Styring og strategi

Erhvervsministeriet er organiseret som en koncern. Koncernstyringen omfatter en række fælles mål, strategier og politikker.

Ministeriets koncernstyring omfatter blandt andet mål- og resultatstyring i form af mål- og resultatplaner samt direktørkontrakter mellem departement og hver enkelt styrelse og styrelsesdirektør. 

Erhvervsministeriet udarbejder endvidere hvert år et arbejdsprogram, der sætter mål for, hvordan ministeriet vil bidrage til at skabe gode vækstvilkår og skabe sammenhæng på tværs af ministeriet.

Arbejdsprogrammet er koncernens overordnede styringsdokument, som opstiller faglige og organisatoriske mål, der omfatter hele koncernen. De årlige resultatmål implementeres blandt andet i styrelsernes mål- og resultatplaner, og hvert år evalueres det foregående års arbejdsprogram. Samtidig afrapporterer styrelserne på mål- og resultatplanerne i årsrapporterne. Målene bidrager til ministeriets mission og vision.

Mål- og resultatplanerne kan findes på de enkelte styrelsers hjemmesider.

Erhvervsministeriets budget på finansloven

Erhvervsministeriets økonomiske rammer for kan findes på § 8 i finansloven. Heraf fremgår også hvilke opgaver ministeriets underliggende styrelser og institutioner har. 

Finanslov 2018

Erhvervsministeriets årsrapporter