videncenter for entreprenørskab inden for alle uddannelsesniveauer. Bag fonden er et tværministerielt partnerskab for uddannelse i entreprenørskab bestående af Kulturministeriet, Undervisnings- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet samt
Erhvervsministeriet. Teknologipagtens sekretariat ledes af Fonden for Entreprenørskab.

Dansk Arkitektur C enter (DAC) er Danmarks nationale formidlings- og udviklingscenter for bæredygtig arkitektur og bygningskultur, der arbejder for at bygge bro mellem arkitekturen som kunstart og som et vækstskabende erhverv. DAC er en erhvervsdrivende fond, som drives i et offentligt-privat partnerskab mellem Staten og Realdania. Staten er repræsenteret ved de relevante ressortministerier Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Design Society samler Dansk Design Center, INDEX: Design to Improve Life, Global Fashion Agenda og Copenhagen Fashion Week. 

Design Society skal fremme design, mode og kreative erhverv med henblik på at styrke væksten og Danmarks brand som kreativ, innovativ og bæredygtig nation.

Fonden Dansk Standard er Danmarks indgang til det internationale standardiseringssystem. Gennem Dansk Standard kan danske virksomheder, organisationer og myndigheder sikre dansk indflydelse på udviklingen af internationale standarder for varer og
tjenesteydelser, som spiller en voksende rolle i international samhandel og teknologisk udvikling.

Dansk Standard sælger desuden standarder og tilbyder kurser og rådgivning. Standardiseringsindsatsen er en integreret del af regeringens generelle erhvervspolitik.