Lokale erhvervsfyrtårne

De lokale erhvervsfyrtårne har med udgangspunkt i lokale erhvervsstyrker og potentialer fokus på at udvikle nye danske styrkepositioner inden for blandt andet det grønne område (Power-to-X, CO2-fangst, vandteknologi, biosolutions mv.), robotteknologi og velfærdsteknologi. Med afsæt i anbefalingerne fra de regionale vækstteams, står lokale aktører i spidsen for at udvikle de otte lokale erhvervsfyrtårne, som skal opdyrke nye danske styrkepositioner, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Med Aftale om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 blev der afsat 500 mio. kr. til arbejdet med at følge op på de regionale vækstteams
anbefalinger. Regeringen nedsatte d. 2. marts 2021 de syv regionale vækstteams, bestående af en bred kreds af lokale aktører fra erhvervslivet, fagbevægelse, kommuner og vidensinstitutioner. De regionale vækstteams fik til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan der bedst investeres i lokale erhvervsstyrker og potentialer, så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne.

De regionale vækstteams afleverede deres anbefalinger d. 31. maj 2021 til regeringen, og har bl.a. anbefalet, at der udvikles 8 lokale erhvervsfyrtårne, der skal understøtte udviklingen af fremtidens styrkepositioner. 

De afsatte midler til erhvervsfyrtårnene udmøntes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og skal søges af lokale konsortier inden for de områder, der er anbefalet af vækstteamene. Et konsortium er en aktørkreds, der har kapacitet og sammensætning, der gør dem i stand til at realisere fyrtårnene over en årrække. Konsortiet skal have en stærk lokal forankring, og kan bestå af en række forskellige aktører fx centrale virksomheder, SMV’er, klynger, erhvervshuse, videns- og uddannelsesinstitutioner m.fl., som alle spiller en rolle i realiseringen af fyrtårnet.

For hvert fyrtårn skal der etableres et partnerskab bestående af konsortierne, regeringen, bestyrelserne i de tværkommunale erhvervshuse og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Partnerskabet ventes etableret i foråret 2022, efter at de lokale konsortier er udpeget. Partnerskabet skal bidrage til at understøtte den langsigtede udvikling af de lokale erhvervsfyrtårne.

Læs mere om anbefalingerne fra de regionale vækstteams her.

Læs faktaark om de lokale erhvervsfyrtårne her.

 

Nedenfor ses en oversigt over de otte lokale erhvervsfyrtårne og deres visioner.