National strategi for dansk turisme

Danmark skal i 2025 have en tredjedel flere turister, turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. og turisternes skal være mere tilfredse med deres ophold i Danmark. Med en række turismefremmende initiativer skal en ny national strategi for dansk turisme sætte en fælles retning for dansk turisme.

 

På globalt plan forventes turismen at vokse med knap 4 pct. årligt i de kommende år. Hvis Danmark skal have del i denne vækst indebærer det blandt andet, at turisterhvervet skal være klar til at gribe de digitale muligheder, at vi skal højne kvaliteten og kunne imødekommer efterspørgslen efter oplevelser. Samtidig skal der være bedre muligheder for at skabe moderne og attraktive overnatningsmuligheder og øgede incitamenter til privat udlejning, så Danmark kan imødekomme efterspørgslen fra det stigende antal turister.

Med den nationale strategi for dansk turisme lægges der op til, at Danmark skal blive en mere digitalt tilgængelig destination. Turisterne skal have god mobil- og bredbåndsdækning, uanset hvor de befinder sig i landet, og turismeerhvervet skal følge med den digitale udvikling – fx skal visitdenmark.com mobiloptimeres..

I strategien lægges der også op til at fokusere udviklingen af dansk turisme med udgangspunkt i stærke destinationer. Fx skal der skabes flere oplevelser og tilbud langs kysterne, og der skal udarbejdes en handleplan for outdoorturisme, som er et område med et uudnyttet potentiale. Endvidere skal der i højere grad samarbejdes om at udnytte store events, som fx Aarhus som europæisk kulturhovedstad og en eventuel Tour de France-start i Danmark, til at markedsføre Danmark som rejsemål.

Desuden skal det være lettere at drive turismevirksomhed i Danmark, så turismeerhvervet kan tilbyde konkurrencedygtige turismeprodukter. Derfor skal der være enklere regler og færre afgifter for turismeerhvervet. Regeringen vil fx modernisere restaurationsloven, så unge fra 15 år må arbejde i fx familierestauranter og caféer til gavn for turismeerhvervet.

Den nye nationale strategi for dansk turisme skal samle de private og offentlige aktører på turismeområdet, så hele turismeerhvervet bidrager til en samlet og koordineret indsats, der gør det muligt styrke dansk turisme. Samlet set er ambitionen, at Danmark i 2025 har en tredjedel flere turister, svarende til 17 mio. flere overnatninger end i 2015, og at turismeomsætningen når 140 mia. kr., hvilket er 45 mia. kr. mere end i 2014. Samtidig skal de udenlandske turister være mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som i vores nabolande.

Strategien er udarbejdet af Det Nationale Turismeforum og der iværksættes initiativer inder for fem strategiske indsatsområder:

Tema