Fastsættelse af den kontracykliske buffersats for 1. kvartal 2015

Erhvervs- og vækstministeren er i medfør af lov om finansiel virksomhed ansvarlig for fastsættelse af den kontracykliske buffersats i Danmark. Den kontracykliske buffersats i Danmark fastsættes til 0 pct. fra den 1. januar 2015. Buffersatsen vil gælde 12 måneder efter, den er fastsat, dvs. fra den 1. januar 2015.
Nyhed
19. december 2014

Den kontracykliske buffer har til hensigt at styrkede kreditinstitutternes modstandskraft i perioder, hvor systemiske risici stiger. Det vil typisk være i perioder med høj kreditvækst. Når tiderne skifter, og det finansielle system udsættes for stress, kan bufferen frigives igen. Det vil kunne bidrage til at understøtte kreditudbuddet i kriseperioder.

Erhvervs- og vækstministeren fastsætter en kontracyklisk buffersats hvert kvartal. Rammerne for buffersatsen indfases gradvist frem mod 2019, således at buffersatsen maksimalt kan sættes til 0,5 pct. i 2015, 1,0 pct. i 2016, 1,5 pct. i 2017, 2,0 pct. i 2018 og 2,5 pct. i 2019. Herefter vil buffersatsen som udgangspunkt kunne fastsættes mellem 0 og 2,5 pct. Buffersatsen kan dog også i særlige situationer sættes højere end 2,5 pct. 


Buffersatsen fastsættes med udgangspunkt i en referencesats baseret på udlån set i forhold til BNP i Danmark. Herudover kan andre relevante indikatorer inddrages med henblik på en helhedsvurdering af risikobille-det.

Det Systemiske Risikoråd har på sit møde den 16. december 2014 anbefalet, at buffersatsen fastsættes til 0 pct. i første kvartal 2015. Der henvises til Risikorådets anbefaling.

Der vurderes ikke at være grundlag for at anlægge en anden vurdering af situationen end Det Systemiske Risikoråd. Den kontracykliske buffersats i Danmark fastsættes derfor til 0 pct. fra den 1. januar 2015. Buffersatsen vil gælde 12 måneder efter, den er fastsat, dvs. fra den 1. januar 2016. 

Buffersatsen gælder for krediteksponeringer i Danmark. Danske kreditin-stitutter, der har eksponeringer i lande inden for EU eller lande, EU har indgået aftale med på det finansielle område, skal benytte de pågældende landes buffersatser op til 2,5 pct. 

I Sverige er der fastsat en buffersats på 1 pct. for de svenske eksponerin-ger gældende fra 13. september 2015. I Norge er der fastsat en buffersats på 1 pct. for de norske eksponeringer gældende fra 30. juni 2015. Danske kreditinstitutter skal benytte disse satser for krediteksponeringer i Sverige og Norge fra de pågældende datoer.

Tema