Departementets organisation

I departementet er der fire faglige områder. Området for samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering. Området for erhvervs regulering og internationale forhold. Området for finansiel sektor og vækstkapital. Og området for erhvervspolitik og planlægning. Ledelsessekretariatet understøtter ledelsen med ministerbetjening og kommunikation. Koncerncenter understøtter ledelsen med økonomi, HR og intern service. Klik på kasserne og læs mere områdernes arbejdsopgaver.

Departementschefen

Michael Dithmer er departementschef i Erhvervsministeriet. Inden da var han departementschef i Erhvervs- og Vækstministeriet (2011-2016), Økonomi- og Erhvervsministeriet (2001-2011) og i Økonomiministeriet (1995-2001).

Direktionen

Departementet ledes af en direktion, hvis opgaver bl.a. er at varetage den daglige ledelse, godkende væsentlige dispositioner og fastlægge politikker.

Disruption Task Force

Enheden bidrager til at omsætte den digitale og teknologiske udvikling på hele ministerområdet.

Ledelsessekretariatet

Ansvaret for minister- og ledelsesbetjening og ekstern kommunikation ligger i ledelsessekretariatet.

Koncerncenter

Erhvervsministeriet leverer resultater af høj kvalitet. Det sker gennem dygtige ledere og medarbejdere og en stærk økonomistyring. Ansvaret for det ligger i Koncerncenter.

Samfundsøkonomi, konkurrenceevne og digitalisering (område 1)

I Område 1 arbejder vi med at skabe gode, generelle rammevilkår for vækst i dansk erhvervsliv, herunder gennem digitalisering, Samtidig fokuserer vi på områder, hvor Danmark har særlige styrker eller potentialer. De to indsatser går hånd i hånd og danner sammen grundlaget for, at produktiviteten øges og konkurrenceevnen styrkes i alle dele af Danmark. Vi arbejder også med regeringens generelle økonomiske politik, strukturpolitik, økonomiaftaler med kommuner og regioner og energi- og klimapolitik.

Erhvervsregulering og internationale forhold (område 2)

I Område 2 arbejder vi for at skabe stærke vækstvilkår for dansk erhvervsliv. Vi varetager danske virksomheders interesse i EU og udvikler politiske initiativer, der bidrager til en effektiv erhvervs- og forbrugerregulering, som understøtter væksten i danske virksomheder. Og vi er med til at sikre et højt juridisk niveau i ministeriet.

Finansiel sektor og vækstkapital (område 3)

I Område 3 fremmer vi et sundt og robust finansielt system. Vi arbejder for at skabe gode rammer for nye og små virksomheder, bl.a. gennem bedre adgang til kapital. Vi understøtter gennemsigtige finansielle markeder til gavn for forbrugere og virksomheder.

Erhvervspolitik og planlægning (område 4)

Erhvervsministeriet arbejder for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark. Vi arbejder bl.a. for at skabe konkurrencedygtige og innovative vækstvilkår for erhvervslivet inden for en række danske styrkepositioner – life science, turisme, de kreative erhverv, forsvarsindustrien samt fiskeri, landbrug- og fødevarer. Derudover understøtter vi, at der er de bedste mulige rammer for en regional og lokal vækstindsats, bl.a. gennem et velfungerende erhvervsfremmesystem, en aktiv landdistriktspolitik og en planlov, der giver mulighed for vækst og udvikling.

Mindlab

Det er besluttet, at MindLab med udgangen af 2018 lukker ned. Mindlab tager derfor ikke nye opgaver ind i 2018. En del af aktiviteterne videreføres i den nye Disruption task force.

Tema