Biosolutions

Biosolutions er en spirende dansk styrkeposition, som allerede i dag sætter et solidt økonomisk fodaftryk på dansk økonomi. Danske biosolutionsvirksomheder leverer bæredygtige produkter og løsninger på tværs af en række erhvervsområder, eksempelvis fødevarer, landbrug, energi og materialer. Erhvervsministeriet arbejder for at sektorens rammevilkår styrkes, så danske biosolutionsvirksomheder kan forløse deres vækst- og eksportpotentiale.

Danske biosolutionsvirksomheder udnytter enzymer, mikroorganismer, bakteriekulturer og feromoners unikke egenskaber til at udvikle bæredygtige produkter og løsninger, som kan udgøre alternativer til traditionelle, fossile produktionsmetoder og produkter. Det omfatter f.eks. udvikling og produktion af biologiske alternativer til pesticider og kunstgødning, nye proteinkilder til fødevare- og foderproduktion, biobaseret plast og tekstiler og enzymer til CO2 fangst, CO2 anvendelse og biobrændstoffer. Overordnet leverer danske biosolutionsvirksomheder bæredygtige løsninger inden for hovedsageligt fødevare-, ingrediens-, landbrugs- og energiområdet samt i industrien.

Innovation og udvikling af bæredygtige, grønne løsninger er centralt for at imødegå globale klima- og miljøudfordringer. Her har den danske biosolutions-sektor, med førende globale virksomheder, og en underskov af SMV´ere og start-ups, muligheden for at spille en central rolle, da den allerede nu er blandt den absolutte verdenselite inden for udvikling af biosolutions.

Der er derfor et stort erhvervspotentiale i at styrke sektorens rammevilkår, så danske biosolutionsvirksomheder kan forløse deres vækst- og eksportpotentiale og bidrage til at accelerere den grønne omstilling i Danmark og udlandet. Allerede i dag sætter danske biosolutionsvirksomheder et solidt økonomisk fodaftryk på dansk økonomi: Sektoren stod i 2020 for godt 27 mia. kr. af dansk vareeksport, samt bidrog med ca. 13 mia. kr. til BNP og ca. 7.000 danske arbejdspladser.

Erhvervsministeriets har i gangsat følgende initiativer på området

Udvikling af et sjællandsk erhvervsfyrtårn inden for Biosolutions

Regeringen nedsatte i marts 2021 en række regionale vækstteams, herunder et Vækstteam Sjælland og øerne, der fik til opdrag at undersøge, hvordan der bedst investeres i at opdyrke lokale erhvervsfyrtårne, der kan skabe vækst og arbejdspladser i de enkelte landsdele. Med afsæt i en vision om at være verdensledende inden for udviklingen af nye biosolutions, udarbejdede Vækstteam Sjælland og øerne en række anbefalinger, der kan bane vejen for at regionens potentiale inden for biosolutions kan indfris.

Anbefalingerne omfatter bl.a. opbygning af nye demonstrations- og opskaleringsfaciliteter, styrkelse af innovations- og iværksætterøkosystemet inden for biosolutions, skabelse af bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft og risikovillig kapital samt tilvejebringelse af kortere ”time-to-market” for nye biosolutions.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil d. 2 februar 2022 udpege et konsortium, bestående af lokale aktører, der skal løfte opgaven med at udvikle fyrtårnet ved at levere på Vækstteam Sjælland og øernes anbefalinger. Til udviklingen af alle otte erhvervsfyrtårne har Regeringen afsat 1 mia. kr. Samtidig vil regeringen gennem partnerskaber med de lokale aktører bidrage til udviklingen af de lokale erhvervsfyrtårne.

Samarbejdsprojekt om Biosolutions

Der er i regi af regeringens Life Science-strategi igangsat et Samarbejdsprojekt om biosolutions med deltagelse af en række offentlige og private aktører. Projektet har til formål at skabe dialog mellem offentlige og private aktører om, hvordan der kan skabes bedre rammevilkår for biosolutions-sektoren til gavn for vækst og den grønne omstilling.

Samarbejdsprojektet skal afrapportere til Grønt Erhvervsforum i efteråret 2022.

Læs mere

Rapport af HBS Economics: Økonomisk, klima- og miljømæssigt fodaftryk af biosolutions i Danmark

Rapport af Iris Group: Biosolutions i Danmark - Analyse af bioøkonomiens potentialer og vækstbetingelser

Anbefalinger fra regeringens syv Regionale Vækstteams